ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

Factcheck: Zijn havenarbeiders verplicht zich aan te sluiten bij een vakbond? Niet waar!

Sector HavensPosted by webmaster 03 Jan, 2018 16:12
Ongeveer een maand geleden stuurde NVA-Kamerlid Wim via een vraag in de Kamer aan minister van Werk Kris Peeters het gerucht de wereld in dat wie havenarbeiders wil worden verplicht is zich aan te sluiten bij een vakbond. Slechts enkele dagen later werd deze vraag gevolgd door een andere, nl. om dringend werk te maken van de hervorming van de havenarbeid in de logistiek en de zogenaamde e-commerce. Die vraag was nog maar amper beantwoord of Patricia Ceysens en Egbert Lachaert van Open VLD dienden een wetsontwerp in “tot wijziging van de Wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid”, en wil op die manier logistieke en e-commerce activiteiten uitsluiten van het toepassingsgebied van de Wet, daarin opnieuw gesteund door N-VA.

Transparant traject
Om te beginnen is het absoluut onjuist om te stellen dat havenarbeiders verplicht zijn zich aan te sluiten bij een vakbond. In de havens bestaat wel een apart systeem voor aanwervingen. Zowel de vakbonden als de werkgevers kunnen kandidaten voordragen. Die moeten psychologische testen afleggen bij een onafhankelijk HR-bureau en ook medische proeven doen. Is de kandidaat geslaagd voor die testen, dan beslist een aanwervingscomité over de aanwerving. Dat comité is een paritair orgaan van werkgevers en vakbonden en wordt voorgezeten door een ambtenaar van de Federale Overheidsdienst. Wie geen lid is van een vakbond, kan zich evengoed laten voordragen door CEPA, en maakt daarmee evenveel kans om havenarbeider te worden. De andere Belgische havens hebben een gelijkaardig systeem. Alle kandidaten doorlopen eenzelfde, transparant traject.

Deze eigen manier van werken heeft logische en goede redenen. Vanwege de eigenheid van de havenarbeid werken de meeste havenarbeiders nooit exclusief voor één bedrijf. Ook is de haven een gevaarlijke en complexe werkomgeving waardoor enorm belang dient gehecht aan specifieke opleidingen en vormingen. Werkgevers zijn van nature niet geïnteresseerd om grote investeringen te doen in aanwervingen en opleidingen in zulke gevallen. Het is een unieke en goede samenwerking tussen de sociale partners die als échter partners samen proberen de belangrijkste economische motoren van ons land draaiende te houden.

Samen zoeken naar voldoende en geschikt personeel hoort daar ook bij! Zoals geweten is de nood naar personeel o.a. in de haven van Antwerpen enorm hoog en engageren alle sociale partners zich om hiervoor mee te zorgen.

Hoge syndicalisatiegraad
Bovendien gaat de betrokkenheid van de vakbonden bij de aanwerving over slechts één bepaalde groep van havenarbeiders, nl. de havenarbeiders algemeen werk. Daarnaast zijn er de vaklui en de logistieke medewerkers. Toch zien we dat in die twee laatste categorieën van havenarbeiders de syndicalisatiegraad even hoog is als bij de eerste. En erg hoog in het algemeen.

Die hoge syndicalisatiegraad in de haven is te verklaren door de goede dienstverlening van de vakbonden en het contact met de havenarbeiders. Hier maakt het niet uit of je in een klein of groot bedrijf werkt, en of het bedrijf een syndicale afvaardiging heeft. De vakbondsafgevaardigden in de haven zijn onafhankelijk en bieden iedereen bijstand. In de sector waar het grootste risico bestaat op arbeidsongevallen, is een goede bescherming en controle op vlak van veiligheid geen overbodige luxe.

Precaire contracten
Het verspreiden van dit ‘fake news’ diende dan ook duidelijk een ander doel, nl. de wet op de havenarbeid opnieuw aanvallen. Die werd, na een ingebrekestelling door Europa, met goedkeuring van de havenarbeiders zelf, aangepast én ook door Europa aanvaard. Maar voor sommige werkgevers blijft het een doorn in het oog dat de erkende havenarbeid van toepassing blijft. Zij willen een absolute vrijheid om te doen wat ze wil en een grenzeloze flexibiliteit van hun werknemers.

De werkgevers hebben daarmee duidelijk de liberale partijen aan hun kant. Het voorgestelde wetsontwerp zou betekenen dat heel wat werk in de haven niet meer door erkende arbeiders zou moeten worden gedaan. Daardoor zouden de werkgevers via uitzendarbeid of andere precaire contracten mensen tewerk kunnen stellen aan veel lagere lonen. Dit ten koste van de veiligheid. En van het sociaal overleg!

Politici en werkgevers die ofwel het overlegmodel niet genegen zijn ofwel niks kennen van hoe de havens écht werken willen met dit wetsvoorstel de funderingen van het sociaal overleg en de sociale balans onderuit halen. Voor hen is het sociaal overleg niet meer dan een ballast dat ze liever op de schop zien gaan, zeker in de havens waar dit systeem al tientallen jaren voor een sociale pacificatie zorgt. Het zou beter als voorbeeld dienen op bijvoorbeeld de luchthaven. Wij geloven sterk in het sociaal overleg en de wijze waarop de arbeid in de havens is gestructureerd.

Tablet
We gaan daarbij ook geen vernieuwingen of modernisering uit de weg. Dat de havenarbeiders instemden met de wijzigingen aan de wet op de havenarbeid is daarvan al een eerste voorbeeld. Stelselmatig en structureel wordt elk punt van de overeenkomst m.b.t. de Europese kritiek uitgevoerd. Ook loopt er al meer dan een jaar een nieuw project van elektronische aanwerving in de haven van Antwerpen. In plaats van zich elke ochtend naar het ‘kot’ te moeten begeven, kunnen de havenarbeiders nu thuis op een tablet het beschikbare werk raadplegen en zich aanmelden. Dit levert tijdwinst op voor de bedrijven omdat de arbeiders sneller en met het juiste materiaal ter plaatse kunnen zijn.

Wat deze politici tenslotte ook vergeten, is dat wij zeer trots mogen zijn op ons systeem en onze havenarbeiders, die alom geprezen worden voor hun kennis en kwalitatief werk en behoren tot de meest productieve arbeiders van Europa. Ook groeien onze havens nog jaar na jaar. Diegenen die dit nu allemaal op de helling willen zetten spelen pas écht met onze economie!

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post336

Nieuwe aanvallen op havenarbeid!

Sector HavensPosted by webmaster 16 Nov, 2017 17:16

Aan de havenarbeiders tewerkgesteld in de Belgische Zeehavens

Beste,

De procedure van ingebrekestelling door de Europese Commissie tégen onze Belgische havenarbeidsorganisatie, die – na lang en moeizaam onderhandelen en een positief resultaat van het Referendum in juni 2016 onder onze havenarbeiders – uiteindelijk pas werd stopgezet in mei dit jaar, is nauwelijks verteerd of NIEUWE AANVALLEN WORDEN ALWEER INGEZET !

Deze keer komt de wind vanuit een andere hoek en hoe kan het ook anders, nl. vanwege een kamerlid van N-VA die een parlementaire vraag stelde aan Minister van Werk Kris PEETERS over het zogenaamd verplicht lidmaatschap bij een vakbond om havenarbeider te worden, daarna bijgetreden door een ander kamerlid van zijn partij, die de Minister aanmaande om dringend werk te maken van de hervorming van de havenarbeid in de logistiek en de zogenaamde E-Commerce.

