ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

Nieuwe scheepvaartroutes langs de Belgische – Nederlandse Noordzeekust verhogen veiligheid vanaf 1 juni 2017

Sector KoopvaardijPosted by webmaster 03 Feb, 2017 14:45
Vanaf 1 juni 2017 gelden er nieuwe scheepsroutes voor de Belgische en Nederlandse kust. De Noordzee is één van de drukst bevaren en meest benutte zeeën ter wereld. Om de doorstroom van schepen in dit gebied te verbeteren en de veiligheid te verhogen, passen Nederland en België samen de scheepvaartroutes aan.

De Belgische – Nederlandse Noordzeekust kent een drukke economische activiteit: visserij, zand- en grindwinning, scheepvaart, olie- en gaswinning, windmolenparken, toerisme en industrie. Dit maakt de situatie voor de scheepvaart erg complex.

Het garanderen van een vlotte en veilige scheepvaart met oog voor zowel economische als ecologische belangen is een van de prioriteiten. Het huidige routeringssysteem schiet hier te kort.

België en Nederland werkten een gezamenlijk nieuw routeringsvoorstel uit. Dit voorstel bevat nieuwe verkeersscheidingstelsels, wijzigingen op bestaande routering en aanleg van zowel aanbevolen scheepvaartroutes als voorzorgsgebieden. Ook veranderen er ankergebieden en vindt er een herinrichting plaats rondom bestaande windparken. Belanghebbenden zoals Kustwacht, Dienst der Hydrografie, het Loodswezen, reders, recreatievaart, visserij- en mijnbouworganisaties werden hiervoor geconsulteerd.

Het nieuwe routeringssysteem zorgt voor duidelijke routes die het navigeren voor de scheepvaart vereenvoudigen. Het risico op aanvaringen vermindert en dus ook de kans op milieuverontreiniging. Door de internationale erkenning van het nieuwe routeringssysteem door het IMO (International Maritime Organisation) zijn activiteiten die de scheepvaart hinderen verboden op deze routes.

Vanaf nu tot 1 juni loopt een informatiecampagne om alle gebruikers van de Noordzee, nationaal en internationaal, beroepsmatig en recreatief te informeren. Daarnaast worden alle zeekaarten aangepast en moeten de markeringen verlegd of verwijderd worden. De nieuwe zeekaarten zijn vanaf midden april 2017 beschikbaar.

Meer informatie vindt u op onze website: http://mobilit.belgium.be/nl/nieuws/nieuwsberichten/2017/nieuwe_scheepvaartroutes_langs_de_belgische_nederlandse_noordzeekust • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post310

Extra bescherming voor “abandoned seafarers”

Sector KoopvaardijPosted by webmaster 19 Jan, 2017 18:51

Extra bescherming voor “abandoned seafarers”

Vanaf 18 januari 2016 moeten schepen uit landen die de Maritime Labour Convention 2006 (MLC) hebben geratificeerd hun bemanning verzekeren voor de kosten van crew abandonment.

In de Belgische havens komt deze problematiek bijna jaarlijks aan bod. Een rederij gaat failliet, kan de financiële verantwoordelijkheid niet meer dragen, trekt de handen terug van de bemanning en het schip. ACV Transcom heeft de laatste jaren bemanningen gesteund in Antwerpen, Gent, Zeebrugge, Brugge en Oostende.

Christian Roos, ITF inspector voor ACV-Transcom, zegt: “In de praktijk kampt een achtergelaten bemanning met onbetaalde lonen, tekort aan voeding, verwarming en elektriciteit ontbreken en de onmogelijkheid om naar huis af te reizen. Verder is er nog de isolatie en de familie die niks meer kunnen betalen omdat er maanden loonachterstand is. De MLC bood reeds garanties met betrekking tot loon en repatriatie. Maar wanneer de rederij insolvent is en de betrokken autoriteiten nemen geen verantwoordelijkheid op, kan het maanden duren alvorens er een oplossing komt.”

Wanneer de rederij niet meer financieel kan instaan voor de repatriatie van de bemanning, of indien ze de bemanning niet meer kunnen ondersteunen of indien ze eenzijdig alle banden met de bemanning verbreekt met inbegrip van 2 maanden achterstand in de uitbetaling van lonen, spreekt men van een abandoned ship.

De nieuwe MLC bepalingen verplichten rederijen om een verzekering af te sluiten die de betaling van 4 maanden loon afdekt, de kosten van repatriëring, voeding, indien nodig kledij, accommodatie, drinkwater, brandstof om de levensstandaarden aan boord te onderhouden en de nodige medische zorgen. En dit van toepassing vanaf het moment van abandonment tot thuiskomst.

Christian Roos besluit: “Deze nieuwe MLC bepalingen bieden bemanningsleden de extra bescherming die ze hard nodig hebben. Het niet uitbetalen van lonen en repatriatie is een terugkerende probleem. In 2016 werd na mijn tussenkomst 690.000 US Dollar niet uitbetaalde lonen aan bemanning uitgekeerd. Wereldwijd werd na tussenkomst van ITF Inspectors in de eerste 10 maanden van 2016 reeds 31.5 miljoen US Dollar aan niet betaalde lonen uitgekeerd.”

