ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

De havenarbeiders zijn boos. Waarom zijn jullie dat niet?

Sector HavensPosted by webmaster 11 Apr, 2014 13:53

Op 4 april trokken 40.000 Europese vakbondsleden door Brussel. Vooral de delegatie havenarbeiders ging niet onopgemerkt voorbij. Ze waren met meer dan 1000 en trokken de betoging geanimeerd op gang. Iedereen zag en voelde de frustratie van deze harde werkers. “Hun statuut is in gevaar”, klonk het dan. Klopt, maar het gaat veel verder dan dat. Het hele Belgische overlegmodel ligt onder vuur.
De Europese commissie gaat voluit voor een ‘asociaal’ Europa, waardoor het hele Belgische overlegmodel onder vuur ligt. Dus eigenlijk zou elke syndicalist de woede van de dokwerkers moeten voelen. Voor de duidelijkheid spreken we over de woede van die meer dan 1000 dokwerkers, niet de opgefokte agressie van 100 heethoofden die de boel verziekten.

Waarom?

Op 1 april werden de havenvakbonden officieel in kennis gesteld van de ingebrekestelling van de wet op de havenarbeid door de Europese commissie. Het ingaan op de specifieke aspecten van de haven zou ons hier veel te ver lijden. We focussen op een aantal argumenten van Europese commissie en plaatsen ze in een bredere context. Het resultaat is verbijsterend.

1. Havenarbeid voor de havenarbeiders: geen cao’s meer
Europa vindt dat dit niet kan. Omwille van een bevoorrecht statuut? Omwille van te hoge lonen? Omwille van discriminatie? Omwille van slechte scholing? Neen, omwille van het gebrek aan vrijheid om over de arbeidsvoorwaarden te onderhandelen. Ik citeer letterlijk uit de ingebrekestelling:

“Het loon en de arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst die van toepassing is op alle havenarbeiders in een bepaalde haven. Aanbieders van havendiensten, die activiteiten willen ontplooien in een Belgische haven, zijn daarom verplicht om aan te sluiten bij de enige collectieve arbeidsovereenkomst van elke haven. (…) Zij (de aanbieders) kunnen niet vrij onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden met de werknemers van hun keuze.”

Hier valt Europa onverbloemd en frontaal één van de grondslagen van het Belgisch collectief overlegmodel aan. Collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) mogen van Europa blijkbaar niet meer bestaan; of misschien alleen op bedrijfsniveau. En als ze toch bestaan mogen ze zeker niet algemeen bindend worden verklaard en moet elke werkgever het recht krijgen om zich te onttrekken aan een cao. Met ander woorden: zij moeten de vrijheid hebben om lonen en arbeidsvoorwaarden aan te bieden, die slechter zijn dan die tussen de werkgevers en de vakbonden tot stand zijn gekomen.

Het is zeker zo dat in een aantal andere Europese landen sectorale cao’s uitzonderlijk zijn en dat ondernemingen gemakkelijk ‘opting out’ procedures hebben. Maar deze maatregel zet in ons Belgisch overleg iedereen en alles op de helling.

Deze motivering getuigt niet enkel van een gering respect voor het Belgisch (wereldwijd geroemde) overlegmodel, maar ook van een gebrek aan respect voor elke werknemer. Kortom: een aanval in de stijl van en met steun van leugenaar Fernand Huts. Spijtig genoeg stopt de arrogantie van de Europese commissie hier niet.

2. Samenstelling ploegen en mogelijkheid om te multitasken: weg met het arbeidsreglement
De bemoeizucht van de Europese commissie gaat verder en kent geen grenzen. Zelfs het arbeidsreglement (de zogenaamde codex) is niet veilig. In dit document, een overeenkomst van werkgevers en werknemers, hebben de Antwerpse sociale partners beslist welke havenarbeider welke taken doet en hoe een ploeg havenarbeiders moet uitzien om veilig te werken. Dit veilig werken legt uiteraard grenzen en voorwaarden aan de werkorganisatie en aan de werkgever op. Dit is zo in elke onderneming. Denk maar aan arbeidstijd, aan kwalificaties enz.

Wat Europa juist wil, kunnen we illustreren met een voorbeeld uit een andere sector. Medische ingrepen worden in ziekenhuis ook uitgevoerd door een ploeg met specifiek samengestelde functies: een chirurg, een of meerdere verpleegsters, een anesthesist enzovoort. Europa stelt nu voor dat als de anesthesist zijn job gedaan heeft (de verdoving), het mogelijk moet zijn om de anesthesist in kwestie te verplichten om bijvoorbeeld de operatiezaal te kuisen. Inderdaad: te gek voor woorden.