Deze vraag was nog maar net beantwoord door de Minister of er werd een WETSONTWERP ingediend “tot wijziging van de Wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid, teneinde logistieke en e-commerce activiteiten uit te sluiten van het toepassingsgebied van de Wet” door Patricia CEYSENS en Egbert LACHAERT van Open VLD en hoe kan het ook anders, opnieuw gesteund door N-VA.

Let op:
indien dit wetsvoorstel wordt goedgekeurd, begint en eindigt de havenarbeid bij de 1ste rustplaats op kaai bij het laden en lossen van schepen !

De drie erkende havenvakbonden verwerpen dit onzinnig initiatief waardoor de Wet Major ten onrechte opnieuw in vraag gesteld wordt door deze parlementsleden !

Twee keer raden wie er ook nu weer verantwoordelijk is voor deze politieke aanvallen. Zoals we weten is Fernand HUTS van KATOEN NATIE nooit gelukkig geweest met de stopzetting van de Europese ingebrekestelling omdat deze voor hem en zijn medestanders niet voldoende resultaat heeft opgeleverd over de LOGISTIEK en aanverwante activiteiten, zoals de zgn. E-COMMERCE !

Eén ding is zeker en dit is een internationaal gegeven: politieke partijen, gedreven door malafide grote bedrijven die enkel op winstbejag uit zijn op de kap van werknemers – zullen sterke vakbonden blijven aanvallen !

Niettegenstaande deze nieuwe politieke aanvallen, zijn wij opnieuw bereid om de handschoen op te nemen en zullen wij – indien nodig – de gepaste actiemiddelen inzetten.

VOLG ENKEL DE ORDEWOORDEN VAN UW VAKBOND !

Met vriendschappelijke groeten

Namens het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Havens van België

Klik op het PDF logo hieronder om het pamflet te downloaden
 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post331

BRIEF GVHB RES. CAO 2017-2018

Sector HavensPosted by webmaster 31 Aug, 2017 18:44
Klik op het PDF logo om het pamflet te downloaden

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post327

Ingebrekestelling Wet Major stopgezet!

Sector HavensPosted by webmaster 17 May, 2017 14:13

wij wensen u te informeren dat het dossier van de dreiging tot formele ingebrekestelling door de Europese Commissie aan de Belgische staat inzake de organisatie van de havenarbeid in België formeel werd gestopt door de Europese Commissie.

Op de internationale dag van de arbeidsongevallen, vrijdag 28 april, hebben we in gemeenschappelijk front nog een onderhoud gehad rond dit dossier met minister Peeters toen hij OCHA bezocht. De vraag die op ieders lippen brandde was immers: “Wanneer wordt dit dossier afgesloten en beslist de Europese Commissie dus formeel dat België voldoet aan alle zaken waar de klachten over gingen.”

Morgen was een onderhoud voorzien tussen ons en het kabinet Bulc en het kabinet Peeters om over de stopzetting te spreken. Deze middag kwam echter het nieuws dat de Europese Commissie na 11 lange maanden eindelijk inziet dat het overlegde akkoord voldoet en ze de ingebrekestelling formeel klasseren.

Zie pamflet hieronder voor meer info.

Syndicale groeten
ACV Transcom

Klik op het PDF-logo om het pamflet te openen • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post323

Verhuis Maersk weinig te maken met acties loodsen

Sector HavensPosted by webmaster 17 May, 2017 14:06

Maersk2

Vorige week kondigde de Deense rederij Maersk aan dat zij twee lijndiensten zou verleggen. Bepaalde bronnen beweren dat de recente loodsenacties hiervoor de aanleiding zouden zijn. Voor ACV-Transcom is het verwijzen naar de loodsenacties een goedkoop excuus en zijn er andere redenen.

Alhoewel het ACV de recente acties van de loodsen niet mee ondersteunde, vinden we het wel al te makkelijk en onder de gordel om het verleggen van de twee lijndiensten hieraan te wijten. De twee verbindingen die worden verlegd zijn verbindingen tussen het Verre Oosten en Noord-Europa, waar de Antwerpse haven een sleutelpositie in het netwerk heeft en zal behouden. Ook het bestaande volume zal worden gehandhaafd. Dit wil dus zeggen dat er op bepaalde lijnen een onderbenutting was van de schepen.

Het is een economische wetmatigheid dat door de schaalvergroting en de samenwerkingsverbanden – zoals 2M er eentje op wereldvlak is – onderbenutting van de schepen wordt aangepakt. Het delen van de schepen is net één van de pijlers van de alliantie. Net zoals de optimaliseringsoefening in het loodswezen, bij de DAB Vloot en scheepvaartbegeleiding doet Maerks in haar 2M alliantie hetzelfde.

Tegelijk zijn er ook andere redenen die het bijsturen van de netwerken verklaren: mobiliteit, intermodaliteit, toegankelijkheid, capaciteit, … We sluiten niet uit dat de acties van de loodsen een factor kan geweest zijn, maar bij mondiale netwerken – zoals 2M is - zal dit geen beslissende rol gespeeld hebben.

Vanzelfsprekend betreuren we het verlies van structurele lijnen van en naar onze havens. Dit maakt dat het potentieel voor nog verdere groei wordt verminderd. Toch geven de cijfers ook andere dingen aan. De Haven van Antwerpen deelde vorige maand zelf mee dat tijdens de eerste drie maanden van dit jaar 54.324.303 ton goederen behandeld was. Dat is 1,5% meer dan tijdens dezelfde periode vorig jaar, wat een recordjaar was. De verdere groei is vooral te danken aan de containertrafiek, een stijging van 2,0% in ton.

Optimalisering

Sedert begin maart 2016 zitten we aan tafel om een optimalisering te realiseren in de Maritieme Dienstverlening en Kust. Steeds hebben we de vaste wil gezien om te komen naar oplossingen.

Vandaag, maandag 15 mei gaat trouwens een volgend belangrijk onderhandelingsmoment door op het kabinet van Bourgeois. Al willen we als ACV-Transcom wil duidelijk stellen dat een optimalisering niet gelijk staat met een besparing. Acties zijn voor het ACV het allerlaatste (red)middel en daar moet omzichtig mee omgesprongen worden, al schuwen we de actie niet indien nodig. • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post322

Uitwisselingsmoment havenarbeiders 13 mei 2017

Sector HavensPosted by webmaster 16 May, 2017 15:04

Vanuit de drie grote Vlaamse haven kwamen militanten samen op zaterdag 13 mei in kader van de in gebreke stelling van Europa.

Bijna een jaar geleden keurden de havenarbeiders massaal het akkoord goed welke de sociale partners uitwerkte in kader van het actieplan van Minister Peeters.

Dit akkoord gaat over diverse thema’s. In het plan werden vooral de principes vastgelegd maar deze principes moesten omgezet worden in concrete voorstellen en technische uitwerking.

Gedurende bijna één jaar werd er veel vergaderd, gediscuteerd, juridisch advies gevraagd enz om steeds in de geest van dit akkoord te blijven.

Nu de teksten en wijzigingen steeds concreter worden, was het tijd om grondig terug te koppelen met de verschillende havenmilitanten.

Wij concentreerden ons vooral op instroom, erkenning en opleiding en de te verwachte wijzigingen hierin.

Soms zeer technisch, soms zeer havengebonden, soms principieel maar steeds enthousiast hebben de havenmilitanten het geleverde werk beoordeeld .
 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post321

STAND VAN ZAKEN EUROPESE INGEBREKESTELLING !

