ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

Factcheck: Zijn havenarbeiders verplicht zich aan te sluiten bij een vakbond? Niet waar!

Sector HavensPosted by webmaster 03 Jan, 2018 16:12
Ongeveer een maand geleden stuurde NVA-Kamerlid Wim via een vraag in de Kamer aan minister van Werk Kris Peeters het gerucht de wereld in dat wie havenarbeiders wil worden verplicht is zich aan te sluiten bij een vakbond. Slechts enkele dagen later werd deze vraag gevolgd door een andere, nl. om dringend werk te maken van de hervorming van de havenarbeid in de logistiek en de zogenaamde e-commerce. Die vraag was nog maar amper beantwoord of Patricia Ceysens en Egbert Lachaert van Open VLD dienden een wetsontwerp in “tot wijziging van de Wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid”, en wil op die manier logistieke en e-commerce activiteiten uitsluiten van het toepassingsgebied van de Wet, daarin opnieuw gesteund door N-VA.

Transparant traject
Om te beginnen is het absoluut onjuist om te stellen dat havenarbeiders verplicht zijn zich aan te sluiten bij een vakbond. In de havens bestaat wel een apart systeem voor aanwervingen. Zowel de vakbonden als de werkgevers kunnen kandidaten voordragen. Die moeten psychologische testen afleggen bij een onafhankelijk HR-bureau en ook medische proeven doen. Is de kandidaat geslaagd voor die testen, dan beslist een aanwervingscomité over de aanwerving. Dat comité is een paritair orgaan van werkgevers en vakbonden en wordt voorgezeten door een ambtenaar van de Federale Overheidsdienst. Wie geen lid is van een vakbond, kan zich evengoed laten voordragen door CEPA, en maakt daarmee evenveel kans om havenarbeider te worden. De andere Belgische havens hebben een gelijkaardig systeem. Alle kandidaten doorlopen eenzelfde, transparant traject.

Deze eigen manier van werken heeft logische en goede redenen. Vanwege de eigenheid van de havenarbeid werken de meeste havenarbeiders nooit exclusief voor één bedrijf. Ook is de haven een gevaarlijke en complexe werkomgeving waardoor enorm belang dient gehecht aan specifieke opleidingen en vormingen. Werkgevers zijn van nature niet geïnteresseerd om grote investeringen te doen in aanwervingen en opleidingen in zulke gevallen. Het is een unieke en goede samenwerking tussen de sociale partners die als échter partners samen proberen de belangrijkste economische motoren van ons land draaiende te houden.

Samen zoeken naar voldoende en geschikt personeel hoort daar ook bij! Zoals geweten is de nood naar personeel o.a. in de haven van Antwerpen enorm hoog en engageren alle sociale partners zich om hiervoor mee te zorgen.

Hoge syndicalisatiegraad
Bovendien gaat de betrokkenheid van de vakbonden bij de aanwerving over slechts één bepaalde groep van havenarbeiders, nl. de havenarbeiders algemeen werk. Daarnaast zijn er de vaklui en de logistieke medewerkers. Toch zien we dat in die twee laatste categorieën van havenarbeiders de syndicalisatiegraad even hoog is als bij de eerste. En erg hoog in het algemeen.

Die hoge syndicalisatiegraad in de haven is te verklaren door de goede dienstverlening van de vakbonden en het contact met de havenarbeiders. Hier maakt het niet uit of je in een klein of groot bedrijf werkt, en of het bedrijf een syndicale afvaardiging heeft. De vakbondsafgevaardigden in de haven zijn onafhankelijk en bieden iedereen bijstand. In de sector waar het grootste risico bestaat op arbeidsongevallen, is een goede bescherming en controle op vlak van veiligheid geen overbodige luxe.

Precaire contracten
Het verspreiden van dit ‘fake news’ diende dan ook duidelijk een ander doel, nl. de wet op de havenarbeid opnieuw aanvallen. Die werd, na een ingebrekestelling door Europa, met goedkeuring van de havenarbeiders zelf, aangepast én ook door Europa aanvaard. Maar voor sommige werkgevers blijft het een doorn in het oog dat de erkende havenarbeid van toepassing blijft. Zij willen een absolute vrijheid om te doen wat ze wil en een grenzeloze flexibiliteit van hun werknemers.

De werkgevers hebben daarmee duidelijk de liberale partijen aan hun kant. Het voorgestelde wetsontwerp zou betekenen dat heel wat werk in de haven niet meer door erkende arbeiders zou moeten worden gedaan. Daardoor zouden de werkgevers via uitzendarbeid of andere precaire contracten mensen tewerk kunnen stellen aan veel lagere lonen. Dit ten koste van de veiligheid. En van het sociaal overleg!

Politici en werkgevers die ofwel het overlegmodel niet genegen zijn ofwel niks kennen van hoe de havens écht werken willen met dit wetsvoorstel de funderingen van het sociaal overleg en de sociale balans onderuit halen. Voor hen is het sociaal overleg niet meer dan een ballast dat ze liever op de schop zien gaan, zeker in de havens waar dit systeem al tientallen jaren voor een sociale pacificatie zorgt. Het zou beter als voorbeeld dienen op bijvoorbeeld de luchthaven. Wij geloven sterk in het sociaal overleg en de wijze waarop de arbeid in de havens is gestructureerd.

Tablet
We gaan daarbij ook geen vernieuwingen of modernisering uit de weg. Dat de havenarbeiders instemden met de wijzigingen aan de wet op de havenarbeid is daarvan al een eerste voorbeeld. Stelselmatig en structureel wordt elk punt van de overeenkomst m.b.t. de Europese kritiek uitgevoerd. Ook loopt er al meer dan een jaar een nieuw project van elektronische aanwerving in de haven van Antwerpen. In plaats van zich elke ochtend naar het ‘kot’ te moeten begeven, kunnen de havenarbeiders nu thuis op een tablet het beschikbare werk raadplegen en zich aanmelden. Dit levert tijdwinst op voor de bedrijven omdat de arbeiders sneller en met het juiste materiaal ter plaatse kunnen zijn.

Wat deze politici tenslotte ook vergeten, is dat wij zeer trots mogen zijn op ons systeem en onze havenarbeiders, die alom geprezen worden voor hun kennis en kwalitatief werk en behoren tot de meest productieve arbeiders van Europa. Ook groeien onze havens nog jaar na jaar. Diegenen die dit nu allemaal op de helling willen zetten spelen pas écht met onze economie!

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post336

ACV Transcom Zeebrugge in het nieuw

KusthavensPosted by webmaster 03 Jan, 2018 14:21
In het voorbije jaar onderging ACV-Transcom in Zeebrugge een grondige vernieuwing. Michael Voet werd secretaris voor de havens van Brugge-Zeebrugge, Oostende, Nieuwpoort en de haven van Gent. Alex De Ruyter, Gaïzy Dehbi en Niels Knockaert zijn alle drie aan boord gekomen als delegee. Hun team wordt vervolledigd door Joran De Meulenaere die de administratie verricht in het kantoor.


Tijd voor een kennismaking.

Wie zijn Alex, Gaïzy en Niels?
Alex: “Ik ben mijn carrière in de haven begonnen aan de losse pool. Daarna ben ik op timetable gegaan bij C.RO, waar ik doorgroeide van havenarbeider alle werk tot chauffeur haventrekker. Een tijd later kwam ik bij APM terecht waar ik werd opgeleid tot straddle-carrierchauffeur. Tot vorig jaar stond ik op timetable bij WWL waarna ik me kandidaat stelde voor de functie van delegee ACVTranscom.”

Gaïzy: “In 2005 ben ik als havenarbeider alle werk gestart na eerst 7 jaar in de bouwsector te hebben gewerkt. Dat heb ik 8 jaar gedaan, waarna ik 2,5 jaar foreman ben geweest bij WWL. Tot slot ben ik instructeur geworden en sinds 1 september ben ik delegee.”

Niels: “Mijn traject is enigszins anders verlopen dan dat van mijn collega’s. Na enkele jaren in de privésector ben ik in 2009 als dienstverlener in dienst gekomen van ACV West-Vlaanderen. Binnen die job deed ik heel wat kennis op rond werkloosheid, arbeidsrecht en sociale zekerheid. De voorbije 4 jaar stond ik in voor het begeleiden van werkzoekenden.”

