ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

Havenbedrijf, blijf bij je leest!

MDKPosted by webmaster 11 Apr, 2017 08:16

Loodsen

In verschillende media werpt het havenbedrijf Antwerpen zich op inzake verschillende belangrijke én delicate havendossiers zoals de duurzame reorganisatie van het loodswezen en de ingebrekestelling van de havenarbeid. Het havenbedrijf wil zich opwerpen als bemiddelaar, maar doet door de boude uitspraken het tegenovergestelde. Bewust of incompetent, dat is de vraag…

Begin maart 2016 beëindigden we een staking in het loodswezen na een marathonvergadering van 20 uur op het stadhuis van Antwerpen. De beroepsvereniging van de (rivier)loodsen (BVL), VSOA en ACV-Transcom sloten samen een evenwichtig akkoord met de overheid. Sedertdien zijn stelselmatig en met regelmaat van de klok overleg- en onderhandelingsrondes geweest om de akkoorden uit te voeren. ACV-Transcom heeft zich steeds loyaal opgesteld in de concrete uitvoering ervan. In een complexe omgeving als het loodswezen is een reorganisatie met 15% efficiëntiewinsten echter geen sinecure. Ook het havenbedrijf Antwerpen zou dit moeten beseffen.

ACV-Transcom is van oordeel dat de beloodsing en de ondersteuningsdiensten van de beloodsingen absoluut in publieke handen moeten blijven. De sleutels van onze economie in privéhanden geven zou enorme consequenties kunnen hebben. Niets kan aantonen dat het dan goedkoper zal zijn, veiliger en efficiënter. Wel willen we gerust praten over een andere organisatie dan degene die vandaag bestaat. Als ACV staan we klaar om onze verantwoordelijkheden hier op te nemen en de belangen van de werknemers te verdedigen.

Als men niet begrijpt waarom bij stormweer geen loodsen meer aan boord gaan, kan men uitleg gaan vragen bij ofwel het agentschap Maritieme Dienst en Kust ofwel de DAB loodswezen zelf. Ook ACV-Transcom is bereid deze toelichtingen te komen geven. Beloodsen zonder loodsen houdt bijvoorbeeld grotere risico’s in in de specifieke wateren, waterlopen en kanaal naar onze havens en de aanloopfrequentie zakt.

Trouwens, op 14 mei 2009 zette de Vlaamse regering het licht op groen voor de bouw van vier moderne hoogtechnologische SWATH-vaartuigen* ter vervanging van de toenmalige Vlaamse loodsboten op zee. Deze SWATH’s maken het mogelijk om de beloodsing van de schepen naar de Vlaamse havens verder te zetten tot een significante golfhoogte. ACV-Transcom heeft ook steeds gepleit om bij té grote golfhoogte de dienstverlening te kunnen blijven verzekeren door het gebruiken van de helicopterbeloodsingen die de Vlaamse regering heeft afgeschaft. Daar biededen de SWATH’s onvoldoende mogelijkheden.

Onder druk van de markt werd trouwens het beloodsen vanop afstand schoorvoetend toegestaan voor een beperkt aantal schepen (beperking qua lading en grootte) om het risico in te perken. Als ACV-Transcom wijzen we bovendien op het significant aantal inbreuken en incidenten met benzeendampen in het redegebied. Incidenten die dikwijls zonder gevolg blijven voor de reders en bedrijven, maar met ernstige arbeidsongevallen en bijhorende gevolgen voor de slachtoffers. Om deze inbreuken aan te pakken blijven échte maatregelen van de overheden achterwege. Evenmin horen we over dit probleem de haven niet!

