ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

Verhuis Noorderplaats.

AntwerpenPosted by webmaster 03 May, 2013 09:46
Via deze weg wensen we even een kleine verduidelijking te geven.

Op 29 april 2013 is de dienst werkloosheid haven ACV van de Nationalestraat verhuisd naar de Noorderplaats.

Al onze andere diensten blijven steeds en zoals vanouds beschikbaar op de Entrepotplaats 12-14 2000 Antwerpen.

Concreet betekend dit dat de werkloosheidsbriefjes binnen gebracht kunnen worden op zowel de Noorderplaats 5 2000 Antwerpen (begin Italiëlei) als op de Entrepotplaats 12-14 22000 Antwerpen.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post113

UITEENZETTING VELIGHEIDSPLATFORM + OCR

AntwerpenPosted by webmaster 02 May, 2013 12:55

Vandaag heeft de directie van PSA-Antwerp een uiteenzetting gegeven ivm werken met het veiligheidsplatform.

PSA- Antwerp drukte op het feit dat dit een grote investering is en om het (financieel)rendement te behouden is er beslist om over te gaan op OCR (Optical Container Registration).

Dit houdt in dat er van elke container foto’s worden genomen ipv de fysieke check door​ onze markeerders...

Eerst was gezegd dat men voor alle markeerders wel een aangepast werk zou vinden,maar vandaag is gebleken dat men nog maar spreekt over een aantal markeerders, dit om op het bureel de gegevens van OCR te bekijken en op te volgen..

Is PSA, en bij uitbreiding MSC, vragende partij om een deel van een beroepscategorie(markage) te laten verdwijnen onder het mom van rendabiliteit?

Of moet het dossier markage niet eerst op tafel komen?

Er zijn alvast vragen genoeg.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post111

Gelegenheidsarbeiders gezocht.

AntwerpenPosted by webmaster 16 Apr, 2013 09:00
Cepa ( werkgeversorganisatie van de Antwerpse havenbedrijven) is op zoek naar gelegenheidsarbeiders (pasmannen) die tijdens de zomermaanden aan de haven willen werken.

De sociale partners zijn volop bezig met de aanwerving en opleiding van 350 nieuwe havenarbeiders. Een deel van hen deed reeds hun intrede aan de haven en de komende maanden zullen nog velen dit voorbeeld volgen.

Deze inspanningen zullen echter niet volstaan om deze zomer het hoofd te bieden aan de tekorten van havenarbeiders.

Daarom gaat Cepa uitzonderlijk op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn om tijdens de zomermaanden tewerkgesteld te worden en zich hiervoor ook beschikbaar kunnen maken.

U kan zich registreren via www.cepa.be/gha/nieuw.

Voorwaarden:
Medisch geschikt zijn
Nederlandse taal spreken
Bewijs van goed gedrag en zeden
Bereid om een basiscursus veiligheid te volgen.


 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post105

Update "Sanitair aan de Haven"

AntwerpenPosted by webmaster 28 Mar, 2013 14:21
Onderstaande beelden spreken voor zich:


 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post99

Sanitair aan de haven?

AntwerpenPosted by webmaster 13 Mar, 2013 15:01
Modernisering van havenarbeid, iedereen heeft zijn mond er vol van.
Maar de vraag is hoe?

Bij controle door délégués werd vastgesteld dat op sommige plaatsen het sanitair niet of bijna niet gereinigd wordt.

Helaas is dit dagelijkse realiteit.

Hygiëne / reinigen/ onderhoud komt van de werkgever uit.

Door tussenkomst van onze délégués worden werkgevers op hun plichten gewezen.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post98

Sociaal akkoord bij DP World verkleint de kloof tussen arbeiders en bedienden.

AntwerpenPosted by webmaster 08 Nov, 2012 16:09
Op 11 september kondigde DP World het ontslag aan van 32 vaklui. Na lange en soms ook moeilijke onderhandelingen sleepten de havenvakbonden het volgend akkoord uit de brand:

Het aantal ontslagen worden verminderd tot 17.