Sector HavensPosted by webmaster 12 Apr, 2017 14:08

(klik op het PDF logo om het pamflet van het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Havens van België te openen)

Beste,

Groot was onze verbazing en frustratie toen wij gisteren via het Kabinet van Minister van Werk Kris PEETERS vernamen dat de Belgische ingebrekestelling nog niet zal behandeld worden op de e.v. vergadering van Europese Transportcommissarissen op 27 april a.s..

Volgens het Kabinet PEETERS werd opnieuw door Transportcommissaris V. BULC verzekerd dat ons Belgisch dossier niet wordt gekoppeld aan dat van Spanje en dat haar brief d.d. 16.12.2016 aan Minister Kris PEETERS, waarin zij haar intentie om de ingebrekestelling stop te zetten kenbaar maakt, nog steeds actueel is.

Namens het GEMEENSCHAPPELIJK VAKBONDSFRONT HAVENS VAN BELGIË hebben wij in samenspraak met het WERKGEVERSVERBOND HAVENS VAN BELGIË aangedrongen op een dringend onderhoud met Minister Kris PEETERS, alsook met Europees Transportcommissaris V. BULC om onze verzuchtingen – nl. de belofte die ons werd gemaakt om na het slagen wan het Referendum in juni vorig jaar de ingebrekestelling stop te zetten – kracht bij te zetten.

Zoals beloofd houden wij jullie op de hoogte van iedere stap in dit aanslepend dossier !

Namens het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Havens van België • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post319

Bulc tevreden met bijgestuurde Wet Major

Sector HavensPosted by webmaster 19 Dec, 2016 13:40
Europees commissaris voor Werk Violeta Bulc heeft vicepremier Kris Peeters schriftelijk laten weten dat zij tevreden is met de bijgestuurde Wet Major, de wet die de havenarbeid in ons land regelt. “Dit was prioritair. Ik hoop dat de klagers nu stoppen”, reageert Peeters opgelucht.

Na jaren van mislukte pogingen om met een algemene aanpak de Europese havens te liberaliseren, gooide de Europese Commissie het enkele jaren geleden over een andere boeg: voortaan zou ze de meest gereglementeerde landen apart vervolgen.In maart 2014 kreeg België een ingebrekestelling in de bus: de aanloop naar een veroordeling.

Pas na eindeloze onderhandelingen kon Kris Peeters dit voorjaar de sociale partners tot een akkoord brengen waarin een aantal bijsturingen werden toegezegd. Cruciaal was dat de dokwerkers dit akkoord in juni massaal goedkeurden.

Nu blijkt ook Europa het Belgisch compromis te aanvaarden, zij het dat de klagers nog enkele weken bezwaren kunnen indienen.

De verwachting is dat eurocommissaris Bulc begin 2017 bij de Europese Commissie zal vragen om de ingebrekestelling tegen ons land op te heffen.

Lees ook in de GVA: De Wet Major, een verhaal dat al meer dan 40 jaar geleden begon.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post307

Aanpassingen Wet Major zijn resultaat van constructief sociaal overleg

Sector HavensPosted by webmaster 21 Sep, 2016 15:26

Vandaag komen Europees Commissaris van Transport Violeta Bulc en minister van Werk Kris Peeters bijeen voor een evaluatie van de aanpassingen aan de wet op de havenarbeid. Hierover bereikten de sociale partners en Peeters in juni een akkoord na lange onderhandelingen en een referendum bij de havenarbeiders zelf. ACV-Transcom betreurt dan ook dat er gisteren in de media opnieuw een aanval werd ingezet op deze wet, die de veiligheid van de havenarbeiders beoogt. De christelijke vakbond wil het resultaat van de gesprekken vandaag afwachten, maar hoopt uiteraard op een positieve respons.

Zowel in De Standaard als in De Tijd verschenen gisteren artikels die de nieuwe wet op de havenarbeid streng veroordelen. Ze zouden jobcreatie tegengaan, de haven uit de markt prijzen en onnodig enkel geschoolde en gespecialiseerde arbeiders werk laten uitvoeren dat perfect door interimwerkers zou kunnen worden gedaan. Fernand Huts, ceo van Katoennatie en notoir tegenstander van de wet Major zei dat hij naar de Raad van State zou stappen.

Kurt Callaerts, sectorverantwoordelijke mobiliteit bij ACV-Transcom pikt het niet dat bewust valse informatie wordt verspreid. “Onder leiding van Fernand Huts wordt georkestreerd gepoogd om de maandenlange onderhandelingen en besprekingen onderuit te halen“, reageert hij.

Het akkoord over de modernisering van de Wet Major behelst wel meer dan wat “cosmetische” aanpassingen. De introductie van een parallel circuit en de invoering van het multitasken zijn aanpassingen die zeker niet makkelijk lagen bij de dokwerkers. Maar die toch werden goedgekeurd.

Dat deze wet onze havens geen windeieren legt, blijkt bovendien duidelijk uit de cijfers en records in de Antwerpse haven, de Gentse haven in 2015 en de prognoses 2016 voor Antwerpen, Gent, en Zeebrugge.

Huts beweerde dat hij een heel aantal verloren tewerkstellingsplaatsen zou kunnen compenseren indien Peeters de wet Major alsnog afschaft. “Tewerkstelling linken aan de wet Major is laag bij de grond. Er bestaat daar geen enkel bewijs voor “Dit getuigt bovendien van weinig respect naar de getroffen families.”

Zijn uitlatingen dat “rondrijden met een vorklift of een transpallet in een magazijn, zand opscheppen met een bulldozer, een containernummer controleren, honderd zakken rijst natellen of een doos smartphones etiketteren geen raketwetenschap vergt of levensbedreigend is”, klinken zeer minachtend ten opzichte van de dokwerkers. Schepen laden en te lossen is helemaal geen sinecure en moet op een efficiënte en veilige wijze gebeuren. De arbeidsongevallen, dikwijls met ernstige gevolgen, zijn daar maar al te vaak het bewijs van. Om het gevaar voor zichzelf en voor de collega’s tot een minimum te beperken, zijn opleiding, vorming, overleg essentieel. De veiligheid van de werknemers komt voor ons nog steeds voor het economisch gewin.

“Wij hopen en gaan er ook vanuit dat het akkoord vandaag positief zal worden geëvalueerd door Europees Commissaris Bulc, dat we de onderhandelingen verder kunnen zetten zoals voorzien en de overgangsmaatregelen kunnen starten.” De sociale partners en minister Peeters hebben de voorbije twee jaar al het mogelijke gedaan om tegemoet te komen aan de punten van de Europese ingebrekestelling.

ACV-Transcom benadrukt bovendien dat dit akkoord er is gekomen dankzij een sterk model van sociaal overleg in ons land. Het feit dat de voorstellen finaal konden rekenen op een brede steun van de dokwerkers via het referendum, heeft te maken dat de vakorganisaties ook hun verantwoordelijkheid namen en gedurende de afgelopen twee jaren constant informeerden, terugkoppelden en finaal het ontwerp verdedigden naar de achterban. Met een goede evaluatie kunnen werkgevers en werknemers zich de komende jaren verder ontwikkelen binnen onze goed gereguleerde, gestructureerde, efficiënte én veilige havens.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post300

Wet Major gered

Sector HavensPosted by webmaster 15 Jun, 2016 18:02

Op woensdag 15 juni 2016, telde een gerechtsdeurwaarde onder toezicht van bestuursleden van de drie vakorganisaties uit de verschillende Belgische Zeehavens, de binnen gekomen antwoorden m.b.t. de Europese ingebrekestelling tegen de Belgische havenarbeidsorganisatie. Deze schriftelijke ledenraadpleging werd op 31 mei 2016 gericht aan de leden havenarbeiders van het algemeen contingent, tewerkgesteld in de verschillende Belgische Zeehavens.