Meer info: http://www.itfseafarers.org/ITI-abandoned-seafarers.cfm • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post309

NAUTILUS FEDERATION LAUNCHES SPECIALIST SEAFARER SUPPORT NETWORK

Sector KoopvaardijPosted by webmaster 10 Jan, 2017 13:12

A trail-blazing agreement to provide mutual support for seafarers in trouble around the world is being launched today by 13 maritime unions belonging to the Nautilus Federation.

The Joint Assistance and Support Network (JASON) has been developed with the aim of combatting the criminalisation of the maritime profession and to ensure that members’ rights to fair treatment after accidents are upheld.

The scheme unites unions in countries including the UK, the Netherlands, Switzerland, Belgium, Croatia, the United States, Hong Kong, Singapore, Australia and New Zealand.

It will ensure that reciprocal advice and support can be provided to union members if they are involved in an incident within a port, territory, territorial waters or onboard a vessel flagged in one of the countries covered by the agreement.

‘We are delighted to launch the JASON scheme,’ said Nautilus director of legal services Charles Boyle. ‘Criminalisation of seafarers has been a major concern for all the member unions in the Federation and we have worked hard to prevent seafarers from being treated as scapegoats after accidents.

‘As a result of such work, the IMO/ILO guidelines on the fair treatment of seafarers following maritime incidents were developed and adopted in 2006,’ Mr Boyle pointed out. ‘However, the adoption of the guidelines in themselves was insufficient to ensure that seafarers are not victimised. All the Federation members report some degree of criminalisation of members — most frequently involving pollution cases, as well as collisions — and we saw the need to develop further procedures to establish an international support and assistance network for the benefit of our respective members.’

The JASON scheme will provide concise and practical checklists for members to use if they are involved in an incident to raise awareness of their rights under the fair treatment guidelines. Additional helpline support will be delivered in conjunction with the Nautilus 24/7 service.

As part of the JASON agreement, Federation unions will provide assistance such as advice on choosing a local expert lawyer, guidance on local investigation and legal procedures, visiting a member or arranging visits and translation services, and ensuring consular access to any members of other Federation unions who have been detained following incidents in their waters or on their ships.

‘The JASON scheme has been designed to address some of the biggest concerns faced by members at sea,’ Mr Boyle said. ‘It should ensure that they receive speedy and specialist support if they are involved in an incident in many parts of the world. We hope that this will not only provide practical assistance, but that it will also make sure that the principles of the fair treatment guidelines are upheld and that seafarers are not unjustly singled out for punishment following accidents.’

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post308

What have seafarers ever done for us?

Sector KoopvaardijPosted by webmaster 17 Nov, 2016 15:30


 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post304

Global Seafarer October 2016

Sector KoopvaardijPosted by webmaster 28 Oct, 2016 21:01

Click above PDF logo to download the Global Seafarer edition October 2016

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post301

ZIKA Fact sheet

Sector KoopvaardijPosted by webmaster 23 Feb, 2016 13:59


If you’re on board a ship travelling to a country affected by the current outbreak of the Zika virus disease, this advice will help you and other crew members protect yourselves.


KEY FACTS

• Zika virus disease is caused by the bite of an infected Aedes mosquito – the same mosquito that spreads dengue, chikungunya and yellow fever.

• People with Zika virus disease usually have a mild fever, skin rash and conjunctivitis (red eyes) for 2-7 days.

• There is no specific treatment or vaccine currently available.

• The best way to prevent the disease is by protecting yourself against mosquito bites.

• The virus occurs in tropical areas with large mosquito populations, and is known to circulate in Africa, the Americas, Asia and the Pacific.

• Based on available evidence, the World Health Organisation is not recommending travel or trade restrictions related to Zika virus disease.

HEALTH RISKS

• For most people, the symptoms are mild but little is yet known about the complications of the disease.

• The highest health risk appears to be to women who are pregnant or planning to become pregnant, as the virus may be linked to an increase in babies born with microcephaly (small heads due to abnormal brain development) in Brazil.

• Spread of the virus through blood transfusion and sexual contact have been reported.

SYMPTOMS

• The incubation period (the time from exposure to symptoms) of Zika is likely to be a few days.

• The symptoms – which include fever, skin rashes, conjunctivitis (red eyes), muscle and joint pain, tiredness and headache – are similar to other infections, such as dengue.

• The symptoms are usually mild and normally last for 2-7 days.

• Alert the ship’s master or medical officer if you think you have symptoms of Zika virus disease.


TREATMENT

There is no specific treatment for Zika virus disease. Treatment is for the symptoms only. If you get infected by the Zika virus:

• Take plenty of rest.

• Drink enough fluids to prevent dehydration.

• Treat pain and fever with common medicines.

• If your symptoms worsen, alert the ship’s master and seek medical care and advice from the ship’s medical officer.


PREVENTION

The best way to prevent Zika – and other diseases that are transmitted by mosquitoes – is by preventing mosquito bites when docked or ashore in one of the affected countries:

• Use insect repellent.

• Wear clothes (preferably light-coloured) that cover as much of the body as possible.

• Use physical barriers such as screens, closed doors and windows.

• Sleep under mosquito nets.

• Empty, clean or cover containers that hold water – such as buckets – so that places where mosquitoes can breed are removed.

• During outbreaks, health authorities may advise that spraying of insecticides be carried out.

• Insecticides recommended by the WHO Pesticide Evaluation Scheme may also be used as larvicides to treat relatively large water containers.

• If you have Zika, prevent mosquito bites during the first week of infection as the virus can be found in the blood and spread to other people through mosquito bites.