De werknemers welke “vrijwillig” voor 11 november opstappen hebben recht op een vertrekpremie van 6000 €.
De vaklui welke vallen onder het “naakte” ontslag moet geen opzegperiode uitdoen; de verbrekingsvergoeding van zes maanden (ipv de wettelijk voorziene 35 dagen) wordt berekend op het normale loon (ook shiftvergoeding en eindejaarspremie). Daarboven wordt een vertrekpremie per begonnen jaar dienst betaald. (400€ /jaar voor de eerste 5; tussen 5 en 10 jaar : 1000 € per jaar; boven de 10 jaar: 400€ per jaar)

Al degene die voor 30 november 2014 58 jaar worden, blijven in dienst tot hun VA. De vergoeding van VA wordt van 18€ opgetrokken naar 40€ per dag (geïndexeerd).

Op 7 november keurde de bijna voltallige groep vaklui dit ontwerpakkoord unaniem goed en gaven zij mandaat aan de vakbondsecretarissen om dit akkoord verder uit te werken.

Met een VA regeling gelijkwaardig aan een brugpensioen en een verbrekingsvergoeding van 6 maanden bewijzen wij als ACV Transcom dat het harmonisering van het arbeiders en bediendestatuut voor ons geen dode letter is maar ook geen verhaal van nivellering naar beneden moet zijn. Jammer genoeg hebben we dit moeten bewijzen in een pijnlijk collectiefontslag dossier. Elk ontslag tenslotte is voor ons één ontslag teveel. • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post66

Nieuwe gekoelde fruitterminal in Antwerpen

AntwerpenPosted by webmaster 26 Oct, 2012 10:37
Euroports en Compagnie Fruitière investeren in een nieuwe fruitterminal in de Antwerpse haven. Deze zal worden geplaatst in de linkeroever in de haven (Kaai 1207). In de warehouse zullen gekoelde en droge producten worden opgeslagen. De bouw van de 13.950 m2 faciliteit is gestart in september 2012 en zal naar verwachting operationeel worden in kwartaal 1 van 2013.

De nieuwe terminal is een investering van 8,2 miljoen. Een nieuwe joint venture, EuroFruitPorts, zal zich bezighouden met temperatuur gecontroleerd importfruit vooral uit Afrika, maar ook aanvullende producten voor de export.

"Euroports is erg enthousiast over dit project. Het biedt onze groep een uitstekende mogelijkheid voor verdere diversificatie van ons productportfolio. Bovendien biedt de samenwerking met Compagnie Fruitière voor beide bedrijven strategische kansen", aldus Charles Menkhorst, CEO van Euroports.

©Euroports.com

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post63

Geslaagde startdag voor de haven van Antwerpen

AntwerpenPosted by webmaster 24 Oct, 2012 11:04

Op zaterdag 15 september organiseerde ACV Transcom Haven van Antwerpen een startdag om een nieuw werkjaar in te luiden. Met meer dan honderd verzamelden we in alle vroegte op deze mooie zaterdagochtend op het kerkschip in de haven. Na het onthaal gingen de partners van onze militanten op verkenningstocht bij het ballet van Vlaanderen. De activiteit werd zeker gesmaakt . De militanten van de kernen van de haven gingen echter aan het werk.

De secretaris van de haven Joris Kerkhofs informeerde de volle zaal over de stand van zaken van een aantal hangende dossiers in de haven: nl de werking van bestendig bureel; het gebrek aan een goed contigentbeleid voor de poel van havenarbeiders en de actuele situatie bij DP World.
Joris kondigde ook een primeur aan: nl binnen afzienbare tijd verhuist de werklozendienst voor de havenarbeiders van de Nationalestraat naar de Noorderplaats, dicht bij ‘het kot’. Een grote verbetering voor onze dokkers.

Nadien lichte Michel Claes, Algemeen sectorverantwoordelijke, de situatie rond het statuut van de havenarbeider toe. Michel gaf een aantal duidelijke richtingen aan van wat er op het spel staat en wat er eventueel te verwachten valt. Als ACV Transcom volgen wij dit dossier met argusogen op.