Maar ook hier keldert Europa een grondvest van ons sociaal overleg. De Europese commissie zal in de toekomst beslissen of hetgeen werkgevers en vakbonden overeenkomen in een onderneming (en dus niet algemeen bindend verklaard door een cao of een KB) wel goed is voor de ondernemer. Elke ondernemer die zich niet kan vinden in deze regeling, krijgt de mogelijkheid om zich hier vrij aan te onttrekken.

Nadat in punt 1 alle cao’s al in de vuilbak zijn gegooid, gooit men ook de arbeidsreglementen weg. Dit is allesbehalve een verzinsel, want een citaat uit de tekst van de Europese commissie luidt als volgt:

“Zo zouden aanbieders van havendiensten bijvoorbeeld vrij kunnen bepalen hoeveel ploegen er voor bepaalde taken moeten zijn en welke samenstelling zij moeten hebben. (…) aanbieders van havendiensten zouden met name havenarbeiders die geen taak aan het verrichten zijn, vrij moeten kunnen inzetten voor andere taken…”

Vergeet niet dat havenarbeiders per dag worden aangeworven en als men dan spreekt over “geen taak aan het verrichten zijn” dit uitsluitend over korte periodes tussen twee taken in gaat. Het is dus onnodig om te zeggen dat het dankzij deze regelingen de Antwerpse havens uitgegroeid is tot één van de meest efficiënte havens ter wereld en dat onze dokwerkers tot de beste ter wereld behoren (Dat zeggen CEO’s van belangrijke ondernemingen).

Blijkbaar vergeet de Europese commissie dit blijkbaar graag. Maar opnieuw: met dit argument van Europa keren alle werknemers terug naar de periode van Daens. Geen arbeidsreglement dat hen mag beschermen; alles wordt opgeofferd aan het heilig gouden kalf van competitie en concurrentievrijheid. En opnieuw lacht Fernand Huts vanuit zijn burcht terwijl zijn werknemers hun leven elke dag opnieuw op het spel zetten voor een paar centjes of kunstbeeldjes meer.

En voor de werknemers in overheidsdienst, die denken te ontsnappen aan de Europese wangedachten heb ik een pijnlijke verrassing: ook op jullie heeft Europa het gemunt.

3. Geen uitzonderingen meer voor overheidsbedrijven
Een andere grondregel in ons Belgisch systeem is dat overheidspersoneel niet valt onder de regelgeving welke van toepassing is op de werknemers in de zogenaamde vrije sectoren (voor de specialisten: de wet van 1968 betreffende de cao’s.). Dit is ook zo aangevoerd door de Belgische overheid, maar het antwoord van Europa is klaar en duidelijk:

“De commissie vindt deze rechtvaardiging onaanvaardbaar”

Geef toe: duidelijker kan niet. Maar van motivatie is geen sprake, terwijl de Commissie ook hier weer één van de fundamenten van ons Belgisch sociaal overlegsysteem onderuit haalt. Overheidsbedrijven kennen een specifiek sociaal overleg en specifieke arbeidsvoorwaarden omwille van hun rol als openbare dienstverlener. De Commissie valt hiermee het belang van openbare dienstverlening rechtstreeks aan.

In plaats van deze problematiek verder uit te diepen begint de Commissie te zeuren over Logisport (Het bedrijf dat van Fernand Huts is, maar waar Fernand niets over te zeggen heeft). (of zoiets … Dat wilt hij ons toch doen geloven want de brieven en verklaringen van Huts spreken elkaar geregeld tegen). Een bedrijf dat opnieuw (!!!) door de arbeidsinspectie in het ongelijk is gesteld omwille van diverse overtredingen op de wet van de havenarbeid maar blijkbaar ontbreekt het de Belgische overheid aan slagkracht of moed om de wet ook hier te laten toepassen. En uitgerekend dit bedrijf krijgt de openlijke steun van Europa.
Als je dit als syndicalist of gewoon werknemer leest, kan je waarschijnlijk de boosheid van de havenarbeiders nog beter begrijpen. Als vakbondssecretaris van de Antwerpse haven vraag ik : Wanneer worden jullie boos?

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post206

SOLIDARITEITSCAMPAGNE PORTUGESE HAVENARBEIDERS

Sector HavensPosted by webmaster 08 Jan, 2014 22:06
Omdat ook ons eigen Belgisch systeem méér en méér onder vuur komt te liggen door de inmenging van Europa, van bepaalde politieke partijen en van bepaalde werkgevers, wordt dit dossier door het Gemeenschappelijk Vakbondsfront van nabij opgevolgd, alsook door alle Europese en Internationale havenvakbonden.