Hoe zijn jullie bij ACV-Transcom terecht gekomen?
Alex: “Ik ben in 2004 gestart met mijn eerste vergadering in de Regionale Sectorale Kern van Zeebrugge. Na enkele vergaderingen werd er gevraagd of iemand van de RSK kon notuleren en ben ik dan de verslagen van de vergadering beginnen schrijven. In 2010 kwam de vacature voor ondervoorzitter vrij en heb ik mij dan kandidaat gesteld. Deze functie heb ik uitgeoefend tot ik in juli 2016 begonnen ben als delegee.”

Gaïzy: “In 1997 was ik al lid van ACV. Toen ik aan de haven begon te werken was Michael Voet delegee en via hem ben ik in contact gekomen met de militantenwerking van ACV-Transcom. Zo ben ik uiteindelijk 10 jaar bestuurslid geweest. Daarnaast deed ik ook internationaal werk voor ACV-Transcom.”

Niels: “Als dienstverlener in het ACV-dienstencentrum van Heist-aan-zee ben ik voor het eerst in contact gekomen met de haven. In samenwerking met de delegees van ACVTranscom volgde ik de werkloosheidsdossiers en betalingen van de havenarbeiders op. Toen de vacature voor delegee opengesteld werd binnen het ACV vond ik dat de perfecte uitdaging. Met mijn achtergrond als dienstverlener en ervaring in het begeleiden van mensen bleek ik de geschikte kandidaat om het team te versterken.”

Voor welke zaken kan men nu eigenlijk terecht in het Transcom kantoor in Zeebrugge?
“Leden komen bij ons langs met alle mogelijke vragen rond loon, werkloosheid, bestaanszekerheid, ziekte, arbeidsongevallen, verlof,… We staan hen bij met advies en administratieve ondersteuning. Ons kantoor staat open voor zowel havenarbeiders, logistieke havenarbeiders als zeevissers, vislossers en werknemers van de pakhuizen.

Mensen die zich kandidaat willen stellen voor een job als havenarbeider krijgen er de nodige uitleg. Met Joran hebben we in het kantoor sinds september nog een bijkomende administratieve versterking in huis gehaald. Zo kunnen we onze leden de dienstverlening geven die ze verdienen.

Wat is jullie functie bij ACV-Transcom en wat houdt die in?
“Als delegee komen we op voor de belangen van onze leden binnen de haven. Dit zijn de erkende havenarbeiders, de logistieke werknemers met een veiligheidscertificaat en de interimarbeiders. Zo vertegenwoordigen we hen in de verschillende overlegorganen binnen de haven en staan hen ook individueel bij in geval van problemen. Daarnaast staan we onze vertegenwoordigers in de veiligheidsvergaderingen op bedrijfsniveau bij en staan we ter beschikking van onze leden op kaai. Zo waken we over een juiste toepassing van de nationale wetgeving en lokale afspraken met betrekking tot havenarbeid en veiligheid. Door onze uiteenlopende ervaring en kennis kunnen we als team inspelen op alle uitdagingen.”

In deze brexit-tijden, hoe zien jullie de toekomst van de haven, wat is de grootste uitdaging en hoe kan Transcom hier een rol in spelen?
“Zo’n 45% van de trafiek in Zeebrugge is gericht op het Verenigd Koninkrijk. De Brexit is dan ook een dossier dat we als ACV-Transcom van zeer nabij opvolgen. We proberen hierin over sectoren en grenzen heen te werken aangezien er veel gemeenschappelijke belangen zijn. Zo organiseerden we recent een studiedag rond dit thema waarop we enkele Engelse collega’s uitnodigden.”

Hebben jullie nog een laatste boodschap die je zeker wenst mee te geven aan de lezers van De Bollaert?
“We willen onze leden bedanken voor het vertrouwen dat ze in ons en in ACV-Transcom stellen. Wie vragen heeft, mag ons altijd aanspreken of eens binnenspringen in het kantoor. Daarvoor zijn we er!(bron: De Bollaert)

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post335

Sectorcao haven van Antwerpen ondertekend

AntwerpenPosted by webmaster 12 Dec, 2017 12:14


Op 12 december werd de lokale cao voor de havenarbeiders van de haven van Antwerpen getekend. Na het ondertekenen van de nationale cao op 30 augustus (met ondermeer 1,1% loonsverhoging vanaf 1 september 2017 en een verhoging van de niet recurrente premie) werden de onderhandelingen aangevat. Vermits de loonmarge al volledig door de nationale cao werd besteed, werd de nadruk gelegd op kwalitatieve items.

Volgende resultaten werd geboekt specifiek voor de haven van Antwerpen:

-> De tweede individuele pensioenpijler wordt verhoogd naar 1,75%; de bestaande afdracht van 3,15% blijft gehandhaafd.

-> Er wordt verder onderhandeld in een werkgroep over volgende onderwerpen om tegen eind januari 2018 resultaten te boeken inzake:

- De herwaardering van de beroepscategorie kuiperij zodat deze functie aantrekkelijker wordt.

- Een omkaderings-cao om de gevolgen van de invoering van nieuwe technologieën te bespreken.

- Statuut van de natiebazen te herbekijken zodat misbruiken worden uitgesloten.

-> Toekenning van rang A op moment van de definitieve erkenning. Dit om de instroom van nieuwe kandidaat havenarbeiders aantrekkelijker te maken. De duur om tijdelijk afwezig te zijn (bevriezen boek) wordt terug beperkt naar 1 jaar.

> cao met verminderde arbeidsprestaties met 1/2 of 1/5 mits een loopbaan van 35 jaar in kader van een landingsbaan.

Indien u meer informatie wenst, aarzel niet contact te nemen met ons secretariaat te Antwerpen.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post334

Kanttekeningen bij North Sea Port

ACV TranscomPosted by webmaster 11 Dec, 2017 10:14

Haven Gent

Na maandenlange onderhandelingen is “North Sea Port”, de fusie tussen de Gentse haven en de Nederlandse haven van Zeeland een feit. ACV-Transcom vindt de nieuwe samenwerking een goede zaak. Deze grensoverschrijdende samenwerking kan zeker heel wat voordelen hebben. Toch hebben we o.a. in de Mobiliteitsraad Vlaanderen (MORA) ook een aantal kritische kanttekeningen geplaatst bij de fusie.

De fusie van twee havens is op zich al een evolutie in het havenlandschap waar vaak een sterke concurrentie heerst tussen havens. Dat de fusie gebeurt tussen havens uit verschillende EU-lidstaten maakt het een uniek project. Voor de ontplooiing van de haven en de tewerkstelling kan dit zeker voordelen hebben. Het biedt voor ACV-Transcom eveneens mogelijkheden om de arbeids- en veiligheidsomstandigheden in de Zeelandse haven gelijk te trekken én op te trekken en een level playing field op internationaal vlak bevorderen.

Maar eveneens hebben we in de MORA duidelijk laten verstaan dat ook de gevaren niet kunnen of mogen onderschat worden. We moeten dus met een permanente kritische blik alle bewegingen en stappen binnen North Sea Port bekijken en zeker de effecten ervan op Vlaanderen.

Zo uitte ACV-Transcom een aantal bezorgdheden waarmee moet rekening gehouden worden, zoals het vermijden van concurrentie met andere Vlaamse havens, het vrijwaren van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de havenactiviteiten alsook deze van de medewerkers in het havenbedrijf, ‘interne’ concurrentie en compensaties voor de beide sites indien nodig. Het creëren van een win-win en een level playing field voor onder andere onze havens is hier een belangrijk element.

We zagen in het verleden immers bedrijven zich verplaatsen van Vlaamse havens naar Zeeland vanwege soepele regels inzake veiligheid van de werknemers en havenarbeiders, het ontbreken van sectorale cao’s, doorgedreven opleidings- en vormingsvereisten én de afwezigheid van ondernemingscao’s die in België wel bestaan. De werknemers en havenarbeiders waren (en zijn) daar vogelvrij voor de betrokken werkgevers. We hopen dat door de fusie aan deze wantoestand nu ook iets gebeurt en dat de fusie ervoor kan zorgen dat de arbeidsvoorwaarden en de veiligheid van de werknemers in de Zeelandse haven worden opgetrokken.

Voor de nieuwe havenstructuur heeft men gekozen voor een vennootschapsmodel naar Europees recht. Dit maakt het mogelijk om zowel aspecten van het Belgisch als het Nederlands recht te verwerken in de nieuwe bedrijfsstructuur. Het betekent voor de haven van Gent ook een verschuiving van het Vlaamse havenmodel waarbij een gedecentraliseerde bestuurlijke entiteit (publiekrechtelijke overheid) in opdracht van de overheid instaat voor het beheer van het havengebied, naar een privaat bedrijf volgens het Nederlandse havenmodel. We moeten nog bekijken wat dit op middellange en lange termijn precies zal betekenen, maar ook hier is ACV-Transcom erg kritisch aangezien men belangrijke economische actoren in privéhanden en “de markt” geeft. Zo geeft men ook een (groot) deel controle op dit havenbeleid op termijn uit handen.