ADDITIONAL ADVICE TO WOMEN SEAFARERS WHO ARE PREGNANT OR PLANNING TO BECOME PREGNANT

Until more is known about the potential link between Zika virus in pregnant women and microcephaly in their new-born babies, if you are pregnant or planning to become pregnant, you should take extra care to protect yourself from mosquito bites (see Prevention).

• If you are pregnant and suspect that you may have Zika virus disease, consult the ship’s medical officer for close

monitoring during your pregnancy, or seek medical advice in port.

• Some countries have advised women to consider postponing planned pregnancies.


READ MORE
Click the following link: ZIKA fact sheet

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post287

Voorstel Collectieve Arbeidsovereenkomst Unie van Reddingsdiensten overgemaakt aan bedrijf

Sector KoopvaardijPosted by webmaster 28 Oct, 2015 14:54

Onderhandelingen beloven moeilijk te worden

De syndicale afvaardigingen van het varend personeel URS België BTB/ABVV en ACV formuleren in gezamenlijk overleg de volgende eisen.

Om te beginnen wenst het personeel dat eerder gemaakte afspraken met URS België in de nieuw te maken cao 2016-2017 worden opgenomen. Concreet:

· werd op het niveau van het bedrijf reeds een effectieve loonsverhoging van 0,79% afgesproken. Het personeel wenst dat deze afspraak in de volgende cao wordt opgenomen en dat er bij eventuele indexering men vertrekt van dit nieuwe basisloon.

· wil ze de afspraken uit het verleden voor zowel dé collectieve als dé individuele werkzekerheid verlengen. (van 68 ploegen + 10% no-boat + nominatieve werkzekerheid op 31/12/2015)

De nieuwe eisen voor de cao besprekingen 2016-2017 dringen zich als volgt op:

· Het personeel verwacht dat URS België de afspraken die in het IPA (oa de loonnorm, 2de pijler) zijn gemaakt correct zal uitvoeren. Indien de sociale partners niet tot een interprofessioneel akkoord zouden komen, verwacht het personeel dat URS België het ministeriële besluit met betrekking tot de stijging van de loonnorm correct zal uitvoeren.

· Het personeel dringt in de eerste plaats aan op het behoud van het huidige werksysteem. De eventuele invoering van een 2de werksysteem kan alleen maar na raadpleging van de werknemers. Als basisvoorwaarde wordt een gelijkaardige vergoeding geëist op basis van een gelijkaardig aantal uren op jaar basis inclusief gelijkaardige vergoedingen voor bijkomende prestaties. (zie dagorde: punt 15 van het verslag OR d.d. 15 september 2015).

· Het personeel dringt aan op een stijging van de werkgeversbijdrage in de tweede pensioenpijler. Ze wil deze optrekken van 4% naar 5%.

· Het personeel wenst dat er 14 uur anciënniteitswachten worden uitbetaald i.p.v. 13 uur (in het huidige systeem). De keuze tussen de uitbetaling ervan of het opnemen van bijkomend verlet willen ze behouden. (of een tussenvorm ervan)

· Het personeel wenst voor alle werknemers een eindejaarspremie aan 100% vanaf één jaar volledige tewerkstelling. (art. 9 cao: eindejaarspremie). Werknemers die minder dan één jaar hebben gewerkt of werknemers die in dat jaar op rust gaan, krijgen een eindejaarspremie pro rata het aantal volledige gewerkte maanden.

· Het personeel verwacht dat de wasvergoeding wordt opgetrokken naar 1 euro per gewerkte dag.

· Het personeel merkt op dat de percentages voor de vaststelling van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen in cao 90 te hoog werden vastgelegd. Het personeel wenst artikel 1 binnen cao 90 op te breken en ofwel te vervangen door verlaagde percentages(vb.: niet-recurrent voordeel van 200 euro bij een bedrijfswinst van meer dan 5%, 250 euro bij 6%, 350 euro bij 7%, 450 euro bij 8%, nadien een verhoging van 100 euro per % opdat de werknemers vlugger kunnen participeren in de winsten van het bedrijf) Ofwel te vervangen door een niet-recurrent voordeel mechanisme op basis van het aantal sleepbewegingen (naar het voorbeeld in de haven van Rotterdam)

Ofwel door het behoud van het artikel maar dan op de geconsolideerde rekening van totale groep

· Het personeel wenst een nieuw barema voor afloskapitein ( 1 jaar na de aanvaarding als afloskapitein eist het personeel dat er een nieuw barema wordt afgesproken tussen stuurman en kapitein)

· Rustblokken
Het varend personeel eist ten allen tijde dat de inhaalrust wordt gecompenseerd. Bij het verspringen van ploeg/sleepboot wil het personeel dat vaar- en rusttijden worden gerespecteerd. (het personeel verwacht dat de afgesproken blok van 8 uren rust niet wordt onderbroken vooraleer iemand opnieuw kan ingezet worden op andere ploeg/sleepboot.

· Schafturen
Om sociale redenen wil het personeel vaste schafturen per ploeg. (max. 4 uren tussen elk schaftuur, te tellen van het einde eerste schaftuur). Varen tijdens de vaste schafturen wordt vergoed als overuren. Het tegoed aan schafturen wil het personeel kunnen verletten en/of in geld kunnen compenseren.