Klik hier voor het pamflet die gisteren door het GEMEENSCHAPPELIJK VAKBONDSFRONT HAVENS VAN BELGIE in de havens werd verspreid.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post187

ETF responds to EU port labour study

Sector HavensPosted by webmaster 09 Oct, 2013 09:08
In 2010 the European Commission tasked Portius, a consortium of port lawyers which acts in partnership with a number of employers’ organisations in the maritime sector, with carrying out a survey on port labour in the EU. The final report on the result of the study was published in September 2013.

The ETF’s response to the report confirms the Federation’s unease with the study, which has been already expressed when the Commission first announced the contract to tender.

Through a detailed analysis of the Portius report the ETF shows that:

* Portius has clearly redefined the terms of reference of the study, focusing on ‘restriction on employment’ instead of ‘port labour arrangements’, as it was requested in the tender, and giving limited space to training and health and safety aspects of port labour.

* The Portius report displays bias throughout in respect of language and of the selective collection and presentation of data.

* Instead of presenting an objective review of the legal position in EU ports, the Portius report is more concerned to provide ammunitions to those who might want to challenge port labour arrangements, inciting social conflict rather than inducing social dialogue.

The full report is available here.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post164

“Wordt het onveiliger op containerterminals?”

Sector HavensPosted by webmaster 04 Sep, 2013 18:58
In april 2012 verscheen in Transcom info het volgende artikel: “Wordt het onveiliger op containerterminals?”. Hierin werd een studie betreffende de veiligheid in de havens en de gevolgen van automatisering op containerterminals behandeld. Beide zaken werden onderzocht in het kader van het GNT-project (Global Network Terminals) dat door de dockerssectie van het ITF (International Transport Federation) in Aqaba (Jordanië) werd opgestart.

Op een seminarie in Chicago, begin juli, werden de resultaten van dit project aan de aanwezige havenvakbonden voorgelegd. ACV-Transcom was erbij.

De havenarbeid is in de loop der jaren veiliger geworden door enerzijds de goederen in containers te transporteren (een eerste vorm van automatisering) en anderzijds door de beschikbare haventerminals aan enkele grote containerbehandelaars (APM, PSA, DPW,…) te verkopen die, op basis van uitwisseling van gegevens, een veiligheidsbeleid hebben uitgewerkt voor al hun terminals.

Uiteraard levert dit globaal veiligheidsbeleid onder invloed van lokale factoren, per terminal, verschillende resultaten op. We mogen dus besluiten dat het beleid van GNT’ s de veiligheid en gezondheid van havenarbeiders sterk verbeterd hebben maar dat er nog steeds een marge is voor verbetering indien de beleidsmakers rekening willen houden met volgende zaken:

1. De aandacht van het beleid is vooral gericht op veiligheid en minder op gezondheid en welzijn;

2. Bij de grote terminaloperatoren wordt de havenarbeid steeds meer uitbesteed aan derden. Deze, over het algemeen slecht opgeleide werkkrachten, vormen een groter veiligheidsrisico dan arbeiders met een contract van onbepaalde duur;

3. Op terminals in de groeilanden is het veiligheidsrisico statistisch groter en is de participatie van de werknemers in het veiligheidsbeleid kleiner.

De invloed van de toenemende automatisering van containerterminals op de havenarbeid leverde de volgende conclusie op: automatisering van terminals kan enkel na grondig sociaal overleg over de (her-)opleiding van havenarbeiders in deze “nieuwe” jobs, de nieuwe risico’ s op vlak van veiligheid en welzijn, het arbeidsregime, enz. Er dient dus een campagne te worden gestart om systematisch de automatiseringsprojecten op GNT’ s wereldwijd op te volgen.

Na deze conclusies wordt besloten dat het GNT-project op zijn einde loopt. Er wordt beslist om in de toekomst de leden en militanten van de verschillende havenvakbonden wereldwijd per bedrijf te mobiliseren (PSA, APM, DPW,..) wanneer er zich problemen op één of andere terminal voordoen. Er wordt dus vooral gemikt op het solidariteitsgevoel tussen havenarbeiders wereldwijd.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post156

Dockerssection Chicago Juli 2013

Sector HavensPosted by webmaster 04 Sep, 2013 18:55
De dockerssectie werd geopend met een samenvatting van de GNT. Er werden meteen ook twee moties tegen DP World opgesteld goedgekeurd. Vooral voor London Gateway wil men tegen eind september een actieplan op poten te zetten.