Tot slot vroeg ACV-Transcom ook met nadruk dat de opvolging door de maatschappelijke stakeholders mogelijk blijft en dat de MORA, de Vlaamse Havencommissie als het georganiseerd middenveld en sociale partners nog steeds overleg kunnen plegen en advies moeten verlenen over de impact op het Vlaamse mobiliteitsbeleid van strategische plannen, infrastructuurinvesteringen, complexe projecten,… • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post333

Pamflet Zeebrugge 17 november 2017

KusthavensPosted by webmaster 16 Nov, 2017 17:20
Klik op het PDF logo hieronder om het pamflet te downloaden: • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post332

Nieuwe aanvallen op havenarbeid!

Sector HavensPosted by webmaster 16 Nov, 2017 17:16

Aan de havenarbeiders tewerkgesteld in de Belgische Zeehavens

Beste,

De procedure van ingebrekestelling door de Europese Commissie tégen onze Belgische havenarbeidsorganisatie, die – na lang en moeizaam onderhandelen en een positief resultaat van het Referendum in juni 2016 onder onze havenarbeiders – uiteindelijk pas werd stopgezet in mei dit jaar, is nauwelijks verteerd of NIEUWE AANVALLEN WORDEN ALWEER INGEZET !

Deze keer komt de wind vanuit een andere hoek en hoe kan het ook anders, nl. vanwege een kamerlid van N-VA die een parlementaire vraag stelde aan Minister van Werk Kris PEETERS over het zogenaamd verplicht lidmaatschap bij een vakbond om havenarbeider te worden, daarna bijgetreden door een ander kamerlid van zijn partij, die de Minister aanmaande om dringend werk te maken van de hervorming van de havenarbeid in de logistiek en de zogenaamde E-Commerce.

Deze vraag was nog maar net beantwoord door de Minister of er werd een WETSONTWERP ingediend “tot wijziging van de Wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid, teneinde logistieke en e-commerce activiteiten uit te sluiten van het toepassingsgebied van de Wet” door Patricia CEYSENS en Egbert LACHAERT van Open VLD en hoe kan het ook anders, opnieuw gesteund door N-VA.

Let op:
indien dit wetsvoorstel wordt goedgekeurd, begint en eindigt de havenarbeid bij de 1ste rustplaats op kaai bij het laden en lossen van schepen !

De drie erkende havenvakbonden verwerpen dit onzinnig initiatief waardoor de Wet Major ten onrechte opnieuw in vraag gesteld wordt door deze parlementsleden !

Twee keer raden wie er ook nu weer verantwoordelijk is voor deze politieke aanvallen. Zoals we weten is Fernand HUTS van KATOEN NATIE nooit gelukkig geweest met de stopzetting van de Europese ingebrekestelling omdat deze voor hem en zijn medestanders niet voldoende resultaat heeft opgeleverd over de LOGISTIEK en aanverwante activiteiten, zoals de zgn. E-COMMERCE !

Eén ding is zeker en dit is een internationaal gegeven: politieke partijen, gedreven door malafide grote bedrijven die enkel op winstbejag uit zijn op de kap van werknemers – zullen sterke vakbonden blijven aanvallen !

Niettegenstaande deze nieuwe politieke aanvallen, zijn wij opnieuw bereid om de handschoen op te nemen en zullen wij – indien nodig – de gepaste actiemiddelen inzetten.

VOLG ENKEL DE ORDEWOORDEN VAN UW VAKBOND !

Met vriendschappelijke groeten

Namens het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Havens van België

Klik op het PDF logo hieronder om het pamflet te downloaden
 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post331

Kinderfeest

ACV TranscomPosted by webmaster 24 Oct, 2017 10:35

Kinderfeest 2017

Hoofdpiet weet het even niet meer. Hij staat op het punt naar België te vertrekken met de Stoomboot maar … die is helemaal leeg. Waar zijn al die pakjes gebleven?

Hoogtijd om Speurpiet in te schakelen die al snel zijn beste speurkunsten boven haalt om de hoofdpiet te helpen. Zal het hem lukken de pakjes tijdig terug te vinden? En wat is er toch aan de hand met Goochelpiet die duidelijk het goochelen nog niet helemaal in de vingers heeft …

Als Kapitein Pablo uiteindelijk de stoomfluit voor vertrek laat klinken, wordt het al helemaal spannend!

Een splinternieuw en sinteractief sinterklaasverhaal over verdwenen pakjes, mislukte goocheltruukjes en bijzondere speurtechnieken …

Praktisch:

Zondag 3 december, Arenbergschouwburg, Arenbergstraat 28, Antwerpen

 • 10:30u
 • 13:00u
 • 15:30u

enkel voor leden ACV-Transcom

Kaarten beschikbaar zolang de zaal niet volzet is!

Kinderen van 0 tem 12 jaar ontvangen een verrassingspakket.

INSCHRIJVEN VERPLICHT

Klik HIER om in te schrijven • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post330

Wil je graag werken als havenarbeid(st)er?

AntwerpenPosted by webmaster 05 Oct, 2017 19:54
Wil je graag werken als havenarbeid(st)er? Kom naar onze infosessies en kom meer te weten over hoe de aanwervingen gebeuren. ACV Provincie Antwerpen en ACV Transcom organiseren twee infosessies

Maandag 23 oktober 2017 om 14u
in “De Mouterij” John Tulpinckstraat 15 te 2070 Zwijndrecht

Dinsdag 24 oktober 2017 om 10u
in zaal “Lillo-Oorderen” Nationalestraat 111 te 2000 Antwerpen

Meer info? Klik hieronder op het pamflet of via email naar Haven_antwerpen@acv-csc.be

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post329

Havenarbeider worden te Antwerpen

AntwerpenPosted by webmaster 18 Sep, 2017 12:59

kandidaat havenarbeiders


Kim Paenen werkt bijna drie jaar als havenarbeider in de Haven van Antwerpen. ‘Nog altijd met veel plezier, voor mij is dit een ideale job.’ Ze meldde zich aan bij ACV-Transcom om zich kandidaat te stellen. De sociale partners werken samen met CEPA, de werkgeverscentrale die de havenarbeid in Antwerpen organiseert, om kandidaten aan te leveren. Nadien neemt CEPA de selectie over. Na het slagen in een aantal testen en het volgen van een opleiding en een tijdelijke erkenning van een jaar, kan je de definitief aan de slag als havenarbeider. ‘En dan kan je werken als erkende havenarbeider voor alle werkgevers in dit havengebied’, vertelt Kim. ‘Die opleiding is nodig, het is een gevaarlijke job. Ik vind het vooral een afwisselde job. Buiten werken trok me altijd aan en omdat je vaak voor nieuwe opdrachtgevers aan de slag bent, wordt het nooit saai. Bovendien geeft het statuut van havenarbeider ons een aantal zekerheden naar job en inkomen.’


Omdat de Haven van Antwerpen blijft groeien, wil ze in 2018 ruim 600 havenarbeiders aanwerven.

Kandidaat stellen: Haven_Antwerpen@acv-csc.be

Lees de brochure van CEPA en de flyer van ACV-Transcom • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post328

BRIEF GVHB RES. CAO 2017-2018

Sector HavensPosted by webmaster 31 Aug, 2017 18:44
Klik op het PDF logo om het pamflet te downloaden

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post327

Internationale vakbonden solidair met Spaanse havenarbeiders

Internationaal VakbondswerkPosted by webmaster 07 Jun, 2017 14:37

ITF-solidarity-150

Deze week komen vakbonden voor havenarbeiders en zeevaarders vanuit de hele wereld samen in Kaapstad, Zuid-Afrika voor de internationale conferentie van ITF. Eén van de thema’s die er besproken worden, is de nieuwe havenwetgeving in Spanje, waardoor 6.500 dokwerkers hun job dreigen te verliezen. De deelnemers, waaronder ACV-Transcom, betuigen allen hun solidariteit met hun Spaanse collega’s. De Spaanse dokwerkers zijn sinds maandag in staking tegen de nieuwe wet.