· Mobiliteit
Met betrekking tot het woon-werk verkeer dringt het personeel aan op duidelijke afspraken per sector. Ze wenst het mobiliteitsplan te heronderhandelen. Ze willen dat het sociaal abonnement de werkelijke kosten van thuis tot aan collectieve aflosplaats dekt. Daarbovenop wil ze de kosten voor openbaar vervoer vergoed zien door de werkgever als er buiten de eigen sector gewerkt wordt. Tot slot wilt het personeel dat de compensatie uren beginnen te lopen vanaf het moment dat men verondersteld wordt binnen de eigen sector te starten tot aan het moment dat men in andere sector wordt ingezet.

· No- Boat personeel.
Voor het no boat personeel wil het personeel een betere verdeling van de prestatie-uren over de maand, met een maandelijkse controle ipv de huidige driemaandelijkse.

· Opleiding
Om veiligheidsredenen wil het personeel dat de opleidingscoördinator de individuele begeleiding van de volledige carrière van elke werknemer voor zich neemt. Het personeel betreurt ook de afschaffing van de opleiding met simulator. Ze pleit ervoor om deze vorm van opleiding opnieuw te voorzien voor Stuurman/ Kapitein om ook met andere types van schepen te kunnen oefenen.

· Tijdskrediet
Om te beginnen verwacht het personeel dat het bedrijf een tijdskredietoverleg installeert zoals door de RVA opgelegd. Verder wil in het kader van werkbaar werk het personeel kunnen kiezen in een systeem van dag(en) per werkweek of per volle week.

· Free WIFI
Het personeel verwacht gratis wifi voor alle personeelsleden

· Afscheidspremie.
Het personeel wil het anciënniteitsbedrag bij (burg)pensionering (art. 10 afscheidspremie) optrekken.

· Logies-Maaltijden.
Het budget voor voeding is ontoereikend. Het personeel vraagt om het met 10% op te trekken en dit bedrag jaarlijks te indexeren.

· De duurtijd van deze cao loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017 met de optie vervroegd te onderhandelen indien de loonstopperiode eindigt. De Cao afrekening gebeurt op 31/12/2017 voor het geheel van de samengevoegde uren cao 2015 -2016 -2017. Bij de eindafrekening van deze periode kan de werkgever niet de te weinig uren terugvorderen. Het aantal meer gepresteerde uren worden uitbetaald aan de werknemer met afrekening in de maand januari 2017 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post272

About that ITF coordinator trying to swim the English Channel: He made it!

Sector KoopvaardijPosted by webmaster 22 Aug, 2015 23:46

Dean Summers, national coordinator for the ITF in Australia (right) celebrates his August 2015 swim of the English Channel. Greeting him after his arrival in France is Christian Roos, ITF assistant coordinator in Belgium. Our thanks to Christian for the photo.

Earlier this month, we told readers about Australian ITF Coordinator Dean Summers’ plan to swim the English Channel to raise money for seafarers’ assistance programs. Today we’re delighted to report that he made it — and was met today as he waded ashore by friend and colleague Christian Roos, the ITF’s Assistant Coordinator in Belgium.

Chris waited on the beach in France, just west of Calais, trying to predict Dean’s landing point as the tide pulled him farther down the beach with each new calculation. Eventually, Dean took his first wobbly, celebratory steps ashore.

The two embraced and, in the best of Belgian traditions, Chris offered Dean a beer to wash the taste of the North Sea out of his mouth.

An hour or so after “a truly knackered ” Dean had downed his beer, dried off and warmed up, he offered us a few thoughts on the adventure:

“My swim across the English Channel took 13 hours and 19 minutes, and to date it has raised about $13,000 for seafarers’ mental health programs.

“Throughout my swim, I passed many FoC ships and thought about the plight of those men and women working on them. I hope my efforts today have made people think about those workers and how difficult their jobs are.

“On a personal note, I was surprised but delighted to see my brother Christian Roos waiting for me on the French shores to greet me with beers and a warm, comradely hug — a wonderful gesture to finish off a very long day.”

We can’t tell you how proud we are of Dean’s accomplishment. Proud, but not surprised. His determination in making the crossing is in line with what most of us already know: He will set his sights on a target and mercilessly knock it over, no matter what comes up along the way.

Dean did not spend long in France: the regulation for Channel swimmers is that they can come up on the beach and record the event with a few photos, but must be back in the boat that accompanied them and on their way to England within 10 minutes of landing.

If only FoCs were so thoroughly regulated … but we digress.

Dean’s English Channel Swim was dedicated to the 1.3 million seafarers around the world who sacrifice their time, their labor and their health to transport the world’s wealth around on merchant ships. The money raised goes to Hunterlink Recovery Services, an Australian employee-assistance program. It will provide additional services to maritime workers who might otherwise fall through the cracks of a society now led by an uncaring Australian government. It’s not too late to send a quid or two in the direction of Dean’s cause. You can find a link for that here.

Bron/Source: itfcanada.org

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post267

Day of the Seafarer 25 June 2015

Sector KoopvaardijPosted by webmaster 25 Jun, 2015 09:59
Vandaag vieren we voor de vijfde keer de "Day of the Seafarer". De International Maritime Organisation (IMO) organiseert jaarlijks deze dag waarmee ze erkenning willen geven aan de zeevarenden en aantonen hoe belangrijk ze zijn voor onze wereld.