Ook APM wordt terug van nabij gevolgd nu blijkt dat een jaar na de lockout in Auckland de problemen nog steeds niet opgelost zijn.

Tot slot wil men de GNT’s meer en gerichter gaan aanpakken. Bij het opsplitsen van de GNT’s bijvoorbeeld is het belangrijk om APM-terminals en Maersk als twee aparte entiteiten te gaan bekijken. Anders gezegd problemen op terminals moeten op terminals uitgevochten worden en schepen die die specifieke terminals aandoen, dit kunnen andere schepen zijn dan deze van Maersk. Andersom ook problemen met Maersk aanpakken op de schepen zelf zonder dat er volledige terminals worden afgesloten.

De dockerssectie zelf ging van start met enkele interessante punten:
1) De DPI wordt terug van onder het stof uitgehaald en gaat verder uitgebreid worden nadat er 6 maanden problemen zijn geweest.

2) Vanaf volgend jaar gaat het congres anders ingekleed worden. Londen wordt niet langer als middelpunt van de organisatie beschouwd, maar de mensen gaan meer ter plekke werken. Voor het congres volgend jaar wil men 3 doelstellingen op tafel gooien. De werkorganisatie + de interimarbeid aanpakken, de sociale dumping tegen gaan en de organisatie binnen de veranderende havens aanpassen. (veiligheid en welzijn zijn daarbij de meest opvallende punten). Anderzijds wil men ook de sociale dialoog en afspraken met de bedrijven naar een hoger en beter niveau tillen en de bedrijven zelf ook milieubewuster proberen te maken.

Daarna volgde een opsomming van feiten. Zo is het ITF het afgelopen jaar gegroeid met 4540 nieuwe leden, 9 vakbonden en 84 militanten.

Heeft het ITF zelf sinds haar laatste congres ook enkele dingen geleerd:
• Er moet een directere aanpak en medewerking van haar afgevaardigde en vakbonden komen.
• Hardere en meer efficiëntere aanpak van problemen die zijn vastgesteld
• Meer verantwoording afgelegd worden over wat men met het geld van het ITF doet.

Heeft het ITF sindsdien volgende zaken bereikt:
• 4 vakbonden werden erkend en cao’s werden afgesloten
• De POC campagne loopt ondertussen in de Baltische staten en de UK al geeft men wel eerlijk toe dat ze langzamer verlopen dan verwacht.

Het ITF is als organisatie aan het veranderen en evolueert naar een ander systeem waarbij het meer effectiever gaat werken, sneller en beter en waarbij de financiën strenger gecontroleerd gaan worden.

Het ITF speelt ook enorm in om meer vrouwen in de havens tewerkgesteld te krijgen. Met enkele grafieken toont men aan waar de problemen en waar de sterkte van de vrouwen in de havens te vinden zijn. Azië en Europa scoren op dat vlak goed tot redelijk goed, de rest van de wereld doet het barslecht op dat vlak.

Het ITF is ook vertegenwoordigt in het ILO in Geneve; daar wordt er momenteel gewerkt aan enkele aanpassingen van verouderde ILO-akkoorden. Zolang een land een ILO-akkoord echter niet aanvaard is dit enkel adviserend. De huidige discussie binnen het ILO gaat over gewichten en in het bijzonder de gewichten van containers. Te vaak merkt men dat containers overladen afgeleverd worden.

James Walter heeft als medewerker van GRAY PAGE ook nog een bijkomend onderzoek gedaan naar GNT’S wereldwijd, inclusief deze in het stukgoed en bulkgoed. Ook hier komt weer naar boven dat de banksector een enorme druk legt op de bedrijven en dat er steeds meer en meer geprivatiseerd word.

Tot slot sprak Stephen Cotton als dienstdoende secretaris van het ITF global nog even de dockerssectie toe. Daarin liet hij duidelijk verstaan dat geld noch moeite bespaart gaan worden om de havenarbeiders te beschermen. De zeevarenden moeten meer solidariteit betonen aan de havenarbeiders die vaak in de eerste lijn staan als er problemen zijn. De havenarbeiders zijn zeer te betrouwen partners in het nemen van acties. Na een vraag van Max Storms daarover geven Stephen Cotton en Paddy Crumlin toe dat de vakorganisaties van zeevarenden nog vaak neerkijken op de havenarbeidersorganisaties.