Net als ons land werd Spanje in 2014 door Europa in gebreke gesteld voor onregelmatigheden met de organisatie van de havenarbeid. Na lange onderhandelingen en een referendum bij de havenarbeiders zelf, kreeg ons land op 17 mei te horen dat de voorgestelde aanpassingen aan onze havenwet (de wet Major) door Europa werden goedgekeurd en de ingebrekestelling werd ingetrokken.

Niet zo voor de Spaanse dokwerkers. De Spaanse regering ging veel verder inzake een liberalisering van haar havens dan het arrest van het Europees Hof vereiste. Ondanks het feit dat de vakbonden Coordinadora, UGT en CO.OO een plan hadden voorgesteld, dat in grote mate tegemoet kwam aan de verzuchtingen in de veroordeling.

Maar de minister van Openbare Werken paste de havenwet aan, die het mogelijk maakt dat liefst 50% van alle havenactiviteiten in de toekomst niet langer aan dokwerkers zou moeten worden toegekend. Daardoor zijn de jobs van 6.500 dokwerkers bedreigd ,die geen enkel recht kunnen doen gelden op toekomstige tewerkstelling en dreigt de ontmanteling van alle verworven loon-en arbeidsvoorwaarden. Ook maken de vakbonden zich terecht zorgen over de veiligheid in de havens, indien een groot deel van de activiteiten, waaronder lashing, niet meer door hiertoe opgeleide havenarbeiders zou moeten worden gedaan.

Er is echter meer aan de hand. Spanje lijkt gebruik te maken van Europa om een verkoop van de havens, die nu nog worden uitgebaat door de lokale autoriteiten, te motiveren bij de bevolking, en dit op de rug van de goed georganiseerde dokwerkers. De uitbating zou volledig worden overgeheveld naar de privésector. Er zou zelfs al een deal bestaan met een bank, JP Morgan wordt genoemd, om de havens op de markt te gooien. Het centraal gezag in Madrid, niet echt geliefd door de autonome regio’s, kan hiermee de macht van de regio’s verminderen en een aanzienlijk deel van haar openbare schuld oplossen.

Vakbonden overal ter wereld spannen al weken samen in hun verzet tegen deze nieuwe Spaanse wet. Ook de ITF-leden keurden op de conferentie in Kaapstad een motie goed waarin ze alle vakbonden oproept hun solidariteit te betuigen met de Spaanse dokwerkers en hun acties te steunen. Ze steunt eveneens de beslissing van ETF en IDC om niet meer deel te nemen aan de Europese sociale dialoog zolang er geen oplossing is voor het conflict met de Spaanse havenarbeiders, in overleg met de sociale partners.

“ITF verzet zich tegen de afbraak van rechten, tegen het verlies van jobs, tegen de organisatie van sociale dumping, tegen de creatie van onveilige werkomstandigheden”, zegt Paddy Crumlin, voorzitter van de ITF dockers section in een video-boodschap. Bovendien gaat wat vandaag in Spanje gebeurt, niet enkel over de Spaanse havenarbeiders. Eens de liberaliserings- en dereguleringslogica zich in de Spaanse havens heeft gesettled, zullen ook andere havens hieraan ten prooi vallen.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post326

Extra zitdag ACV Transom Beveren

AntwerpenPosted by webmaster 07 Jun, 2017 14:29

Naar aanleiding van de wegwerkzaamheden in en rond Antwerpen zal ACV-Transcom, dienst haven vanaf donderdag 9/6 een extra zitdag houden in ACV Beveren, Ciamberlanidreef 90 te 9120 Beveren.

Hieronder vindt u de openingsuren van ons secretariaat in Beveren:

DINSDAG 13u30 – 16u30

DONDERDAG 8u30 – 12u00 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post325

First 5 days of strike in Spain cancelled

Internationaal VakbondswerkPosted by webmaster 24 May, 2017 08:39
Monday, May 23rd, 2017. This morning, the Spanish trade union Coordinadora held a General Assembly in Spain. This meeting was held in response to the passing of Royal Decree by the Spanish government to reform the Spanish port system.

After the analysis of the Royal Decree, Coordinadora has prioritised: The development of the implementation of the decree, the guarantee of the subrogation of work, and the negotiation of the national CBA.

With respect to the strike advisory, Coordinadora decided to cancel the first 5 days of strike in order remove further pressure on employers.

IDC will heed this decision and will remain alert- with their full attention- in order to follow new developments of the Spanish situation.

I would like to extend my gratitude to the international dockworkers community and to the individuals who have stood alongside Spanish Dockworkers amidst their struggle to defend their professions.

IDC will continue to support dockworkers everywhere in their struggle, and iterates their steadfast commitment to Coordinadora, who has demonstrated- yet again- strength in unity.

If the working class remains united, they can change the world.

WE WILL NEVER WALK ALONE AGAIN!

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post324

Ingebrekestelling Wet Major stopgezet!

Sector HavensPosted by webmaster 17 May, 2017 14:13

wij wensen u te informeren dat het dossier van de dreiging tot formele ingebrekestelling door de Europese Commissie aan de Belgische staat inzake de organisatie van de havenarbeid in België formeel werd gestopt door de Europese Commissie.

Op de internationale dag van de arbeidsongevallen, vrijdag 28 april, hebben we in gemeenschappelijk front nog een onderhoud gehad rond dit dossier met minister Peeters toen hij OCHA bezocht. De vraag die op ieders lippen brandde was immers: “Wanneer wordt dit dossier afgesloten en beslist de Europese Commissie dus formeel dat België voldoet aan alle zaken waar de klachten over gingen.”

Morgen was een onderhoud voorzien tussen ons en het kabinet Bulc en het kabinet Peeters om over de stopzetting te spreken. Deze middag kwam echter het nieuws dat de Europese Commissie na 11 lange maanden eindelijk inziet dat het overlegde akkoord voldoet en ze de ingebrekestelling formeel klasseren.

Zie pamflet hieronder voor meer info.

Syndicale groeten
ACV Transcom

Klik op het PDF-logo om het pamflet te openen • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post323

Verhuis Maersk weinig te maken met acties loodsen

Sector HavensPosted by webmaster 17 May, 2017 14:06

Maersk2

Vorige week kondigde de Deense rederij Maersk aan dat zij twee lijndiensten zou verleggen. Bepaalde bronnen beweren dat de recente loodsenacties hiervoor de aanleiding zouden zijn. Voor ACV-Transcom is het verwijzen naar de loodsenacties een goedkoop excuus en zijn er andere redenen.

Alhoewel het ACV de recente acties van de loodsen niet mee ondersteunde, vinden we het wel al te makkelijk en onder de gordel om het verleggen van de twee lijndiensten hieraan te wijten. De twee verbindingen die worden verlegd zijn verbindingen tussen het Verre Oosten en Noord-Europa, waar de Antwerpse haven een sleutelpositie in het netwerk heeft en zal behouden. Ook het bestaande volume zal worden gehandhaafd. Dit wil dus zeggen dat er op bepaalde lijnen een onderbenutting was van de schepen.

Het is een economische wetmatigheid dat door de schaalvergroting en de samenwerkingsverbanden – zoals 2M er eentje op wereldvlak is – onderbenutting van de schepen wordt aangepakt. Het delen van de schepen is net één van de pijlers van de alliantie. Net zoals de optimaliseringsoefening in het loodswezen, bij de DAB Vloot en scheepvaartbegeleiding doet Maerks in haar 2M alliantie hetzelfde.

Tegelijk zijn er ook andere redenen die het bijsturen van de netwerken verklaren: mobiliteit, intermodaliteit, toegankelijkheid, capaciteit, … We sluiten niet uit dat de acties van de loodsen een factor kan geweest zijn, maar bij mondiale netwerken – zoals 2M is - zal dit geen beslissende rol gespeeld hebben.

Vanzelfsprekend betreuren we het verlies van structurele lijnen van en naar onze havens. Dit maakt dat het potentieel voor nog verdere groei wordt verminderd. Toch geven de cijfers ook andere dingen aan. De Haven van Antwerpen deelde vorige maand zelf mee dat tijdens de eerste drie maanden van dit jaar 54.324.303 ton goederen behandeld was. Dat is 1,5% meer dan tijdens dezelfde periode vorig jaar, wat een recordjaar was. De verdere groei is vooral te danken aan de containertrafiek, een stijging van 2,0% in ton.

Optimalisering

Sedert begin maart 2016 zitten we aan tafel om een optimalisering te realiseren in de Maritieme Dienstverlening en Kust. Steeds hebben we de vaste wil gezien om te komen naar oplossingen.