Nadien gaf Joris opnieuw een aantal oriëntaties voor het komend werkjaar. Een belangrijke plaats zal ingenomen worden door de bespreking van het interprofessioneel akkoord en de daaruit volgende sectorale cao besprekingen.
Een aantal nieuwe syndikale evoluties worden stilaan zichtbaar. Vandaar dat we als Transcom willen voorbereid zijn op deze toekomst en willen wij onze structuren moderner en eigentijdser maken. Deze startdag betekent inderdaad de start voor het intern overleg hierrond.

De dossiers van vakmannen, logistiek, onthaal nieuwe dokkers en vooral veiligheid zal de aandacht van onze afgevaardigden en kernen zeker opeisen. Vandaar dat de secretaris ook hier de plannen uit de doeken deed.

Deze startdag voegde daad bij het woord rond veiligheid en verleende een vertegenwoordiger van het provinciaal veiligheidsinstituut het woord om geluid en de gevaren van geluidsbelasting te verduidelijken.

Deze startdag eindigde met als hoogtepunt de toespraak van de nieuwe voorzitter van ACV Transcom Katrien Verwimp. Katrien schetste op een duidelijke manier welke accenten zij wilde leggen in de verdere uitbouw van onze centrale en benadrukte de belangrijke plaats welke dokwerkers in de syndicale strijd innemen. Dit zal nodig zijn gezien de grote uitdagingen welke op ons en onze sector afkomen.

Als dank voor de mooie woorden werd Katrien ontving Katrien een vlag met steunbetuigingen van alle aanwezige militanten. Deze zal ongetwijfeld een bijzondere plaats in haar bureel krijgen.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post58

Antwerpen herbevestigd banden met China

AntwerpenPosted by webmaster 24 Oct, 2012 10:50
De Antwerpse haven wil de banden met China verder verstevigen. Daarbij wordt het zusterhavenakkoord tussen Antwerpen en Shenzhen, de vierde grootste containerhaven van de wereld, herbevestigd. Dat heeft het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen gezegd naar aanleiding van een missie naar de Zuid-Chinese havens Shenzhen en Guanzhou. Tussen Antwerpen en Shenzhen werd twee jaar geleden een samenwerkingsakkoord afgesloten, waarbij onder meer overeen werd gekomen om marketingexpertise uit te wisselen en een wederzijdse promotie bij handelspartners. Het feit dat het akkoord wordt herbevestigd, betekent volgens het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen dat het onderhoud van de samenwerking ernstig wordt genomen. China is de vierde handelspartner voor Antwerpen.

©Express

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post53

Algemene overslag in Antwerpen loopt lichtjes terug

AntwerpenPosted by webmaster 24 Oct, 2012 10:43
De overslagcijfers voor de Antwerpse haven over de eerste negen maanden van dit jaar tonen een wisselend beeld per overslagactiviteit. Over het algemeen is sprake van een lichte daling.

De containeroverslag daalde met 0,6% tot 78,7 miljoen ton. Vorig jaar bedroeg die in dezelfde periode nog 79,2 miljoen ton. Uitgedrukt in standaardcontainers kwam de behandeling uit op 6,57 miljoen teu, 0,5% minder dan in de vergelijkbare periode van 2011 toen 6,55 miljoen teu werd behandeld.

De overslag van vloeibare en droge massagoederen nam in totaal af met 3,4% tot 48,4 miljoen ton. Het vloeibare massagoed daalde met 5,4% naar 33,7 miljoen ton. De grootste daling doet zich voor bij de ruwe aardolie. Het droge massagoed zat in de lift met een stijging van 1,7% naar 14,7 miljoen ton. De stijging komt op rekening van de overslag van kolen (+14,6% tot 4,58 miljoen ton). Meststoffen (-9,0%) en ertsen (-4,4%) gingen er dan weer juist op achteruit.

Het lossen van conventioneel stukgoed liep met 15,9% terug tot 8,18 miljoen ton. Deze daling valt vooral te wijten aan een flinke afname van de staaloverslag (-21,6% minder naar 5,12 miljoen ton). Ook de overslag van fruit liep terug (-2,9% naar 979.161 ton), net als die van graniet (-27,0% naar 177.050 ton). Papier en cellulose (+19,4% naar 666.005 ton) en non-ferro metalen (+51,7% naar 390.129 ton) lieten dan weer een mooie stijging zien.