De audit van de ganse nautische keten is een goed startdocument voor discussie over een verdere betere organisatie ervan. Wanneer het echter een excuus is om roofbouw te plegen op de publieke diensten voor de maritieme dienstverlening of deze te beladen met alle zonden van Israël, dan zal men ACV-Transcom tegenkomen. ACV-Transcom is als vakorganisatie goed geplaatst om hierover mee na te denken. We zijn immers actief in de maritieme dienstverlening en kust, de haven, sleepdiensten en koopvaardij. Maar, willen de bedrijven dit wel? Ook in het dossier ingebrekestelling mengt het havenbedrijf zich plotseling. Dit terwijl de sociale partners al het mogelijke hebben gedaan én doen om tot gedragen en overlegde oplossingen te komen. Zo kunnen een formele ingebrekestelling van België een totale chaos in onze havens creëren! Het wordt stilaan wel tijd dat de Europese Commissie kleur bekent en de resultaten van de maandenlange besprekingen honoreert.

ACV-Transcom kiest altijd de weg van het overleg en onderhandelt aan de onderhandelingstafel. Het laatste redmiddel om de belangen van de werknemers - of het nu arbeiders, bedienden of ambtenaren zijn – te verdedigen is de actie. ACV-Transcom schuwt het actiemiddel niet, maar het moet doordacht ingezet worden.

Kunnen schepen ooit alleen de haven binnenlopen? Moet daar dan nog een bemanning opzitten? Worden deze dan automatisch gelost en geladen? Wat met het veiligheidsaspect en/of mogelijke gevolgen voor de haven én omgeving als er iets misloopt? Dromen mag, de realiteit is iets anders. Misschien kan het havenbedrijf een meer faciliterende rol gaan spelen zoals de luchthavenuitbaters doen, maar dan zal men dit op een andere wijze moeten aanpakken dan vandaag… Vandaag kunnen we door de uitlatingen van het Antwerpse havenbedrijf enkel stelen: schoenmaker, blijf bij je leest. Door deze werkwijze faciliteer je niet!

*SWATH is een Engels letterwoord en betekent Small Waterplane Area Twin Hull. Een SWATH heeft net zoals een catamaran, twee rompen. Het verschil is dat bij een SWATH de oppervlakte van de waterlijn zo klein mogelijk is. Door het volume van het schip dichtbij het wateroppervlak te beperken ondervindt het schip weinig invloed van golven, zelfs in hoge zee en bij hoge snelheden. Het schip vaart op zwavelarme brandstof.  • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post318

Navigatie redeboten laat het afweten

MDKPosted by webmaster 06 Feb, 2015 16:06

Sensibilisering FOD Mob 15/12

De navigatiemiddelen van redeboten, dat zijn schepen die loodsen aan boord van in- en uitgaande schepen brengt, vallen regelmatig uit. Hoewel we dit gevaarlijke probleem al enkele maanden geleden signaleerden, is er voorlopig nog geen oplossing.

In november 2014 signaleerden we het probleem dat de navigatie van de redeboten met regelmaat van de klok uitviel. Op het overleg van 11 december 2014 gaf VLOOT (de rederij gespecialiseerd in overheidsvaartuigen) toe wel degelijk op de hoogte te zijn van dit probleem. Omdat het systeem maar enkele seconden niet werkte, had dit geen invloed op de veiligheid. Toch ging VLOOT op zoek naar oplossingen.

Crisismomenten

Ondertussen zijn we enkele maanden verder en is er nog steeds geen oplossing voor dit probleem. En hoewel VLOOT ontkent dat er een risico aan verbonden is, zien wij het als een gevaarlijk probleem. Vooral als de zichtbaarheid beperkt is, bestaat er een reëel gevaar. We benadrukken ook dat het systeem niet voor enkele seconden, maar enkele minuten niet meer werkt. Op bepaalde crisismomenten telt elke seconde en kan elk moment een wereld van verschil maken. Hoewel de reder VLOOT de veiligheid van de scheepvaart mee dient te waarborgen, zijn ze op dit moment zelf een gevaar.

Veiligheidsprobleem

We stellen ons de vraag of het ‘informeren’ van het personeel hier voldoende is. Voor ons alleszins niet. Op de Ravelingen werd een ‘oplossing’ hiervoor getest. Deze voldoet niet. Dit werd trouwens meermaals al gesignaleerd via de geijkte kanalen.