Vandaag, maandag 15 mei gaat trouwens een volgend belangrijk onderhandelingsmoment door op het kabinet van Bourgeois. Al willen we als ACV-Transcom wil duidelijk stellen dat een optimalisering niet gelijk staat met een besparing. Acties zijn voor het ACV het allerlaatste (red)middel en daar moet omzichtig mee omgesprongen worden, al schuwen we de actie niet indien nodig. • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post322

Uitwisselingsmoment havenarbeiders 13 mei 2017

Sector HavensPosted by webmaster 16 May, 2017 15:04

Vanuit de drie grote Vlaamse haven kwamen militanten samen op zaterdag 13 mei in kader van de in gebreke stelling van Europa.

Bijna een jaar geleden keurden de havenarbeiders massaal het akkoord goed welke de sociale partners uitwerkte in kader van het actieplan van Minister Peeters.

Dit akkoord gaat over diverse thema’s. In het plan werden vooral de principes vastgelegd maar deze principes moesten omgezet worden in concrete voorstellen en technische uitwerking.

Gedurende bijna één jaar werd er veel vergaderd, gediscuteerd, juridisch advies gevraagd enz om steeds in de geest van dit akkoord te blijven.

Nu de teksten en wijzigingen steeds concreter worden, was het tijd om grondig terug te koppelen met de verschillende havenmilitanten.

Wij concentreerden ons vooral op instroom, erkenning en opleiding en de te verwachte wijzigingen hierin.

Soms zeer technisch, soms zeer havengebonden, soms principieel maar steeds enthousiast hebben de havenmilitanten het geleverde werk beoordeeld .
 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post321

Global SeaFarer April 2017

Internationaal VakbondswerkPosted by webmaster 03 May, 2017 11:44
Klik op het PDF logo om de laatste editie van Global SeaFarer April 2017 te lezen.
Een uitgave van de Nautilus Federation.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post320

STAND VAN ZAKEN EUROPESE INGEBREKESTELLING !

Sector HavensPosted by webmaster 12 Apr, 2017 14:08

(klik op het PDF logo om het pamflet van het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Havens van België te openen)

Beste,

Groot was onze verbazing en frustratie toen wij gisteren via het Kabinet van Minister van Werk Kris PEETERS vernamen dat de Belgische ingebrekestelling nog niet zal behandeld worden op de e.v. vergadering van Europese Transportcommissarissen op 27 april a.s..

Volgens het Kabinet PEETERS werd opnieuw door Transportcommissaris V. BULC verzekerd dat ons Belgisch dossier niet wordt gekoppeld aan dat van Spanje en dat haar brief d.d. 16.12.2016 aan Minister Kris PEETERS, waarin zij haar intentie om de ingebrekestelling stop te zetten kenbaar maakt, nog steeds actueel is.

Namens het GEMEENSCHAPPELIJK VAKBONDSFRONT HAVENS VAN BELGIË hebben wij in samenspraak met het WERKGEVERSVERBOND HAVENS VAN BELGIË aangedrongen op een dringend onderhoud met Minister Kris PEETERS, alsook met Europees Transportcommissaris V. BULC om onze verzuchtingen – nl. de belofte die ons werd gemaakt om na het slagen wan het Referendum in juni vorig jaar de ingebrekestelling stop te zetten – kracht bij te zetten.

Zoals beloofd houden wij jullie op de hoogte van iedere stap in dit aanslepend dossier !

Namens het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Havens van België • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post319

Havenbedrijf, blijf bij je leest!

MDKPosted by webmaster 11 Apr, 2017 08:16

Loodsen

In verschillende media werpt het havenbedrijf Antwerpen zich op inzake verschillende belangrijke én delicate havendossiers zoals de duurzame reorganisatie van het loodswezen en de ingebrekestelling van de havenarbeid. Het havenbedrijf wil zich opwerpen als bemiddelaar, maar doet door de boude uitspraken het tegenovergestelde. Bewust of incompetent, dat is de vraag…

Begin maart 2016 beëindigden we een staking in het loodswezen na een marathonvergadering van 20 uur op het stadhuis van Antwerpen. De beroepsvereniging van de (rivier)loodsen (BVL), VSOA en ACV-Transcom sloten samen een evenwichtig akkoord met de overheid. Sedertdien zijn stelselmatig en met regelmaat van de klok overleg- en onderhandelingsrondes geweest om de akkoorden uit te voeren. ACV-Transcom heeft zich steeds loyaal opgesteld in de concrete uitvoering ervan. In een complexe omgeving als het loodswezen is een reorganisatie met 15% efficiëntiewinsten echter geen sinecure. Ook het havenbedrijf Antwerpen zou dit moeten beseffen.

ACV-Transcom is van oordeel dat de beloodsing en de ondersteuningsdiensten van de beloodsingen absoluut in publieke handen moeten blijven. De sleutels van onze economie in privéhanden geven zou enorme consequenties kunnen hebben. Niets kan aantonen dat het dan goedkoper zal zijn, veiliger en efficiënter. Wel willen we gerust praten over een andere organisatie dan degene die vandaag bestaat. Als ACV staan we klaar om onze verantwoordelijkheden hier op te nemen en de belangen van de werknemers te verdedigen.

Als men niet begrijpt waarom bij stormweer geen loodsen meer aan boord gaan, kan men uitleg gaan vragen bij ofwel het agentschap Maritieme Dienst en Kust ofwel de DAB loodswezen zelf. Ook ACV-Transcom is bereid deze toelichtingen te komen geven. Beloodsen zonder loodsen houdt bijvoorbeeld grotere risico’s in in de specifieke wateren, waterlopen en kanaal naar onze havens en de aanloopfrequentie zakt.

Trouwens, op 14 mei 2009 zette de Vlaamse regering het licht op groen voor de bouw van vier moderne hoogtechnologische SWATH-vaartuigen* ter vervanging van de toenmalige Vlaamse loodsboten op zee. Deze SWATH’s maken het mogelijk om de beloodsing van de schepen naar de Vlaamse havens verder te zetten tot een significante golfhoogte. ACV-Transcom heeft ook steeds gepleit om bij té grote golfhoogte de dienstverlening te kunnen blijven verzekeren door het gebruiken van de helicopterbeloodsingen die de Vlaamse regering heeft afgeschaft. Daar biededen de SWATH’s onvoldoende mogelijkheden.

Onder druk van de markt werd trouwens het beloodsen vanop afstand schoorvoetend toegestaan voor een beperkt aantal schepen (beperking qua lading en grootte) om het risico in te perken. Als ACV-Transcom wijzen we bovendien op het significant aantal inbreuken en incidenten met benzeendampen in het redegebied. Incidenten die dikwijls zonder gevolg blijven voor de reders en bedrijven, maar met ernstige arbeidsongevallen en bijhorende gevolgen voor de slachtoffers. Om deze inbreuken aan te pakken blijven échte maatregelen van de overheden achterwege. Evenmin horen we over dit probleem de haven niet!

De audit van de ganse nautische keten is een goed startdocument voor discussie over een verdere betere organisatie ervan. Wanneer het echter een excuus is om roofbouw te plegen op de publieke diensten voor de maritieme dienstverlening of deze te beladen met alle zonden van Israël, dan zal men ACV-Transcom tegenkomen. ACV-Transcom is als vakorganisatie goed geplaatst om hierover mee na te denken. We zijn immers actief in de maritieme dienstverlening en kust, de haven, sleepdiensten en koopvaardij. Maar, willen de bedrijven dit wel? Ook in het dossier ingebrekestelling mengt het havenbedrijf zich plotseling. Dit terwijl de sociale partners al het mogelijke hebben gedaan én doen om tot gedragen en overlegde oplossingen te komen. Zo kunnen een formele ingebrekestelling van België een totale chaos in onze havens creëren! Het wordt stilaan wel tijd dat de Europese Commissie kleur bekent en de resultaten van de maandenlange besprekingen honoreert.

ACV-Transcom kiest altijd de weg van het overleg en onderhandelt aan de onderhandelingstafel. Het laatste redmiddel om de belangen van de werknemers - of het nu arbeiders, bedienden of ambtenaren zijn – te verdedigen is de actie. ACV-Transcom schuwt het actiemiddel niet, maar het moet doordacht ingezet worden.

Kunnen schepen ooit alleen de haven binnenlopen? Moet daar dan nog een bemanning opzitten? Worden deze dan automatisch gelost en geladen? Wat met het veiligheidsaspect en/of mogelijke gevolgen voor de haven én omgeving als er iets misloopt? Dromen mag, de realiteit is iets anders. Misschien kan het havenbedrijf een meer faciliterende rol gaan spelen zoals de luchthavenuitbaters doen, maar dan zal men dit op een andere wijze moeten aanpakken dan vandaag… Vandaag kunnen we door de uitlatingen van het Antwerpse havenbedrijf enkel stelen: schoenmaker, blijf bij je leest. Door deze werkwijze faciliteer je niet!