De "Day of the Seafarer" creëert de kans om de wereld te informeren over het leven aan boord en op zee. Het geeft ons de kans om zeevarenden te bedanken omdat ze dagdagelijks, ver van familie en thuis, 90 % van de goederen die we verbruiken over het water transporteren, #ThankYouSeafarer.

Het leven aan boord is soms hard en moeilijk. Vele zeevarenden hebben ook vandaag in 2015 nog echt geen goeie woon- en werkomstandigheden aan boord. Te veel zeevarenden worden slecht of zelfs niet maandelijks hun loon betaald. En de piraterij viert nog altijd hoogmis, wel op andere zeeën dan diegene die we klassiek kennen uit de films.

Dit jaar is het onderwerp #CareerAtSea. In bijgevoegde video laten we vier van onze leden aan het woord die kort vertellen waarom ze gekozen hebben voor een #CareerAtSea. • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post265

Filmavond ‘Black Sea’ woensdag 27 mei 2015

Sector KoopvaardijPosted by webmaster 15 May, 2015 14:02

Beste militant,

ACV Antwerpen heeft de laatste jaren de traditie om je elk jaar een avond aan te bieden rond een internationaal thema. Met getuigenissen van Europese vakbondscollega’s. Zo hadden we in 2013 het verhaal van de Griekse situatie en vorig jaar de realiteit van de ‘Hartzpolitiek’ in Duitsland.

Dit jaar bieden ACV TRANSCOM en ACV Antwerpen je een avond met de film ‘Black Sea’ over de situatie van bemanningsleden op zeeschepen op de Zwarte Zee, met een getuigenis van een Oekraïense vakbondscollega. Een thema dat op de maat van Antwerpen gesneden is. Een thema over scheepvaart, haven, internationale handel.

Deze avond kadert in de campagne ‘sociale bescherming’ die het ACV voert samen met andere vakbonden, mutualiteiten, Wereldsolidariteit, 11.11.11 en andere NGO’s.

De filmavond vindt plaats op woensdag 27 mei 2015 om 19.30uur in zaal Lilo – Oorderen, Blok B, Nationalestraat 111, Antwerpen.

Uitnodiging en pamflet in bijlage.

Je kan deze uitnodiging verder verspreiden naar militanten en collega’s.


Met vriendelijke groeten,

Michel Claes | ACV TRANSCOM
Johan Stassen | ACV Antwerpen • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post262

Nieuwe regeling voor moederschaps-, vaderschaps- en adoptieverlof voor de zeevarenden

Sector KoopvaardijPosted by webmaster 07 Oct, 2013 10:12
De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het sociaal statuut voor zeevarenden op het vlak van moederschaps-, vaderschaps- en adoptieverlof aanpast.

Het sociaal statuut van de zeevarenden wordt gewijzigd naar analogie met het stelsel voor werknemers:
• 6 weken prenatale rust – 9 weken postnatale rust
• 8 weken prenatale rust en (facultatieve) verlenging postnatale rust met 2 weken in geval van een meerling
• facultatieve verlenging postnatale rust met 1 week, in geval van arbeidsongeschiktheid gedurende de volledige periode van prenatale rust
• verlenging postnatale rust in het geval dat de baby na de zevende dag na de bevalling in het ziekenhuis moet opgenomen blijven
• omzetting moederschapsverlof in vaderschapsverlof in geval van opname van de moeder in het ziekenhuis of bij overlijden

Bij vaderschapsverlof worden de verlofperiode (10 dagen) en de dagen ten laste van de reder (eerste drie dagen) vastgelegd bij collectieve arbeidsovereenkomst. De Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden betaalt een uitkering uit voor de laatste zeven dagen van het vaderschapsverlof. De uitkering bedraagt 82% van de eenvormige dagbezoldiging.

De verlofperiode bij adoptieverlof wordt vastgelegd bij collectieve arbeidsovereenkomst. De zeevarende heeft recht op ten hoogste zes weken, als het kind nog geen drie jaar is en ten hoogste vier weken, als het drie jaar is of ouder. De Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden betaalt een uitkering voor de dagen die niet ten laste zijn van de reder. De uitkering bedraagt 82% van de eenvormige dagbezoldiging.

De KB’s worden nu overgemaakt aan de Raad van State voor advies, waarna ze ter ondertekening worden voorgelegd aan de koning.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post162

20 augustus 2013 : De Maritieme arbeidsconventie (MLC) voor zeevarenden van kracht.

Sector KoopvaardijPosted by webmaster 20 Aug, 2013 21:40
ACV Transcom is verheugd over de inwerkingtreding van deze conventie.

De MLC vertegenwoordigt een belangrijke stap voorwaarts in de wereldwijde vakbond campagne om de arbeidsrechten en de arbeidsnormen van zeevarenden te verbeteren. Het is een waar keerpunt in de internationale scheepvaart, die de pijler van de rechten van werknemers aan de bestaande normen van veiligheid, beveiliging en crew normen toevoegt.

De belangrijke bepalingen omtrent gezondheid, medische zorg, voorkomen van arbeidsongevallen, sociale zekerheid, arbeidsovereenkomst, oprichten van welzijnsvoorzieningen in havens, werk- en rusttijden, wervingsproces, opleiding, ….worden in deze conventie vastgelegd.

De MLC wordt beschouwd als de vierde pijler van de scheepvaart regelgeving, naast Solas, Marpol en de STCW (Standards of Training, diplomering en wachtdienst), en is bedoeld strikt te worden afgedwongen door vlaggenstaten en havenstaatcontrole.