De rorotrafieken stegen met 18,6% naar 3,6 miljoen ton. Het aantal behandelde auto's nam toe met 18,9% tot 918.995.

©DeLloyd

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post51

Bloemenhulde "De Buildrager"

AntwerpenPosted by webmaster 18 Oct, 2012 13:20
Verzamelen om 10:45 uur. Klik HIER voor het pamflet van het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Haven van Antwerpen met meer info.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post45

Haven Antwerpen trekt met roadshow door VS en Canada

AntwerpenPosted by webmaster 08 Oct, 2012 16:35
Antwerpen haalt langs die weg de banden aan met de voor de haven zeer belangrijke Noord-Amerikaanse markt. Jaarlijks zijn de Verenigde Staten goed voor 20 miljoen ton overslag in de Scheldehaven. Canada doet daar met 4,9 miljoen ton nog een mooie schep bovenop. Samen hebben beide landen een aandeel van liefst 13,5% in de totale maritieme trafiek in Antwerpen. Onder de Europese havens heeft Antwerpen ook het grootste marktaandeel in de handel met Noord-Amerika.

©DeLloyd

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post42

Mexico Natie moet terminal sluiten

AntwerpenPosted by webmaster 05 Oct, 2012 20:01
Mexico Natie moet zijn terminal aan de Schelde, ter hoogte van de Kennedytunnel sluiten. De stouwer had er nochtans een concessie tot 2027. Het grootste deel van de kaaimuren is onveilig verklaard. De concessie ligt stroomopwaarts van Antwerpen, aan de kaaien 9 tot 13. Deze kaai met een lengte van 1.000 m, waarnaast een werk- en opslagzone van 85.000 m² ligt, werd enkele dagen geleden door Waterwegen en Zeekanaal onveilig bevonden. Enkel aan kaai 9 kan nog aangemeerd worden, zij het met beperkingen.

©DeLloyd

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post33

DP World Belgium verkoopt breakbulk terminal aan Zuidnatie

AntwerpenPosted by webmaster 14 Sep, 2012 22:02
DP World zegt alle containeractiviteiten te zullen concentreren op de Antwerp Gateway. Over de terminal aan het Delwaidedok wordt nagedacht; het belang in de breakbulkterminal verkocht aan Zuidnatie.

Meer...

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post14

DP World schrapt tachtig banen in Antwerpse haven

AntwerpenPosted by webmaster 14 Sep, 2012 22:01
Containerbehandelaar DP World Belgium herschikt zijn activiteiten in de Antwerpse haven. Door die operatie zouden tachtig banen kunnen worden geschrapt. Reden voor de ingreep is het slechtere economische klimaat. Rob Harrison, chief executive van de containerbehandelaar, merkt op dat het bedrijf door de moeilijke economische omstandigheden gedwongen wordt om zich toe te spitsen op zijn kernactiviteiten en de efficiëntie te verhogen. Daarbij wordt de diepzeecontainerbehandeling van de terminal aan het Delwaidedok overgeheveld naar het Deurganckdok, waar de groep zijn activiteiten in Antwerpen centraliseert. Ook verkoopt de behandelaar zijn belang van 60 procent in de terminal aan het Churchilldok aan de Zuidnatie. Harrison benadrukt wel dat DP World nog altijd in de toekomst van Antwerpen gelooft en wijst daarbij op een kapitaalinjectie van 4 miljoen euro van het moederconcern in Dubai.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post13

MSC Home Terminal hoogt kranen op

AntwerpenPosted by webmaster 14 Sep, 2012 21:59
Op de MSC Home Terminal aan het Delwaidedok in Antwerpen vinden grote werkzaamheden plaats. Zes superpostpanamax moeten er met vier meter opgehoogd worden om grote schepen vlotter te kunnen bedienen. Twee van de zes kranen hebben die operatie al ondergaan. Binnenkort volgen de vier andere exemplaren.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post12
« Previous