*SWATH is een Engels letterwoord en betekent Small Waterplane Area Twin Hull. Een SWATH heeft net zoals een catamaran, twee rompen. Het verschil is dat bij een SWATH de oppervlakte van de waterlijn zo klein mogelijk is. Door het volume van het schip dichtbij het wateroppervlak te beperken ondervindt het schip weinig invloed van golven, zelfs in hoge zee en bij hoge snelheden. Het schip vaart op zwavelarme brandstof. • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post318

FOR FAIR REWARDS FOR ALL IN A BOOMING INDUSTRY!

Sector BinnenvaartPosted by webmaster 05 Apr, 2017 14:20


Europe’s position as a dynamic hub at the core of the global river cruise industry is reaffirmed year after year. In the EU alone 335 vessels sail with a total capacity of 48,844 beds and the sector keeps on growing. New vessels are introduced year for year 27 in 2015, 20 in 2016 and 18 deliveries are due in 2017 reinforcing the European river cruise industry’s worldwide number 1 position.

Alongside the spectacular growth of the sector we also note a spectacular increase in competition between the various river cruise operators leading in turn to cost-cutting which leads in turn to:

 • Less personnel serving more passengers
 • Overcrowding of crew cabins with up to three crew members sharing one small cabin
 • Harder work and longer hours
 • Different wages for the same job depending on the worker’s nationality or country of residence
 • A lack of medical and other social security provisions.

The crew members, whether nautical or from the hospitality branch, aren’t experiencing qualitative improvement. They are often confronted with uncertainty about wages and working conditions as river cruise companies continue with the trend of relocation of their head offices to those states (or even districts within states) where quick wins are realised by identifying and exploiting the cheapest social security systems. The end result is insufficient coverage when crewmembers fall ill, or want to retire.

The European Transport Workers’ Federation (ETF) – the European arm of the International Transport Workers’ Federation (ITF) – is continuing with its campaign for decent living and working conditions and against unfair competition based on social dumping in this highly successful and profitable business. April 5th sees the kick-off of the 2017 campaign in Amsterdam, the hub of the European river cruise industry where over 50% of all port calls occur.

What do we want for the crewmembers?:

 • Clear - and written – legally enforceable individual contracts of employment in a language crew members can understand.
 • A minimum net wage of 800€ (after all stoppages) paid regularly and in full.
 • Travel expenses to and from the ship (including return tickets to Europe) at the season’s beginning and end to be paid in full by the employer.
 • Social security contributions and provisions in accord with European agreements for inland waterway employees, i.e. those of the state where the economic control of the ship is situated.
 • Fair and non-discriminatory accident, health and sickness insurance coverage. Every crew member in need of medical care to be given access to medical facilities on shore.
 • Crew members to be housed in clean and comfortable cabins with no more than 2 persons per cabin. Ideally not more than 4 people should share a shower or a toilet.
 • Healthy, varied and sufficient food for all crew members – free of charge during the period of engagement.
 • The crew’s working and resting hours which are now regulated via the new European Directive on working time for Inland Waterways workers need to be controlled and enforced.
 • Visa and work permits for non-EU citizens according to the state where the economic control of the ship is located, complying with conditions where the ship operates, i.e. local minimum wages.
 • Approved training to be provided during working time at the employer’s expense.
 • The employer must provide adequate health and safety equipment and personal protection gear.
 • Personal effects to be ensured by the employer for a minimum value of €4,000.
 • Non-discrimination on the grounds of gender, religion, race, colour, nationality, social origin, political opinion or sexual orientation is to be guaranteed at all times.

From 5th April 2017 onwards concerted ship visits will take place in various cities in Belgium, Netherlands, France, Germany, Switzerland, Czech Republic and Bulgaria in order to reach out to crewmembers. The campaign stretches out throughout the entire 2017 season, but this intensified action week is to kick start the 2017 campaign.

If you have any further questions, just ask!!

ACV-TRANSCOM – ANTWERP
Joris Kerkhofs +32 (0)475 59 11 73
Email: jkerkhofs.transcom@acv-csc.be • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post317

ITF Seafarers Bulletin

Info - DownloadsPosted by webmaster 23 Mar, 2017 18:39
Click on the PDF logo to download.

Other languages: click here.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post316

Opendeurdag Maritiem Instituut Mercator 22 april 2017

Sector ZeevisserijPosted by webmaster 22 Mar, 2017 10:46
Klik op bovenstaande PDF logo om de uitnodiging voor de opendeurdag van het Maritiem Instituut Mercator te lezen.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post315

ACV-Transcom solidair met Spaanse dokwerkers

Internationaal VakbondswerkPosted by webmaster 23 Feb, 2017 18:45

Spaanse dokwerkers

6.500 Spaanse havenarbeiders dreigen hun job te verliezen. De Spaanse regering kondigde drie weken geleden een wet aan die de pool van dokwerkers zou opdoeken. Hiermee wil ze tegemoet te komen aan het Europees hof dat Spanje in 2014 veroordeelde voor onregelmatigheden met de organisatie van de havenarbeid in Spaanse havens. ACV-Transcom steunt de Spaanse collega’s.

De Spaanse havens vormen een geolied logistiek netwerk langs de Spaanse kusten, haar eilanden inbegrepen. In 2014 werd Spanje, net als België door Europa in gebreke gesteld voor onregelmatigheden met de manier waarop de havenarbeid is georganiseerd. In België werd hierna, in overleg met werkgevers, werknemers en overheid de wet Major aangepast, en het ziet er nog steeds naar uit dat de ingebrekestelling binnenkort zal ongedaan gemaakt worden. Niet zo in Spanje. Daar kondigde de minister van Openbare Werken drie weken geleden een wet aan waarin hij de pool van dokwerkers opdoekte en de 6.500 dokwerkers trakteerde met een nakend ontslag.

Daarmee gaat hij veel verder dan het arrest van het Europees Hof. Bovendien kwam de beslissing als een complete verrassing. Want in tegenstelling tot wat iedereen denkt hadden de vakbonden Coordinadora, UGT en CO.OO een plan, dat in grote orde tegemoet kwam aan de verzuchtingen in de veroordeling. Het was door dure advocaten afgetoetst met alle politieke stromingen in het land. En aangezien er pas voor april een akkoord moest zijn tussen de sociale partners en de Spaanse regering, was dat dus nog heel goed mogelijk.

Havens in privé-handen?

Er is echter meer aan de hand. Spanje lijkt gebruik te maken van Europa om een verkoop van de havens, die nu nog worden uitgebaat door de lokale autoriteiten, te motiveren bij de bevolking, en dit op de rug van de goed georganiseerde dokwerkers. De uitbating zou volledig worden overgeheveld naar de privésector. Er zou zelfs al een deal bestaan met een bank, JP Morgan wordt genoemd, om de havens op de markt te gooien. Het centraal gezag in Madrid, niet echt geliefd door de autonome regio’s, slaat hiermee een dubbele slag. Ze vermindert de macht van deze regio’s en lost een aanzienlijk deel van haar openbare schuld. En verbetert haar positie op de financiële markten met een betrouwbare belegging. Met andere woorden ze kan goedkoper lenen op de internationale geldmarkten.

Sinds het nieuws over de nieuwe wet bekend raakte, zijn de havenarbeiders massaal in actie gekomen. Ze verzetten zich tegen de 50% havenactiviteiten die in de toekomst niet langer aan dokwerkers zouden worden toegekend, tegen het ontslag van 6.500 dokwerkers die geen enkel recht kunnen doen gelden op toekomstige tewerkstelling en de ontmanteling van alle verworven loon-en arbeidsvoorwaarden. De staat van alarm is afgekondigd. Met een feilloze discipline worden alle ordewaarden perfect opgevolgd. Internationaal gesteund door vele leden van de internationale federaties IDC en ITF. Ook ACV-Transcom steunt de Spaanse dokwerkers.

Internationale solidariteit

Op dinsdag 21 februari nodigden de dokwerkers van Algeciras de leden van IDC uit op een uitzonderlijke coördinators meeting. De nationale en internationale solidariteit was voor de gemeenschap in deze havenstad een hart onder de riem.