Het resultaat is dat de onderhandelde voorstellen die werden voorgelegd werden aanvaard, specifiek rond:

1. het parallel circuit met 86,98 %

2. het Multitasken met 85,74 % 3. de Nationale erkenning met 91,34 %

Dit resultaat wordt zoals afgesproken voorgelegd aan Minister van Werk Kris PEETERS, die dit op zijn beurt zal voorleggen aan Europees Transportcommissaris Violeta BULC, ten einde de stopzetting van de Europese ingebrekestelling tegen het Belgisch systeem van havenarbeidsorganisatie te bekomen.

Langs deze weg danken wij de leden die aan dit Referendum hebben deelgenomen en op die manier hun vertrouwen in hun vakorganisatie hebben getoond en de onderhandelde oplossing hebben gesteund met het doel de Europese ingebrekestelling tegen onze Belgische havenarbeidsorganisatie stop te zetten.Klik hier om het pamflet te downloaden.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post296

Pamflet CAO - Ingebrekestelling

Sector HavensPosted by webmaster 03 May, 2016 13:36

lik HIER om het pamflet te downloaden (PDF)

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post295

EUROPESE INGEBREKESTELLING: ONDERHANDELD VOORSTEL VAN COMPROMIS

Sector HavensPosted by webmaster 03 May, 2016 13:26

Na 29 vergaderingen in Gemeenschappelijk Vakbondsfront Havens van België, de werkgeversorganisaties CEPA – CEWEZ – CEPG, de medewerkers van de FOD-Werk, de kabinetsmedewerkers van Minister van Werk Kris PEETERS en de Minister zelf, werd uiteindelijk op 26 april laatstleden een compromisvoorstel bereikt.

Het bereikte resultaat van dit voorstel werd inmiddels voorgelegd aan alle vakbondsbesturen in de verschillende Zeehavens (Antwerpen, Gent en Zeebrugge),zij gaven groen licht voor een referendum.

Zoals eerder medegedeeld zullen wij dit voorstel toelichten en voorleggen in een schriftelijke ledenraadpleging (REFERENDUM), gericht aan alle havenarbeiders van het algemeen contingent.

Om organisatorische redenen zal dit REFERENDUM verzonden worden op 24.05.2016, met UITMAAK van het resultaat op 08.06.2016.

Tijdens de volgende weken zullen zo veel mogelijk onze delegees en bestuursleden de nodige informatie verstrekken.

De volledige informatie volgt in het begeleidend schrijven van het REFERENDUM !


Klik HIER om het pamflet te downloaden.


 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post294

RESULTAAT ONDERHANDELINGEN NATIONALE CAO 2015-2016

Sector HavensPosted by webmaster 03 May, 2016 13:25

Hieronder het bereikte resultaat m.b.t. de nationale cao 2015-2016 voor de havenarbeiders van het algemeen contingent, de vaklui en de logistieke arbeiders tewerkgesteld in de Belgische Zeehavens.

Havenarbeiders algemeen contingent

De cao nr. 90 (niet recurrente premie) wordt verhoogd van 500 € naar 760 € (d.w.z. een verhoging van 260 € bruto en 226 € netto). Een premie van 661 € zal bijgevolg betaald worden bij de 1ste loonbetaling van juli 2016.

De Leefbaarheid van de Compensatiefondsen voor Bestaanszekerheid, alsook de V.A. (Verminderd Arbeidsgeschikt) en G.V.A. (Gedeeltelijke V.A.-regeling) vanaf 55 jaar blijft nu al zeker gegarandeerd voor de duurtijd van deze cao, d.w.z. t/m 31.03.2017.

Vaklui

Dezelfde regeling m.b.t. cao nr. 90 (niet recurrente premie) geldt ook voor de Vaklui. Inzake Eindeloopbaan blijft de V.A.-regeling + dagelijkse bijpassing eveneens behouden vanaf de leeftijd van 58 jaar en dit t/m 31.03.2017.

Logistiek contingent

De cao nr. 90 (niet recurrente premie) blijft voor de logistieke arbeiders behouden op 500 € bruto. Een netto premie van 435 € zal bijgevolg betaald worden bij de 1ste loonbetaling van juli 2016.

De Maaltijdcheques worden verhoogd met 1,35 €/gepresteerde taak en dit met terugwerkende kracht vanaf 01.01.2016, dit is voor alle logistieke arbeiders een netto koopkracht verhoging !

Daarnaast werden alle langlopende cao’s verlengd t/m 31.03.2017 en ondertekend tijdens de zitting van het Paritair Comité Havenbedrijf d.d. 29.04.2016.

Klik HIER om het pamflet te downloaden. • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post293

EUROPESE INGEBREKESTELLING VAN DE BELGISCHE HAVENARBEIDSORGANISATIE

Sector HavensPosted by webmaster 02 Feb, 2016 15:20

In maart 2014 heeft de Europese Commissie een procedure van ingebrekestelling opgestart tegen de Belgische overheid met betrekking tot de havenarbeidsorganisatie. De Europese Commissie acht dat het huidige stelsel van havenarbeid in strijd is met artikel 49 van het Europees Verdrag over de vrijheid van vestiging. Hierbij heeft de Europese Commissie vraagtekens geplaatst naast de exclusiviteit van de pool, het ploegenstelsel, de multi-inzetbaarheid en het kader waarbinnen logistieke activiteiten verricht moeten worden. Op 10 december 2015 heeft federaal Minister van Werk Kris Peeters een actieplan tot aanpassing van de Belgische havenarbeidsorganisatie uitgewerkt.

Op 2 februari 2016 hebben de vakbonden BTB-ABVV, ACV Transcom, ACLVB, het Werkgeversverbond der Belgische Havens (dat de werkgeversorganisaties CEPA, CEWEZ en CEPG overkoepelt) en de Belgische overheid opnieuw samengezeten rond het dossier van de Europese Ingebrekestelling. De gesprekken betroffen het actieplan van Minister Peeters en het realiseren van de door de EU gevraagde aanpassingen aan de havenarbeidsorganisatie met respect voor het huidige systeem en de verworvenheden voor de bedrijven en de havenarbeiders. De partijen bevestigen de constructieve onderhandelingen en blijven verder intensieve gesprekken voeren ten einde een duurzame oplossing en de stopzetting van de procedure van de ingebrekestelling te bereiken. Er werd een nieuwe vergaderdatum vastgelegd om de gesprekken verder te zetten.

De partijen wensen enkel via deze gezamenlijke verklaring te communiceren. • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post282

Stand van zaken Europese Ingebrekestelling

Sector HavensPosted by webmaster 14 Jan, 2016 08:06
Beste

Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Havens van België kwam gisteren 13 januari opnieuw samen met de werkgeversorganisaties en de medewerkers van het Kabinet van Minister van Werk Kris PEETERS om diens uitgewerkt tekstvoorstel verder te bespreken, zoals aangekondigd in onze vorige berichtgeving d.d. 14 december 2015.