Wij willen dit belangrijke veiligheidsprobleem dan ook signaleren aan de medewerkers van VLOOT, loodswezen en de scheepvaart die rechtstreeks betrokken zijn.  • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post248

Loodsen terecht bezorgd rond Eboladreiging

MDKPosted by webmaster 12 Nov, 2014 20:43


De loodsen vrezen Ebola-besmetting via de havens, en die bezorgdheid is terecht. Onze havens zijn niet beschermd en onvoldoende voorbereid voor een eventuele besmetting.

Eind oktober was er (loos) alarm met een autoschip dat de Antwerpse haven binnenkwam. De loods die aan boord kwam op zee, moest noodgedwongen aan boord blijven tot in Antwerpen. Dit voorval toonde de gebrekkige organisatie en informatiedoorstroming.

Saniport, de bevoegde instantie, schrijft voor dat de schepen een 'medische gezondheidsverklaring' moeten bezorgen. Dit is louter een verklaring op eer van de kapitein en zijn bemanning en is allesbehalve waterdicht. De havens zijn dus onvoldoende beschermd voor een eventuele besmetting, en er is ook geen degelijk noodplan gekend.

Besmettingsrisico

Vreemd, want in onze havens passeren quasi dagelijks schepen uit West-Afrika. Schepen volgens dikwijls vaste routes en hebben een strikt vaarschema. Nog voor de incubatietijd is verlopen, kan zo een schip in een Vlaamse haven terechtkomen. Loodsen zijn de eerste medewerkers die in aanraking komen met de bemanning van het schip voor onze kust. Loodsen komen dan ook tijdens hun opdracht gedurende een langere tijd in aanraking met de bemanning aan boord van de schepen. Niet zelden krijgen zij een maaltijd, koude of warme dranken aangeboden waarbij contact kan zijn met besmettingsrisico.

ACV-Transcom vraagt dan ook (net zoals op de luchthavens) dat de nodige informatie en procedures worden uitgewerkt, getest én gecommuniceerd. Met alle mogelijke scenario’s en gevolgen moet dan ook rekening gehouden worden.

  • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post233

Nieuwsbrief 12 november 2014

MDKPosted by webmaster 12 Nov, 2014 20:42
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief (PDF file).

  • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post232

Nieuwsbrief 27 November 2013

MDKPosted by webmaster 29 Nov, 2013 13:15
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief (PDF file).

  • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post179

Nieuwsbrief 19 juni 2013

MDKPosted by webmaster 20 Jun, 2013 08:16
Klik hier voor de nieuwsbrief (PDF File).

  • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post133

NIET MET ONS, MIJNHEER BOGAERT

MDKPosted by webmaster 14 Jan, 2013 08:48

Best Collega’s,

Zoals voor de eindejaarsfeesten al werd aangekondigd start het gemeenschappelijk vakbondsfront een actie tegen de onaanvaardbare maatregelen die staatssecretaris Bogaert in het recent heeft opgelegd.

De inzet is uiterst belangrijk en deze actie moet absoluut slagen. Zo niet laten we hem toe om bijvoorbeeld het meest onzinnige voorstel op de onderhandelingstafel te leggen met betrekking tot de nieuwe loopbanen en voluit zijn zin te gaan.

Deze actie bestaat uit twee delen. Vooreerst is het de bedoeling dat je vanaf 14 tot 31 januari in gemeenschappelijk vakbondsfront de personeelsleden van FOD persoonlijk zou bezoeken met de vraag, kaartjes te ondertekenen als blijk van verzet tegen al zijn snode ideeën en plannen.

Deze actie richt zicht immers tot alle personeelsleden en het is tezelfdertijd de bedoeling dat de militanten hun collega’s sensibiliseren en informeren over de actie die hierop volgt.