De man in de straat ondervindt de gevolgen van de financiële crisis nog elke dag aan den lijve. Armoede waart er door de straten. Het argument dat dokwerkers teveel verdienen en op die manier jobs vernietigen is een argument voor de blinden. Armoedejobs betekenen achteruitgang. Europa wil groei promoten. Dat kan enkel als de mensen erop vooruitgaan. Daarvoor is er sociale dialoog nodig. Zeven jaar Europese sociale dialoog heeft enkel voor Europese kommer en kwel gezorgd. Daarom wordt het Comité voor de sectorale en sociale dialoog in de Europese havens vanaf de volgende zitting door de vakbonden geboycot. Het verdere verzet krijgen we ten gepasten tijde te horen. • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post314

JORDI ARAGUNDE: “THE STRUGGLE OF SPANISH DOCK WORKERS IS THE STRUGGLE OF ALL DOCK WORKERS AROUND THE WORLD”

Internationaal VakbondswerkPosted by webmaster 09 Feb, 2017 08:05
 • "IDC will provide unconditional support to Spanish workers and organize actions around the world"
 • The Spanish Government intends to unilaterally end work of dockers´ and threatens economy growth
 • More than 100,000 members of IDC, across five continents, show their absolute rejection of the dictatorial measures of the Spanish Executive
 • IDC General Coordinator, Jordi Aragunde, will contact leaders of the main trade unions at the international level to organize support actions and calls for workers' solidarity

"The Spanish Government threatens the growth of the Spanish economy and seeks to make the dockworkers´profession disappear from the countrys´ports." These strong words belong to the General Coordinator of the International Dockworker Council (IDC), Jordi Aragunde of Spain, after learning last Thursday the conservative government heading Spain intends to launch a unilateral legislative decree without dialogue with workers. For the leader of the international organizaton of trade unions, "the struggle of Spanish dockers is the struggle of all dockers around the world."

"Spanish ports are growing. The workers' wages are also growing... and the Ministry of Public Works intends to act on a decree that prevents the country's economic recovery," says Aragunde. "With a unilateral measure like the one they intend to carry out, they will suceed in weighing down positive numbers and the recovery of the foreign trade in Spain as a whole."

In addition, "taking unilateral measures is an incitement for workers" who in Spain have already planned measures to dissuade the Government from this idea under the motto: "Action-Reaction." In the international context, Jordi Aragunde plans to contact leaders of major trade unions around the world to coordinate support for Spanish dockworkers, which will undoubtedly have a large impact, since "it is an offense against thousands of families, dismissals of hundreds of workers, selling short the work that has been carried out to date and endangering the security of ports."

Thus, "IDC will provide unconditional support to Spanish workers and organize around the world," said IDC General Coordinator. "We are more than 100,000 dockworkers, united in ports across the five continents, and we have already demonstrated that the union is a force to be reckoned with."

IDC remains open to dialogue with both the Spanish Government and the community, and hopes to soften the consequences of this application of the Judgment (passed by the European Union Court of Justice (Room 6) on December 2014) that may harm the interests of workers. At this point, Commissioner Bulc pointed out to Jordi Aragunde and Anthony Tetard- accompanying the Spanish trade union leader and former IDC General Coordinator Antolín Goya- she is in favor of a sincere negotiation.

In addition, according to the mandate of the most recent IDC General Assembly held in Miami last year, the International Dockworkers Council is portrayed in its role as mediator in national conflicts, and has acted as such on numerous occassions already, including in Portugal and currently in Sweden. In this sense and before the European Commission itself, IDC "will propose to open channels of dialogue as long as the decree is not published with consensus, as promised by the former Minister of Public Works and current president of the Spanish Congress of Deputies, Ana Pastor," says IDC General Coordinator.

It should be noted that the principle of agreement reached a few days ago between the workers´ representatives- headed by the union Coordinadora – and the employers', there is a scrupulous fulfillment of the Judgment of the Court of Luxembourg and an evolution of the current model of work on the docks in Spain. • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post313

ITF: Spanish port plans ‘beyond belief’

Internationaal VakbondswerkPosted by webmaster 08 Feb, 2017 18:22

The ITF (International Transport Workers' Federation) today described plans by the Spanish government to gut the rules that govern Spanish ports as beyond belief and a danger to Spain's standing in the world.

ITF president and dockers' section chair, Paddy Crumlin, stated: "The Spanish government is tearing up the rule book with a callous disregard for Spanish jobs, Spanish prestige and international conventions. Their plans go beyond belief.

“We understand from our Spanish affiliate unions that they have been told by the government that it intends to approve a law which seeks to aggressively and destructively liberalise the port labour market. Unbelievably it even seeks to dismantle the current dockers’ registration system in breach of Spain’s international obligations under ILO (International Labour Organization) Convention 137. To add to the sense of the damaging, unnecessary and aggressive intent the proposed law furthermore ignores the agreements reached a few weeks ago between the employers' association, ANESCO, and the unions.”

Mr Crumlin concluded: “The Spanish government is acting beyond sense and potentially beyond international law. Thankfully Spanish unions are mobilising to resist its determination to wreck social partnership in its ports. They are absolutely assured of our international support.”

ITF maritime operations coordinator Jacqueline Smith added: “As a result of the government’s extraordinary plan it will now face strikes in all Spanish ports on 20, 22 and 24 February. Hopefully there is still time for the government to walk away from this rash proposal and instead engage in negotiations. On behalf of ITF unions worldwide we counsel it to do so.” • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post312

IDC REPORT ON THE EUROPEAN UNION DECREE TO REFORM THE SPANISH PORT SYSTEM

Internationaal VakbondswerkPosted by webmaster 07 Feb, 2017 16:28
February 7, 2017.

The Spanish Minister of Public Works recently announced his plan to reform the Spanish port system across the board. He aims to enact a decree issued by the Court of Justice of the Union European Union, a modification which would result the sacking of at least 6500 dockworkers.

Their plan is to fire Spanish dockworkers at a rate of 25% of their full strength each year, which means an absolute extinction of their employment within three years.

Sacked dockworkers are to receive a severance packages of only 20 paid days per year worked.

"The Spanish Government threatens the growth of the Spanish economy and seeks to make the dockworker profession disappear from national ports," rules IDC General Coordinator Jordi Aragunde. Following this decree, the Spanish Minister of Public Works Inigo de la Serna announced he will not seek dialogue with trade unions to determine how to best carry out the mandatory reform of the Spanish port system.

This came as a surprise to many including the Spanish trade union Coordinadora, as his actions are a stark contradiction to the platform maintained by his predecessor Ana Pastor, who always sought sector consensus of both interested companies and unions before enacting changes that would inevitably affect both.

De la Serna´s decision to resist dialogue and assume an authoritarian attitude towards the inevitable implementation of a new Spanish Port System is viewed by port workers as a deliberate attack on their livelihood. "We feel cheated," says Antolín Goya, General Coordinator of Coordinadora, who adds De la Serna refused to provide any documentation about this new legislation to his organization, and that he insists on verbal communication only.

Since Brussels will only work officially with the Spanish government, De la Serna´s resistance to share these documents means that he is dictating the terms of this plan himself. ¨We have met with the European Commissioner for Transport, and we know that the Spanish Government´s approach to this law is much more severe for workers than the actual decree suggests¨ notes Coordinadora General Coordinator Antolín Goya. It remains for Spanish trade unions to raise support from other groups to resist this modification of the Spanish Port System.

With the support of the International Dockworkers Council, Coordinadora intended to initiate union actions across Europe to demand clear channels of communication and a seat at the table for port workers, to be able to discuss the implementation of a new Spanish Port System that does not destabilize the port sector and destroy Spanish jobs.

IDC supports Spanish Dockworkers in their struggle to defends their professions and protect their families from looming insecurity. IDC invites everyone to reach out to the Spanish Minister of Public Works, Transport and Environment to express your displeasure with his current policies: SEND A PRE-WRITTEN EMAIL (JUST SIGN YOUR NAME, AND CC IDC AT xavierb@idcdockworkers.org) CLICK HERE! • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post311

Nieuwe scheepvaartroutes langs de Belgische – Nederlandse Noordzeekust verhogen veiligheid vanaf 1 juni 2017

Sector KoopvaardijPosted by webmaster 03 Feb, 2017 14:45
Vanaf 1 juni 2017 gelden er nieuwe scheepsroutes voor de Belgische en Nederlandse kust. De Noordzee is één van de drukst bevaren en meest benutte zeeën ter wereld. Om de doorstroom van schepen in dit gebied te verbeteren en de veiligheid te verhogen, passen Nederland en België samen de scheepvaartroutes aan.