Onze vakbondsstandpunten rond de inmiddels gekende pijnpunten, nl. het openstellen van dagcontracten buiten het poolsysteem en het multitasken, werden opnieuw benadrukt en gemotiveerd.

De bespreking nam echter een onverwachte wending omdat de werkgeverszijde bereid is om met ons verder te praten over een eventueel engagement, waarbij het behoud van ons huidig poolsysteem en contingent langdurig gegarandeerd zouden kunnen blijven.

Tijdens de komende weken wordt deze piste verder besproken en uitgewerkt, waarna het eindresultaat in een volgende fase zal voorgelegd worden onder de vorm van een schriftelijke ledenraadpleging (referendum).

VOLG ENKEL DE ORDEWOORDEN VAN UW VAKBOND !
Namens het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Havens van België

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post281

Ingebrekestelling: stand van zaken op 14 december 2015

Sector HavensPosted by webmaster 14 Dec, 2015 13:09

Beste,

Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Havens van België wenst te verduidelijken dat het voorstel van Minister van Werk Kris PEETERS op diens eigen initiatief en politieke verantwoordelijkheid werd ingediend en door Europees Transportcommissaris V. BULC voor akkoord aanvaard werd.

Het tekstvoorstel dat pas vrijdagavond per koerier werd bezorgd aan de verschillende organisaties zal eerstdaags worden toegelicht door de Minister en zijn kabinetsmedewerkers. Zoals reeds werd medegedeeld via de verschillende mediakanalen en door de Minister zelf, is dit voorstel grotendeels gefocust op het uitwerken van gefaseerde overgangsmaatregelen tegen 2020. Deze overgangsmaatregelen moeten in een actieplan uitgewerkt worden tegen de zomer van 2016.

Voor de havenvakbonden blijven de pijnpunten echter behouden:

1. het openstellen van dagcontracten buiten het poolsysteem, wat volgens ons op korte termijn zou kunnen leiden tot de vernietiging van het huidige poolsysteem. Uit persverklaringen hebben wij inmiddels vernomen dat de werkgevers hier evenmin voorstander van zijn.

2. het multitasken, wat de veiligheid van onze havenarbeiders in ’t gedrang brengt, waarbij rekening dient gehouden te worden met de eigenheid van iedere haven. Het voorstel zal verder besproken worden binnen onze eigen vakbondsstructuren, met het Werkgeversverbond en met de medewerkers van het Kabinet PEETERS.

Wij hopen binnenkort meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over dit moeilijk dossier en houden jullie op de hoogte !

VOLG ENKEL DE ORDEWOORDEN VAN UW VAKBOND !

Namens het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Havens van België

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post279

Ingebrekestelling, gesprek met Peeters

Sector HavensPosted by webmaster 11 Dec, 2015 14:34

Gisterenmorgen, 10 December 2015, werden we bij Minister van Werk Kris Peeters geroepen teneinde de stand van zaken in verband met het dossier Europa en Katoennatie te vernemen.

De Minister deelde ons mee dat hij nog voor het einde van de week met Commissaris Bulc van Transport een akkoord moet bereiken over de ingebrekestelling tegen de Belgische staat. Na klacht van Katoennatie bestempelt de Europese Commissie het stelsel van de havenarbeid, dus niet alleen de wet maar ook de cao’s, in strijd met het vrij verkeer van goederen, diensten en personen.

De minister lichtte een voorstel toe dat hijzelf zal neerleggen bij de Europese commissie. Dit zou ten laatste morgen gebeuren. Hij wees op het belang van een “minnelijke schikking”. In geval dit voorstel door de EU wordt verworpen kan een procedure voor het Hof niet langer vermeden worden, aldus de Minister.

De definitieve versie van het voorstel hebben we niet gekregen. Dit wordt toegestuurd nadat de EU commissaris is ingelicht.

Wij houden U verder op de hoogte.

Michel Claes
Algemeens sectorverantwoordelijke
ACV Transcom water. • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post278

Ingebrekestelling: bericht Kabinet Peeters

Sector HavensPosted by webmaster 04 Dec, 2015 23:15
De Minister besprak het dossier deze middag met de Eurocommissaris. Er wordt verder gewerkt aan een oplossing. Graag jullie begrip om voorlopig onze communicatie daartoe te beperken.

Dezelfde boodschap zal ook aan de geïnteresseerde leden van de pers worden meegedeeld.

Einde

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post277

Ingebrekestelling

Sector HavensPosted by webmaster 16 Nov, 2015 17:05

De federale regering onderhandelt met de sociale partners over aanpassingen aan de wet Major, de wet die de havenarbeid regelt. Het is belangrijk om tot een akkoord te komen, anders dreigt er een veroordeling door het Europees Hof van Justitie.

In maart 2014 stelde de Europese Commissie België in gebreke voor de manier waarop de havenarbeid in ons land geregeld is. België heeft nu tot het einde van dit jaar de tijd gekregen om de wet aan te passen. Komt er geen oplossing, dan gaat het dossier naar het Europees Hof van Justitie. Wordt België daar veroordeeld, dan kunnen er boetes volgen.

Wist je dat…

…de ingebrekestelling van België door de Europese Commissie de gemoederen in onze havens beroert. Veel onduidelijkheid en mist hangt rond dit dossier. Daarom enkele weetjes…

Wist je dat…

…op 23 maart 2014 België via de federale regering een ingebrekestelling van de Europese Commissie ontving met betrekking tot de organisatie van de havenarbeid, zoals vastgelegd in de wet Major en in uitvoeringsbesluiten en collectieve arbeidsovereenkomsten.

…de Europese Commissie België in gebreke stelde omdat de organisatie van de havenarbeid artikel 49 van het Verdrag over de Werking van de Europese Unie (VWEU) zou schenden rond de vrijheid van vestiging voor o.a. ondernemingen.

…dit een juridische procedure is waar we nu de mogelijkheid hebben om tussen sociale partners (vakbonden en werkgevers) oplossingen te zoeken voor de probleempunten die in de ingebrekestelling staan.

… op geen enkel moment de Europese Commissie stelde dat de Wet Major zelf moet gewijzigd worden. De organisatie van de Havenarbeid verloopt grotendeels via uitvoeringsbesluiten en CAO’s waarvan sommige onderdelen de Commissie wel storen.

…in de ingebrekestelling de Europese Commissie vijf punten aanstipte die moeten aangepast worden: de verplichting om met erkende havenarbeiders te werken die uit één pool komen,
het verbod op multitasken,
de beperking van de keuzevrijheid voor de duur van arbeidsovereenkomsten,
de verplichtingen rond de ploegsamenstelling
en de verplichte erkenning van de logistieke havenarbeiders.

…dat volgens de Europese Commissie onze bestaande regeling beperkingen op de vrijheid van vestiging tot gevolg heeft voor zowel de werkgevers als havenarbeiders: werkgevers dienen zich aan te sluiten bij één exclusieve werkgeversorganisatie en kunnen hun eigen werknemers niet vrij kiezen.

…dat de vakbonden en werkgevers samen antwoorden kunnen zoeken om aan deze punten tegemoet te komen en een formele ingebrekestelling voor het Europees Hof vermijden.

…hét grote verschil met de ingebrekestelling en de dossiers Port Package is dat de Port Packages politieke dossiers waren waar syndicale acties hun vruchten afwierpen. De ingebrekestelling is een juridische procedure waar weinig verzet mogelijk is.