De MLC legt de verantwoordelijkheden van vlaggenstaten ten aanzien van de certificatie-en implementatieproces vast. De vlaggenstaat van het schip verklaart als het schip conform de regels van het maritiem arbeidsverdrag wordt uitgebaat.

In de conventie wordt ook een procedure vastgelegd hoe de zeevarenden inbreuken op deze regelgeving kan melden.

Het moet zorgen voor een 'one stop shop' voor arbeidsnormen. Dit betekent dat alle zeevarenden een uitgebreide bescherming van hun fundamentele rechten moeten kunnen genieten.

Volgens ACV Transcom zal deze nieuwe wetgeving een verschil maken in de arbeidsomstandigheden van de zeevarenden.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post150

ACV Transcom welcomes Maritime Labour Convention

Sector KoopvaardijPosted by webmaster 19 Aug, 2013 22:18
ACV Transcom today welcomed the coming into force of the Maritime Labour Convention 2006 (MLC) on 20th August. The union believes that this new legislation has the potential to make a genuine difference to the lives of seafarers.


Among the advantages that the MLC offers are:
• The potential to stop blacklisting and charging for jobs by some manning agents;
• The recognition of all crew – including hospitality crew on international cruise ships – as seafarers, who will now all get the same protections;
• Enhanced checks by port state control, including of pay problems such as double book-keeping; and
• The establishment of welfare facilities in ports, and of on-ship safety committees.

Michel Claes, General Secretary, explained: “This convention is very important. It provides a bill of rights for workers at sea. The MLC 2006 sets out the right to a safe and secure workplace, fair terms of employment, decent living and working conditions, access to medical care and health protection and welfare."

ACV Transcom is an affiliate of the International Transport Workers’ Federation (ITF), whose president, Paddy Crumlin, commented: “The MLC represents a significant leap forward in the global trade union campaign to improve the labour rights and labour standards of seafarers. It is a true watershed in international shipping, which adds the pillar of workers’ rights to existing standards of safety, security and crew standards.”

About the MLC
The MLC is regarded as the fourth pillar of shipping regulation, alongside Solas, Marpol and the STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping), and is intended to be strictly enforced by flag states and port state control. It should provide a ‘one stop shop’ for labour standards. This will mean that all seafarers should be able to enjoy comprehensive protection of their fundamental rights, and ensure good employment practice across the industry.

The Convention addresses a range of matters, including the obligations of shipping companies with respect to seafarers’ contractual arrangements, the responsibilities of manning agencies, working hours, health and safety, existing ILO maritime standards and accepted good employment practice. Under it, every ship over 500 gross tonnage operating in international waters or between ports of different countries will have to have a Maritime Labour Certificate issued by its flag administration following an inspection. There will also a requirement for ships to complete and maintain on board a Declaration of Maritime Labour Compliance.

For seafarers the convention sets out the minimum rights that they should expect (although many states that ratify it may have higher standards), and incorporates and builds on 68 existing maritime labour conventions and recommendations, as well as other fundamental principles, to ensure decent working and living conditions.

The MLC establishes the responsibilities of flag states in respect of the certification and implementation process, and forces the involvement of shipowners’ and seafarers’ organisations in the legislative process to incorporate the MLC in national maritime legislation.

It also covers the recruitment process and lays out fundamental information to be inserted in employment contracts and provisions to establish health, social and security. In addition it encourages the establishment of port welfare facilities, regulates working and rest hours, training, medical care and the prevention of accidents.

The convention will provide seafarers with options on how to report breaches of its regulations. It also seeks to strengthen the port state control system and establish a more balanced maritime industry.

More about the MLC 2006 on www.itfseafarers.org

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post149

25 juni: Day of the Seafarer

Sector KoopvaardijPosted by webmaster 24 Jun, 2013 09:27
Morgen 25 juni is het de "Day of the Seafarer". Op die dag wordt internationaal erkenning gegegeven aan de onschatbare, vaak persoonlijke, bijdrage die de 1,5 miljoen zeevarenden en hun gezinnen leveren aan de internationale handel en wereldwijde economie.

Iedere betrokkene partij wordt door de IMO op 25 juni uitgenodigd om op een gepaste wijze deze dag te vieren en te promoten.

De "Day of the Seafarer" werd de eerste keer in 2011 gevierd. De dag werd opgenomen in de jaarlijkse lijst van de United Nations Observances. Dit jaar is het thema van de dag: Faces of the Seas. Onze bijdrage vind je terug op volgende link: #thankyouseafarer.