De Belgische – Nederlandse Noordzeekust kent een drukke economische activiteit: visserij, zand- en grindwinning, scheepvaart, olie- en gaswinning, windmolenparken, toerisme en industrie. Dit maakt de situatie voor de scheepvaart erg complex.

Het garanderen van een vlotte en veilige scheepvaart met oog voor zowel economische als ecologische belangen is een van de prioriteiten. Het huidige routeringssysteem schiet hier te kort.

België en Nederland werkten een gezamenlijk nieuw routeringsvoorstel uit. Dit voorstel bevat nieuwe verkeersscheidingstelsels, wijzigingen op bestaande routering en aanleg van zowel aanbevolen scheepvaartroutes als voorzorgsgebieden. Ook veranderen er ankergebieden en vindt er een herinrichting plaats rondom bestaande windparken. Belanghebbenden zoals Kustwacht, Dienst der Hydrografie, het Loodswezen, reders, recreatievaart, visserij- en mijnbouworganisaties werden hiervoor geconsulteerd.

Het nieuwe routeringssysteem zorgt voor duidelijke routes die het navigeren voor de scheepvaart vereenvoudigen. Het risico op aanvaringen vermindert en dus ook de kans op milieuverontreiniging. Door de internationale erkenning van het nieuwe routeringssysteem door het IMO (International Maritime Organisation) zijn activiteiten die de scheepvaart hinderen verboden op deze routes.

Vanaf nu tot 1 juni loopt een informatiecampagne om alle gebruikers van de Noordzee, nationaal en internationaal, beroepsmatig en recreatief te informeren. Daarnaast worden alle zeekaarten aangepast en moeten de markeringen verlegd of verwijderd worden. De nieuwe zeekaarten zijn vanaf midden april 2017 beschikbaar.

Meer informatie vindt u op onze website: http://mobilit.belgium.be/nl/nieuws/nieuwsberichten/2017/nieuwe_scheepvaartroutes_langs_de_belgische_nederlandse_noordzeekust • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post310

Extra bescherming voor “abandoned seafarers”

Sector KoopvaardijPosted by webmaster 19 Jan, 2017 18:51

Extra bescherming voor “abandoned seafarers”

Vanaf 18 januari 2016 moeten schepen uit landen die de Maritime Labour Convention 2006 (MLC) hebben geratificeerd hun bemanning verzekeren voor de kosten van crew abandonment.

In de Belgische havens komt deze problematiek bijna jaarlijks aan bod. Een rederij gaat failliet, kan de financiële verantwoordelijkheid niet meer dragen, trekt de handen terug van de bemanning en het schip. ACV Transcom heeft de laatste jaren bemanningen gesteund in Antwerpen, Gent, Zeebrugge, Brugge en Oostende.

Christian Roos, ITF inspector voor ACV-Transcom, zegt: “In de praktijk kampt een achtergelaten bemanning met onbetaalde lonen, tekort aan voeding, verwarming en elektriciteit ontbreken en de onmogelijkheid om naar huis af te reizen. Verder is er nog de isolatie en de familie die niks meer kunnen betalen omdat er maanden loonachterstand is. De MLC bood reeds garanties met betrekking tot loon en repatriatie. Maar wanneer de rederij insolvent is en de betrokken autoriteiten nemen geen verantwoordelijkheid op, kan het maanden duren alvorens er een oplossing komt.”

Wanneer de rederij niet meer financieel kan instaan voor de repatriatie van de bemanning, of indien ze de bemanning niet meer kunnen ondersteunen of indien ze eenzijdig alle banden met de bemanning verbreekt met inbegrip van 2 maanden achterstand in de uitbetaling van lonen, spreekt men van een abandoned ship.

De nieuwe MLC bepalingen verplichten rederijen om een verzekering af te sluiten die de betaling van 4 maanden loon afdekt, de kosten van repatriëring, voeding, indien nodig kledij, accommodatie, drinkwater, brandstof om de levensstandaarden aan boord te onderhouden en de nodige medische zorgen. En dit van toepassing vanaf het moment van abandonment tot thuiskomst.

Christian Roos besluit: “Deze nieuwe MLC bepalingen bieden bemanningsleden de extra bescherming die ze hard nodig hebben. Het niet uitbetalen van lonen en repatriatie is een terugkerende probleem. In 2016 werd na mijn tussenkomst 690.000 US Dollar niet uitbetaalde lonen aan bemanning uitgekeerd. Wereldwijd werd na tussenkomst van ITF Inspectors in de eerste 10 maanden van 2016 reeds 31.5 miljoen US Dollar aan niet betaalde lonen uitgekeerd.”

Meer info: http://www.itfseafarers.org/ITI-abandoned-seafarers.cfm • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post309

NAUTILUS FEDERATION LAUNCHES SPECIALIST SEAFARER SUPPORT NETWORK

Sector KoopvaardijPosted by webmaster 10 Jan, 2017 13:12

A trail-blazing agreement to provide mutual support for seafarers in trouble around the world is being launched today by 13 maritime unions belonging to the Nautilus Federation.

The Joint Assistance and Support Network (JASON) has been developed with the aim of combatting the criminalisation of the maritime profession and to ensure that members’ rights to fair treatment after accidents are upheld.

The scheme unites unions in countries including the UK, the Netherlands, Switzerland, Belgium, Croatia, the United States, Hong Kong, Singapore, Australia and New Zealand.

It will ensure that reciprocal advice and support can be provided to union members if they are involved in an incident within a port, territory, territorial waters or onboard a vessel flagged in one of the countries covered by the agreement.

‘We are delighted to launch the JASON scheme,’ said Nautilus director of legal services Charles Boyle. ‘Criminalisation of seafarers has been a major concern for all the member unions in the Federation and we have worked hard to prevent seafarers from being treated as scapegoats after accidents.

‘As a result of such work, the IMO/ILO guidelines on the fair treatment of seafarers following maritime incidents were developed and adopted in 2006,’ Mr Boyle pointed out. ‘However, the adoption of the guidelines in themselves was insufficient to ensure that seafarers are not victimised. All the Federation members report some degree of criminalisation of members — most frequently involving pollution cases, as well as collisions — and we saw the need to develop further procedures to establish an international support and assistance network for the benefit of our respective members.’

The JASON scheme will provide concise and practical checklists for members to use if they are involved in an incident to raise awareness of their rights under the fair treatment guidelines. Additional helpline support will be delivered in conjunction with the Nautilus 24/7 service.

As part of the JASON agreement, Federation unions will provide assistance such as advice on choosing a local expert lawyer, guidance on local investigation and legal procedures, visiting a member or arranging visits and translation services, and ensuring consular access to any members of other Federation unions who have been detained following incidents in their waters or on their ships.

‘The JASON scheme has been designed to address some of the biggest concerns faced by members at sea,’ Mr Boyle said. ‘It should ensure that they receive speedy and specialist support if they are involved in an incident in many parts of the world. We hope that this will not only provide practical assistance, but that it will also make sure that the principles of the fair treatment guidelines are upheld and that seafarers are not unjustly singled out for punishment following accidents.’

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post308

Bulc tevreden met bijgestuurde Wet Major

Sector HavensPosted by webmaster 19 Dec, 2016 13:40
Europees commissaris voor Werk Violeta Bulc heeft vicepremier Kris Peeters schriftelijk laten weten dat zij tevreden is met de bijgestuurde Wet Major, de wet die de havenarbeid in ons land regelt. “Dit was prioritair. Ik hoop dat de klagers nu stoppen”, reageert Peeters opgelucht.

Na jaren van mislukte pogingen om met een algemene aanpak de Europese havens te liberaliseren, gooide de Europese Commissie het enkele jaren geleden over een andere boeg: voortaan zou ze de meest gereglementeerde landen apart vervolgen.In maart 2014 kreeg België een ingebrekestelling in de bus: de aanloop naar een veroordeling.

Pas na eindeloze onderhandelingen kon Kris Peeters dit voorjaar de sociale partners tot een akkoord brengen waarin een aantal bijsturingen werden toegezegd. Cruciaal was dat de dokwerkers dit akkoord in juni massaal goedkeurden.

Nu blijkt ook Europa het Belgisch compromis te aanvaarden, zij het dat de klagers nog enkele weken bezwaren kunnen indienen.

De verwachting is dat eurocommissaris Bulc begin 2017 bij de Europese Commissie zal vragen om de ingebrekestelling tegen ons land op te heffen.

Lees ook in de GVA: De Wet Major, een verhaal dat al meer dan 40 jaar geleden begon.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post307
Next »