…de ingebrekestelling – indien ze formeel wordt ingediend bij het Europees Hof – een juridisch dossier wordt waar de eiser (Europese Commissie) de verweerder (Belgische Staat) dwingt tot het volgen van wetgeving/akkoorden onder druk van dwangsommen van duizenden Euro’s.

…de Europese Commissie dan terug zal grijpen naar haar originele lijst van punten en dat dan de Wet Major, de uitvoeringsbesluiten en cao’s allemaal onder druk komen.

…dat Rechters en Rechtbanken niet gevoelig zijn aan syndicale acties tenzij eerder in negatieve zin (voor de syndicale zijde).

…acties tegen een juridische procedure de bedrijven, havens en overheid treft terwijl deze zich makkelijk kunnen verschuilen achter de juridische procedure.

...de rechtsgang die door de scheiding der machten volledig ‘onafhankelijk’ is, weinig beïnvloedbaar is.

…de recente uitspraak eind 2014 van het Europees Hof over ook zo een ingebrekestelling door de Europese Commissie van het Spaanse systeem van havenarbeid rond de vrijheid van vestiging negatief uitdraaide voor Spanje én de Spaanse havenarbeiders.

...deze federale regering waarschijnlijk de periode tussen de eerste zitting bij een ingebrekestelling en de inleiding van de ingebrekestelling de sociale partners niet meer de mogelijkheid zal laten om tegemoet te komen aan de punten van de ingebrekestelling.

…deze federale regering van dit dossier gebruik kan maken – indien er geen akkoord kan komen over deze punten tussen de sociale partners – om de Wet Major volledig op de helling te zetten.

…als deze federale regering een minnelijke schikking voor de formele zitting voor het Europees Hof wil realiseren, deze niet in het voordeel van de havenarbeiders zal zijn.

…akkoorden en compromissen nooit helemaal zijn wat je vooropstelde, voor niemand.

…ACV Transcom er alles wil aan doen het systeem van de havenarbeid overeind te houden en tegemoet komen aan de punten in de ingebrekestelling om de Wet Major te behouden.

…ACV Transcom de belangen van de havenarbeiders voor de volle 100 % verdedigt via informatie en consultatie.

20 redenen waarom ACV Transcom de kans wil grijpen om een formele juridische procedure te vermijden en een overeenkomst te onderhandelen die gedragen wordt door alle partijen én de Europese Commissie. Wij willen het voortbestaan van de Wet Major en de havenarbeid veilig stellen voor de komende decennia! • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post274

‘We moeten een veroordeling vermijden’

Sector HavensPosted by webmaster 14 Nov, 2015 16:26
Onderhandelingen over aanpassing wet havenarbeid
De federale regering onderhandelt met de sociale partners over aanpassingen aan de wet Major, de wet die de havenarbeid regelt. Het is belangrijk om tot een akkoord te komen, anders dreigt er een veroordeling door het Europees Hof van Justitie.

In maart 2014 stelde de Europese Commissie België in gebreke voor de manier waarop de havenarbeid in ons land geregeld is. België heeft tot het einde van dit jaar de tijd gekregen om de wet aan te passen. Komt er geen oplossing, dan gaat het dossier naar het Europees Hof van Justitie. Wordt België daar veroordeeld, dan kunnen er boetes volgen.

De wet Major en werken in de haven
In de Belgische havens mogen enkel erkende havenarbeiders werken. Die erkenning krijgen ze van het paritair comité (overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers van een bepaalde sector) na een opleiding en stage. ‘Die opleiding en erkenning zorgen voor meer veiligheid in onze havens’, zegt Michel Claes van ACV Transcom. ‘Werken in de haven is een aparte job, je moet weten wat je doet. Als de werkgevers zomaar interims of andere tijdelijke werkkrachten kunnen inzetten, vrezen we voor meer ongevallen.’

Wat zegt Europa?
De ingebrekestelling kwam er na een klacht van Katoen Natie, een bedrijf van havenondernemer Fernand Huts. De Europese Commissie heeft vooral een probleem met het feit dat alleen erkende havenarbeiders in de haven mogen werken. De commissie vindt dat werkgevers zelf moeten kunnen kiezen wie ze aanwerven en in de haven tewerkstellen. Oorspronkelijk gaf de Europese Commissie België tot 23 oktober om tot een akkoord te komen over een aanpassing van de wetgeving. De federale regering en de sociale partners hebben nu nog wat uitstel gekregen.

Wat nu?
Volgens Michel Claes is er een akkoord in zicht. En dat is een goede zaak, zegt hij. ‘Je moet zo’n ingebrekestelling niet te licht opnemen. Het is belangrijk dat we nu tot een akkoord komen want een veroordeling door het Hof van Justitie leg je niet zomaar naast je neer. Bovendien zou een veroordeling door sommige regeringspartners gebruikt kunnen worden om de wet Major meteen volledig af te schaffen, en dan staan we er nog slechter voor.’

(bron: Visie 21 pag 13)

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post273

Betaling Niet-recurrente resultaatsgebonden premie

Sector HavensPosted by webmaster 10 Jun, 2015 12:18
Met de eerste loonbetaling met betrekking tot juli 2015 wordt aan alle havenarbeiders, logistieke havenarbeiders en vaklui, die erkend of ingeschreven zijn tussen 1 april 2015 tot 30 juni 2015, een premie uitbetaald van 500€ (bruto). Eveneens aan de havenarbeiders, logistieke havenarbeiders en vaklui die in 2015 met pensioen zijn gegaan of in 2015 overgegaan zijn naar het stelsel VA.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post264

Maritieme trafieken Vlaamse havens in het eerste kwartaal van 2015

Sector HavensPosted by webmaster 15 May, 2015 13:58
In de haven van Antwerpen werden in het eerste kwartaal van 2015 meer goederen overgeslagen dan in hetzelfde kwartaal van het recordjaar 2014 (+5,9%). Vooral de behandeling van containers kende in het eerste kwartaal een sterke groei: 8,5% meer dan in het eerste kwartaal van 2014, maar ook de overslag van droge en vloeibare bulk groeide met respectievelijk 3,6% en 4,7%. De overslag van roll-on roll-off en van conventioneel stukgoed daalde.

De Gentse haven noteerde in het eerste kwartaal van 2015 een stijging van de goederenoverslag via de zeevaart met 5,6% tegenover het eerste kwartaal van 2014. Vooral de overslag van vloeibare bulk, droge bulk en conventioneel stukgoed steeg in het eerste kwartaal van 2015 tegenover 2014 (respectievelijk +20,1%, +5,5% en +2,6%). De containertrafiek en de roll-on roll-off trafiek daalden in die periode.

De totale goederenoverslag in de haven van Zeebrugge in het eerste kwartaal van 2015 daalde tegenover dezelfde periode van het jaar ervoor (-8,4%). Vooral de overslag van containers, stukgoed en roll-on roll-off daalde (respectievelijk -22,5%, -13,2% en -4,5%). De overslag van droge en vloeibare bulk daarentegen noteerde een sterke stijging (respectievelijk +18,7% en +28,8%).

In Oostende werd in het eerste kwartaal een sterke trafiekdaling genoteerd tegenover het eerste kwartaal van 2014.

Bron: VHC

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post261

Actiekrant ACV Transcom Water

Sector HavensPosted by webmaster 11 Nov, 2014 22:59
Het ACV is een vakorganisatie met meer dan anderhalf miljoen leden, mensen van allerlei pluimage en slag. Bij de organisatie van iets zoals een betoging gelden er dus afspraken. Die afspraken werden duidelijk door ACV aan de stakers meegedeeld. De aantijgingen dat het niet duidelijk was houdt geen steek. Er stond meerdere malen, volg de ordewoorden van de vakbond. Reeds dagen voor de betoging van 6 november werden deze ordewoorden door een kern van betogers genegeerd. De resultaten zijn er.