Wat kan je zelf doen?
Morgen via Facebook of Twitter het volgende posten: #thankyouseafarer
Foto's van zeevarenden, scheepslading, jij met uw collega's etc... doorsturen naar webmaster@acv-maritime.be. Wij plaatsen deze dan gedurende deze week op bovenvermelde website. • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post136

A Seafarers Tale

Sector KoopvaardijPosted by webmaster 23 May, 2013 07:28


 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post121

Maritieme Conventie van de Internationale Arbeidsorganisatie

Sector KoopvaardijPosted by webmaster 24 Apr, 2013 08:27


Gepubliceerd op 19/04/2013
Ministerraad van 19 april 2013


De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de Conventie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).
De Conventie is van aanzienlijk belang. Ze bevordert fatsoenlijke leef- en arbeidsomstandigheden voor zeelui en loyalere concurrentievoorwaarden op internationaal niveau. Daarnaast stelt ze billijke, minimale maar toch gedetailleerde, uniforme en dwingende regels op voor heel de maritieme sector.
De conventie is de vierde pijler geworden van de internationale reglementering van de sector en vult de fundamentele conventies van de Internationale Maritieme Organisatie aan. Ze in één tekst het geheel van de normen die vastgesteld zijn in een zestigtal conventies en aanbevelingen over de maritieme arbeid aangenomen door de IAO sinds 1920. Ze consolideert aldus het internationaal recht in een ware arbeidscode van de wereld voor het maritieme transport. Door het geheel van de arbeids- en levensomstandigheden aan boord, de gezondheids- en veiligheidsomstandigheden op het werk te behandelen, samen met de sociale zekerheid, maakt de conventie het voortaan mogelijk om de arbeidsomstandigheden in de doelstellingen van de inspecties van de schepen op te nemen. De conventie stelt immers de verplichtingen van de reder vast en de controle door de staat van de vlag, de staat van de haven en de staat die de werknemers verstrekt. De uitvoering van de conventie vereist van de staten van de vlag dat ze een efficiënt systeem invoeren in dit kader gebaseerd op een mechanisme van certificaten en periodieke inspecties.

De conventie treedt in werking op 20 augustus 2013 voor de staten die ze hebben bekrachtigd (meer dan 30 landen). Onder deze staten zijn er verscheidene staten die goedkope vlaggen afleveren zoals Liberia, Panama en de Marshalleilanden met laksere inspectie- en controlestelsels. De goedkope vlaggen vormen daardoor een ernstige bedreiging voor voor het zeemansmilieu en de veiligheid van het schip en van de bemanning. De conventie treedt eveneens in werking bij de buurlanden Nederland en Luxemburg.

De Belgische wetgeving zal conform dit nieuwe internationale instrument zijn als tegelijk een ander wetsontwerp wordt aangenomen voor de controle en toepassing van de conventie die het principe zal invoeren van regelmatige inspecties en een systeem van certifiëring en verklaring van conformiteit.
De verdragen zijn een gemengde bevoegdheid. De gewesten en gemeenschappen hebben ze op hun beurt goedgekeurd.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post109

New ITF app releases to aid seafarers and charterers

Sector KoopvaardijPosted by webmaster 04 Mar, 2013 21:24
The ITF is launching a new generation of free apps, including one to help seafarers and charterers support and build on the fair employment provisions of MLC2006. A second app helps seafarers find a trade union and their nearest ITF inspector, while the organisation’s charity arm, the ITF Seafarers’ Trust, is offering an app to put users in touch with the nearest seafarers’ centre.

ITF acting general secretary Steve Cotton commented: “The Look up a Ship app for the first time allows seafarers to easily find out about a ship before embarking on it and allows charterers to check that a ship has an ITF agreement in place before proceeding with a charter. The Look up an Inspector app offers immediate sources of help and advice, while its Seafarers’ Trust sister app Shore Leave does the same for seafarers’ centres and missions.”

He continued: “These new tools put key information in the hands of users with just a few clicks. They reflect the opportunities offered by new technologies, the real advances that the Maritime Labour Convention offers, and the changing needs of those working at sea.”

Look up a Ship has been developed to provide seafarers and charterers with the ability to look at basic information about the vessel they are sailing on, intend to sail on or are considering chartering. It will show:
• Ship name
• IMO number
• Ship’s flag
• Whether or not an ITF agreement is in place on the ship

Where an ITF agreement exists or has existed, the application will show:
• The status of the agreement
• When the agreement starts and ends
• Who the agreement is signed by (company and union)

It will also show the latest:
• Crew list summary (date, number and nationality)
• ITF Inspection details (visit date, port and country)

Look up an Inspector informs seafarers where they can obtain assistance from an ITF inspector or Union. Each entry lists the country, port, inspector’s name and contact details including:
• Mobile and office telephone numbers
• Fax number
• Email address

Also included is the telephone number of the ITF sponsored SeafarerHelp helpline, which provides a 24 hour a day, seven days a week service (Toll Free: 00 800 7323 2737; Direct dial: 020 73232737; Send text to: 076 24 818 405).


The new apps can be found at:
www.itfseafarer-apps.org

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post97

Scheepsramp op de Noordzee

Sector KoopvaardijPosted by webmaster 07 Dec, 2012 21:53

13 overlevenden, 5 overledenen en 6 vermist
Dit is de trieste balans van de scheepsramp met de MV BALTIC ACE. Het schip was gekend onder de leden havenarbeiders werkzaam in de Zeebrugse haven. Ze liep er regelmatig aan om de vracht die bestond uit wagens en machines op te laden.

ACV Transcom roept op tot solidariteit
Donderdag 6 december sneeuwde in het Waasland. Vroeg in de ochtend, op weg naar de kust voor een vergadering van het Nationaal Paritair Comité voor de Zeevisserij, werd ik opgebeld door ITF inspecteur Chris Roos. Chris bracht in het kort een verslag van wat er op woensdagavond was gebeurd. Veel details ontbraken nog.

De nodige afspraken werden gemaakt. Wie doet wat en wanneer. Er zou duidelijk nood zijn aan kledij aangezien het vaartuig na een kwartier was gezonken. Een inzamelactie onder de Zeebrugse havenarbeiders werd op touw gezet, contacten gelegd, informatie ingewonnen.