De ondertekende kaartjes worden onmiddellijk terug ingezameld en terugbezorgd op ons secretariaat tegen 4 februari.

Het tweede deel van de actie wordt een optocht op 7 februari waarbij we ons gaan posteren voor het kabinet van de staatssecretaris. Niet om hem goedendag te wensen maar wel om ons groot ongenoegen duidelijk kenbaar te maken.

Het is noodzakelijk massaal te mobiliseren want zoals hierboven al vermeld is de inzet van kapitaal belang.

Precies daarom is het belangrijk dat het personeel tijdens de rondgang met de kaartjes duidelijk wordt geïnformeerd en gesensibiliseerd over datgene wat op het spel staat, in het bijzonder de nieuwe loopbanen.

Met vriendelijke groeten.

Klik hier om de kaartjes te downloaden
Klik hier om het NL pamflet te downloaden
Klik hier om het FR pamflet te downloaden

  • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post86

STAKING MARITIEME DIENSTVERLENING

MDKPosted by webmaster 02 Jan, 2013 20:06

In het voorjaar van 2012 werd er binnen de Vlaamse Openbare dienst Maritieme Dienstverlening en Kust door het operationeel personeel (continudiensten) actie gevoerd tegen de op til zijnde voorstellen tot pensioenhervorming. ACV-TRANSCOM pleitte in eerste orde voor het behoud van de bestaande pensioenregeling en in tweede orde voor maatregelen om de consequenties van deze pensioenshervorming draagbaar te maken. In ons schrijven aan de Minister-President van 8 februari 2012 stelden wij als ACV duidelijk dat voor ons volgende eisen voorop stonden:

1) Het behoud van de bestaande pensioenregeling.

2) Toevoegen van een aantal functies aan de lijst met belastende beroepen van de Vlaamse overheid.

3) Het meetellen van bepaalde toelagen bij de pensioenberekening en zodoende het pensioen op te trekken.

De staking werd beëindigd met het akkoord dat er over de pensioenkwestie onderhandelingen zouden opgestart worden tussen de Vlaamse Regering en de vakbonden en te bekijken hoe men het loodswezen verder zou op een duurzame wijze optimaliseren.

In het dossier van de duurzame optimalisatie heeft ACV-TRANSCOM na het consulteren van onze loodsen reeds concrete en duidelijke voorstellen gedaan. Tevens willen we als vakbond ook betrokken worden in de gesprekken op niveau van het kabinet met de havenbedrijven.

Inzake de eindeloopbaanproblematiek en de pensioenshervorming zijn er de afgelopen maanden op regelmatige tijdstippen verkennende gesprekken plaatsgevonden tussen de Vlaamse overheid en de representatieve vakbonden.

Deze gesprekken resulteerden op 13 juni 2012 in een voorstel van de Vlaamse Regering om voor de operationele functies binnen MDK die naast hun salaris een aanzienlijk deel van toelagen ontvangen, een deel van deze toelagen in het salaris te integreren.

ACV-TRANSCOM stelt echter met spijt vast dat zij - op een enkele uitzondering na - bij die gesprekken met de Vlaamse Regering de enige representatieve vakbond nog is die aanwezig is en constructief meewerkt. Eén representatieve vakbond heeft reeds meegedeeld dat een “uitgebreide ledenraadpleging “ het voorstel tot integratie van toelagen in het salaris heeft verworpen.

ACV-TRANSCOM ontmoet op het terrein echter geen personeel dat tegenstander is van het principe van integratie van toelagen in het salaris. Als ACV-TRANSCOM zullen we onze koers aanhouden en keihard blijven werken en zoeken naar oplossingen ten bate van het personeel bij MDK. Wij willen onze verantwoordelijkheid niet ontlopen, maar opnemen.

Kurt Callaerts
Algemeen Sectorverantwoordelijke Mobiliteit

Klik hier voor onze laatste nieuwsbrief

  • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post85