24 NOVEMBER
De volgende weken gaan we verder. De actiemaanden zijn goed op gang gekomen, 24 november is de volgende afspraak. Er dient dus gestaakt te worden. Niet betoogd. Dat is duidelijk. Zij die aspiraties hebben, er is geen verzamelpunt, geen gratis treinbiljet of lunchpakket. De vakbondsverantwoordelijken en militanten, daarin bijgestaan door stakende leden, gaan aan de slag om piketten te bemannen. De bedrijven moeten plat, niet de verlichtingspalen op de Italiëlei. Morgennamiddag komen de vakbonden daarover samen. De afspraken gebeuren in overleg met alle andere vakcentrales.

De havenarbeiders van andere havens staken niet. Logisch, want ze zijn later aan de beurt. 1 december is er staking in Zeebrugge en Gent. Op de vraag om vanuit Antwerpen te helpen is in Zeebrugge door ACV Transcom niet ingegaan. Zeebrugge is zo gebouwd dat het echt niet moeilijk is om de haven plat te gooien. En ze zijn in Zeebrugge genoeg gemotiveerd om deze klus zelf te klaren. We blijven in onze eigen havens en waken erover dat de bedrijven geen afgeleide schepen behandelen.

VOLG DE ORDEWOORDEN

Het is in het belang van alle ACV Transcom leden dat ordewoorden opgevolgd worden. ACV Transcom rekent daar op. Anders komen we terug op de voorpagina’s van de gazetten, eigendom van de rijken die er alles aan doen om geen belastingen te betalen. Het uiteindelijke doel van een bepaalde pers en media, beste havenarbeider(ster)s, is een verschuiving van de welvaart naar de rijken toe. De rijken willen de koek helemaal voor zichzelf en daarna bepalen wat ze er gaan van uitdelen. De liefdadigheid is weer aan de orde. Er leeft in ons Vlaanderen een donkere stroming die de rijken gelijk geeft. Dit moeten we keren. De vakbond is de enige organisatie die massaal kan mobiliseren, dat bewees ze op 6 november. We gaan verder op onze weg, en op dat pad dulden we geen vandalisme en blinde vernielzucht.

Namens ACV Transcom Water,
Michel ClaesKlik hier om de actiekrant te downloaden (PDF file)

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post231

Nieuwe regering België wil statuut havenarbeider ‘moderniseren’

Sector HavensPosted by webmaster 16 Oct, 2014 20:13

De nieuwe Belgische federale regering is van plan om ‘het stelsel van de havenarbeid in overleg met de sociale partners te moderniseren’.

Wat dit moderniseren in de praktijk inhoudt is nog niet duidelijk. Het regeerakkoord is vooral richtinggevend, klinkt het op het kabinet in vorming van de nieuwe minister van werk, Kris Peeters (CD&V).

‘Toch lijkt het erop dat Europa ons stilaan volgt in onze bezwaren tegen het inzetten van scheepsbemanningen’, zegt Michel Claes, die namens vakbond ACV Transcom de sociale onderhandelingen voert. ‘Het huidige statuut voorkomt dat schepen eender wie aan boord nemen in lagelonenlanden en die dan hier laten laden en lossen, zonder enige opleiding of ervaring in dit werk. De wet Major zelf wordt niet meer in vraag gesteld, wel de organisatie van het werk. Wij houden vast aan een sterke specialisatie en verzetten ons tegen het opleggen van uiteenlopende taken aan de havenarbeiders. De ervaringen in verschillende havens hebben geleerd dat die specialisatie de productiviteit sterk ten goede komt. Het is ook veel veiliger werken – havenarbeiders hanteren zware en onregelmatige lasten – met collega’s van wie je zeker weet dat ze alle handelingen en procedures grondig beheersen.’


(Gelezen in Nieuwsblad Transport) • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post225

Wat je moet weten over Ebola

Sector HavensPosted by webmaster 15 Oct, 2014 20:08

De Ebola-epidemie in enkele West-Afrikaanse landen verontrust meer en meer havenarbeiders. Vooral de havenarbeiders die werken aan boord van schepen die in havens van deze landen hebben aangemeerd, stellen zich vragen over de mogelijke besmettingsrisico’s. Daarom herhalen we nog een keer het volgende:

De incubatietijd van het Ebola-virus bedraagt over het algemeen 5 tot 10 dagen
. De symptomen treden dus maximaal 10 dagen na de besmetting door het virus op. Een bemanningslid dat mogelijk besmet is, zal bij zijn aankomst in Antwerpen duidelijke symptomen vertonen en zwaar ziek zijn. Pas dan is Ebola besmettelijk (Zolang iemand geen symptomen vertoont, is het virus onvoldoende in het lichaam aanwezig om besmettelijk te kunnen zijn).

De kapitein heeft de verplichting om elke besmettelijke ziekte aan de bevoegde havenautoriteiten te melden. Op dat moment zullen door Saniport (FOD Volksgezondheid) alle maatregelen al getroffen zijn om de besmette persoon te isoleren en naar een ziekenhuis te voeren. Een persoon die door Ebola ziek is geworden is ook niet meer in staat om te werken.

Ebola is quasi uitsluitend besmettelijk door direct contact met lichaamsvochten, zoals bloed, sperma, urine, braaksel, speeksel en ontlasting. Theoretisch kan Ebola verspreid worden via besmette voorwerpen, maar de overlevingskansen van het virus op inert materiaal zijn zeer beperkt. Onder invloed van droogte en zon (UV straling) gaat het virus zeer snel dood. Het wordt niet verspreid via de lucht.

Samengevat: als men geen direct contact heeft met zieke personen, is er ook geen gevaar voor besmetting!

Wil je meer info? Kijk op de website van het Instituut voor Tropische Geneeskunde: www.itg.be .

Je kan ook contact opnemen met de Externe Dienst Voor Preventie en Bescherming - MEDIWET: Via telefoon: 03-205 69 70 of per mail: infoantwerpen@mediwet.beBron: cepSmail nr.104 - September 2014 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post224

Afspraken met Europese Commissie aangaande Havenarbeid

Sector HavensPosted by webmaster 14 Oct, 2014 17:11

Om de veelvuldige foute informatie over de ontmoeting tussen de Belgische Overheid en de Europese Commissie die in de media verscheen te corrigeren volgt hierna een kort bericht.

Op 3 oktober heeft er een informele ontmoeting plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de Europese Commissie (DG Transport) en van de Belgische Staat (FOD Werkgelegenheid en beleidscel Minister van Werk De Coninck).

Tijdens deze ontmoeting heeft de Europese Commissie meegedeeld dat volgens haar het antwoord van ons land op de ingebrekestelling onvoldoende was om de beperkingen van onze organisatie van de havenarbeid aan de vrijheid van vestiging te rechtvaardigen.

Anderzijds heeft de Commissie er begrip voor dat wij alles in het werk stellen om de vereiste correcties aan die organisatie in een klimaat van sociale vrede en in consensus met de betrokken sociale partners trachten uit te werken. Een aantal mogelijke correcties, welke er volgens de Europese Commissie dienen te worden genomen, werden reeds op die vergadering overlopen.