Actie
Geadviseerd door het hoofdkantoor van ITF (International Transportworkers' Federation) te London begon Chris Roos aan een reeks interventies die de ganse dag doorgingen. Daarbij werd ook ACV Transcom voortdurend op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. De vaste scheepsbezoeker van de haven van Zeebrugge, Dominee Alexander Eberson, werd gevraagd om bij de zeemannen langs te gaan. Een paar uur na de oproep via de sociale netwerken kwamen de eerste kledijpakketten, binnen op het ITF kantoor te Zeebrugge. Iets na de middag kon deze geslaagde solidariteitsactie afgesloten worden. Dank aan iedereen voor de prompte medewerking.

Bezoek
Vijf zeemannen werden verzorgd in het AZ Damiaan te Oostende. Drie Polen en twee Filipijnen. Een Poolse en Filipijnse zeeman in het AZ Sint-Augustinus te Veurne. De aanwezigheid van een ITF Inspecteur is voor een zeeman een enorme geruststelling. De kledij werd verdeeld en Chris luisterde naar de opvarenden hun verhaal. Hoe ze de aanvaring hadden ervaren, wat hun eerste reactie was op het alarm, hoe ze ontsnapten aan de dood, hoe koud het water en de nacht was, hoe hoog de golven waren, hoe ze voor elkaar zorgden, wat ze voelden toen de eerste helikopters van het 40e Smaldeel Koksijde boven de plaats van de ramp arriveerden, over de eerste opvang in de kliniek en zoveel meer. Elk verhaal even ingrijpend en emotioneel.

Chris Roos vertelde mij het volgende: “Wat die mensen hebben meegemaakt is onbeschrijfelijk en heeft bij mij een onuitwisbare indruk achtergelaten. Hun bezorgdheid voor elkaar, hun verdriet voor de verloren werkmakkers en hun dankbaarheid voor de hulp die ze kregen in de klinieken te Oostende en Veurne zullen mij bijblijven.

Repatriëring
Gisteren werden de bemanningsleden van België overgebracht naar Rotterdam waar de andere overlevenden van de ramp verblijven. In het hotel zijn er psychologen en raadsmannen aanwezig om hen bij te staan, alsook personeel van de rederij. Nu volgt het verwerkingsproces. De kwetsuren zullen lang genezen zijn wanneer ze deze scheepsramp een plaats kunnen geven in hun leven.

Ongedeerd
De 12 zeemannen van de Corvus J, het tweede vaartuig dat bij de aanvaring betrokken was, zijn volgens de media fysiek ongedeerd. Meer informatie is vooralsnog niet officieel beschikbaar Het schip ligt momenteel voor anker bij Vlissingen voor reparatie. Het is wachten tot er financiële garanties van de reder zijn. Dan pas zal het toestemming krijgen om door te varen naar zijn volgende bestemming, waarschijnlijk Antwerpen. Ook voor hen staat ITF klaar en ook ACV Transcom zal er voor hen zijn indien nodig. De zoektocht naar overlevenden is intussen gestaakt. Daarmee ook de mediaaandacht. Deze scheepsramp is de zoveelste in de maritieme geschiedenis. De Zeebrugse havengemeenschap zal deze ramp opnieuw gedenken. Traditioneel is een kleine gemeenschap hiervoor gevoelig en ze zal worden bijgeschreven bij de tientallen scheepsrampen die het leven van velen in de kustgemeente hebben getekend.

Namens ACV Transcom wil ik bij deze de families, vrienden en werkmakkers van de overleden en vermiste zeemannen onze oprechte deelneming overmaken. Aan alle overlevenden, op beide schepen, wil ik zeggen: jullie zijn niet alleen, in gedachten zijn wij bij jullie makkers.

Michel Claes
Algemeens Sektorverantwoordelijke
ACV Transcom Water

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post76

Meer schepen gaan richting schroothoop

Sector KoopvaardijPosted by webmaster 23 Sep, 2012 22:40
Reders schrappen meer schepen in de strijd tegen overcapaciteit. Er is dit jaar al meer tonnage verkocht om gesloopt te worden dan over heel 2011.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post15

MLC 2006 geratificeerd

Sector KoopvaardijPosted by webmaster 27 Aug, 2012 21:55

De maritieme conventie die in 2006 binnen de ILO werd afgesloten over tewerkstelling in de scheepvaart wordt binnen 1 jaar van kracht. 30 lidstaten ondertekenden de conventie.

Aan de voorwaarde dat de ondertekenende lidstaten meer dan 33% van de wereldvloot zouden vertegenwoordigen, werd voordien al voldaan. De ondertekenaars zijn nu goed voor 60% van de wereldvloot.

Zowel de International Transport Workers' Federation (ITF) als de International Shipping Federeation, die werknemers en werkgevers vertegenwoordigen in de maritieme industrie, verwelkomen het nieuws dat de conventie in augustus 2013 bindend zal worden.

De naleving van de conventie, die de arbeidsvoorwaarden voor zeelui regelt, zal vanaf dan geschieden via de port state control (PSC). Volgens ITF en de ISF wordt de MLC 2006 de vierde poot van de maritieme industrie, naast de gekende conventies als SOLAS, MARPOL en STCW.

Meer info: ILO Maritime Labour Convention

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post2