Binnen een 8-tal weken zal er een nieuwe ontmoeting plaatsvinden tussen de overheid en de Commissie waarop een vooruitgangsrapport zal besproken worden en mogelijke pistes kunnen getoetst worden. In afwachting daarvan zal er in ieder geval niet overgegaan worden tot het uitbrengen van een gemotiveerd advies (= laatste stadium voor de procedure voor het Hof van Justitie).

Op geen enkel moment heeft de Europese Commissie gesteld dat de Wet Major zelf moet gewijzigd worden. De organisatie van de Havenarbeid verloopt echter grotendeels via uitvoeringsbesluiten en CAO’s waarvan sommige onderdelen de Commissie wel storen. De erkenning van de havenarbeiders van het algemeen contingent staat echter niet ter discussie.

Om de sereniteit van het overleg tussen en met de sociale partners maximaal te vrijwaren in het perspectief van een goede oplossing verkiezen alle betrokkenen (vakbonden, werkgeversorganisaties en overheid) om geen verdere inhoudelijke communicatie te doen.

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en alle vakbonden en werkgeversorganisaties uit de havensector - 9 oktober 2014


Bron

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post221

Pamflet GVHB stand van Zaken Inbreuk op woensdag 8 oktober

Sector HavensPosted by webmaster 08 Oct, 2014 06:45

Beste,

Zoals reeds medegedeeld in ons pamflet van 1 oktober laatstleden, had afgelopen vrijdag 3 oktober een vooraf gepland informeel gesprek plaats met vertegenwoordigers van de Federale Overheidsdienst Werk (FOD) namens het Kabinet van Minister Monica DE CONINCK en ambtenaren van de Europese Commissie (DG - MOVE) om het door de FOD ingezonden antwoord van 22.07.2014 aan de Europese Commissie te verdedigen/verduidelijken en dit ten voordele van onze Belgische havenarbeidsorganisatie (Wet Major).

...

Afgelopen maandag 6 oktober werden de sociale partners (vakbonden en werk geversorganisaties) door de medewerkers van de FOD op de hoogte gebracht van het resultaat van dit gesprek en hebben wij vernomen dat de Europese Commissie ons nog enkele maanden de tijd geeft om zelf met aanpassingen te komen op de volgens hen hogergenoemde knel punten.

De sociale partners zullen deze extra tijd besteden aan onderling overleg en aftoetsen of er eventuele aanpassing en mogelijk zijn om een “met reden omkleed advies” te vermijden en te voorkomen dat België door de Europese Commissie wordt doorverwezen naar het Europees Hof van Justitie in Luxemburg.

Wij houden jullie verder op de hoogte !

Lees hier het volledig pamflet (PDF).

Met syndicale groeten.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post219

Pamflet GVHB stand van Zaken Inbreuk

Sector HavensPosted by webmaster 01 Oct, 2014 15:03
Beste Vrienden,

Klik hier om het laatste pamflet van het GVHB te lezen (PDF - file)

Met syndicale groeten.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post218

De Maandagblog

Sector HavensPosted by webmaster 16 Jun, 2014 07:11
EUROPESE COMMISSIE BLAAST WARM EN KOUD

Europa vraagt een sociale dialoog maar daagt na Spanje ook België voor de rechter. Deze eenzijdige aanpak baart ons zorgen. Michel Claes, algemeen sector verantwoordelijke, legt uit:

Na de mislukte ports package initiatieven ging Europa ermee akkoord om niet meer eenzijdig de organisatie van havenarbeid op te leggen. Er wordt wel nog gewerkt aan een derde havenrichtlijn voor concessies, loodsdiensten, vrij verkeer enzovoort. Niet geheel onschuldig want de zelfafhandeling wordt er weer in opgenomen en de lijn havenarbeid – logistiek is niet duidelijk.

Daarnaast kwam een sociale dialoog die moeilijk op gang kwam. En nu blaast de commissie meer dan ooit warm en koud. Tegelijk dialogeren, de dialoog voorzitten (waar ik niet echt gelukkig mee ben) en dan nog eens uw gesprekspartners voor de rechter willen dagen?

Uiteindelijk gaat dit terzijde over de wet op de havenarbeid, de wet Major. Europa doet hier een frontale aanval op enerzijds ons cao-systeem en anderzijds op de havenafbakening. Het wilt dus enerzijds dat werkgevers van een sector vrij moeten zijn om zich niet gebonden te achten door een cao en anderzijds, op aandringen van Fernand Huts, vrije vestiging van bedrijven.

Indien nodig is zullen wij de sociale dialoog boycotten.


Wordt vervolgd.Klik hier voor de printversie.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post213

Pamflet Gemeenschappelijk Vakbondsfront Havens van België

Sector HavensPosted by webmaster 14 Apr, 2014 14:36
Antwerpen 14 April 2014AANVAL EUROPESE COMMISSIE op Belgische Havenarbeidsorganisatie

Beste,

Eerst en vooral wensen wij onze havenarbeiders te bedanken voor de grote opkomst tijdens de EUROPESE MANIFESTATIE op 4 april laatstleden “tégen Sociale Dumping en vóór een Sociaal Europa”: ALS BELGISCHE HAVENARBEIDERS HEBBEN WIJ ALVAST EEN BELANGRIJK 1ste SIGNAAL GEGEVEN !

Zoals reeds medegedeeld in ons pamflet van 2 april, werd er een inbreukprocedure opgestart door de Europese Commissie tégen onze Wet op de Havenarbeid, mede door een klacht die werd neergelegd door Fernand HUTS (KTN) bij de Europese Commissie en 3 anonieme bedrijven, waarvan wij pas officieel in kennis werden gesteld op 31 maart ll. en waarom wij dan ook extra gemobiliseerd hebben tot deelname aan de Europese betoging in Brussel.

Volgens de EUROPESE COMMISSIE is ons systeem in strijd met de Europese regelgeving inzake de “vrijheid van vestiging” en valt zij onze arbeidsorganisatie aan op:
• de verplichting om met erkende havenarbeiders te werken;
• de beperking inzake het vast dienstverband/poolsysteem;
• de beperking inzake ploegensamenstelling;
• de beperkingen inzake polyvalentie (beroepscategorieën);
• de verplichting om havenarbeiders te gebruiken in het logistiek contingent.

Binnen 2 maanden moeten wij de Europese Commissie van antwoord dienen. Daarom zal er eind april, in samenwerking met de diensten van de FOD (Federale Overheidsdienst) en het Kabinet van Minister van Werk Monica DE CONINCK, de havenvakbonden en de werkgeversafgevaardigden, een ONTWERP-ANTWOORD geformuleerd worden ten opzichte van deze AANVAL en zal er in ’t kader van de komende Europese verkiezingen hoogstwaarschijnlijk uitstel gevraagd worden.

Hiermee zijn we vertrokken voor een in 1ste instantie “PAPIEREN OORLOG/JURIDISCHE PROCEDURE”, maar hebben we alvast een sterk signaal gegeven naar EUROPA toe dat wij – na onze 2 overwinningen op PORTS PACKAGE I en II – niet gediend zijn met een 3de PORTS PACKAGE en wij onze Wet zullen blijven verdedigen !

HANDEN AF VAN ONZE WET MAJOR – HANDEN AF VAN ONS STATUUT !!

Wij houden jullie op de hoogte van elk verloop in dit dossier !

VOLG ENKEL DE ORDEWOORDEN VAN DE VAKBOND


SAMEN ZIJN WE STERK!


-> Klik hier voor het pamflet (PDF file).

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post207
Next »