Tot slot werd in het kader van de globaliteit nog het voorbeeld aangehaald van Dole. Er werden in het verleden problemen over wie de lashing mag doen vastgesteld in de haven van San Diego. Deze zaak wordt nu uitgevochten voor een rechtbank in de Filippijnen.

Max Storms, Michael Voet, Steven Verbeek

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post155

ITF maritime meetings in Chicago

Sector HavensPosted by webmaster 04 Sep, 2013 18:46
Van 6 t/m 14 Juli zat het ITF afdeling dockers en seafarers in Chicago te debateren over hete hangijzers allerhande. Op de openingsdag werden de GNT’s nog eens onder de loep genomen.

De vraag is hoe we land per land problemen kunnen aanpakken en oplossen. Vooral vanuit Europa wil men dat men stopt met praten en dat er stilaan actie ondernomen wordt.

Jeremy Anderson kwam de GNT’s toelichten en zeggen hoe ver we nu staan.

Globaal zijn er 2 grote containerstromen
De eerste vanuit Azië naar Europa en de tweede vanuit Azië naar Amerika. In mindere mate is er ook nog een kleine stroom tussen Amerika en Europa. Er zijn 4 Global Network Terminals met name APM, DP World, Hutchinson en PSA.

Wereldwijd maken ze enorme winsten. Deze zijn samen goed voor meer dan 1 miljard euro winst. Van 1996 naar 2012 zijn deze 4 bedrijven van meelopers tot de grote spelers geworden.

Op de vraag of de crisis gevolgen heeft voor de GNT’s kan men allen maar stellen dat PSA voorzichtiger geworden is. Zo trokken ze zich terug uit een groot project in Mumbai. APMT en DP World daarentegen investeren nog volop in nieuwe en grote terminals en ook Hutchinson heeft nog plannen liggen in die richting.

Na de vorige GNT-meeting gehouden in Aqaba in April 2012 is er nu ook een tweede reeks nieuwe GNT’s aan het opkomen. Deze worden second tiers genaamd en zijn allemaal van Chinese afkomst. In die categorie zien we vooral Cosco, China Merchants en Terminal Investments limited.

Cosco is wat betreft pure overvoer van containers reeds even groot geworden als DP World. Terminal Investments ltd heeft dan alweer een grote voet in Spaanse havens.

De tweede tiers bedrijven zijn zo mogelijk nog gevaarlijker dan de grote GNT’s, er zijn namelijk geen vakbonden aanwezig of vakbonden die bedrijfsgebonden zijn; ‘yellow unions’ genaamd. Het ITF heeft er totaal nog geen voet binnen gekregen.

Het ITF overweegt wel een strategie om de bedrijfsgebonden vakbonden aan te spreken en zo aan te laten sluiten bij het ITF om op die manier de bedrijven rond de onderhandelingstafel te krijgen.

Opvallend is ook dat steeds meer en meer havens geprivatiseerd worden, het ergste voorbeeld voor Europa is nog steeds Piraeus dat volledig in handen van Cosco terecht gekomen is.

Wereldwijd merken we echter dat in Australië, Zuid-Amerika en Afrika de havens ook steeds meer en meer geprivatiseerd worden. Het geld dat daar voor ontleend wordt zijn meestal pensioenfondsen die daarvoor worden aangesproken. Een concreet voorbeeld was in Canada waar het lerarenpensioenfonds gebruikt werd.

Een ander gevolg van de privatisatie is ook dat het statuut van dokwerkers steeds meer en meer onder druk komt te staan. De verregaande privatisatie zorgt ervoor dat er veel van de havenarbeid wordt uitbesteed aan goedkope ‘contractors’, de interim arbeid zoals wij dat kennen. In de Verenigde Staten spreekt men zelfs al van ‘the equipment manufacturers’ die hun materiaal verkopen als ware het verzekeringsagenten.

Het ITF moet daar een strategie tegen bedenken en ook verder zijn netwerk verder uitbreiden om te weten hoe de GNT’s denken en hoe we daar sneller en beter op kunnen reageren. Het enige besluit tot nu toe dat het ITF neemt is dat GNT’s en de automatisatie die ze doorvoeren er enkel en alleen is om de vakbonden hun macht te ontnemen.

Na de nodige opmerkingen door de aanwezige leden is het de beurt om de studie van David Walters en Emma Wadsworth toe te lichten. De hoofdtoon is daar dat automatische terminals enorm verschillen naargelang de tewerkstelling maar ook afhankelijk zijn van de grootte en de sterkte van de plaatselijke vakbonden. Veiligheid op deze terminals stopt ook wanneer men een bonus of een deel van het loon bepaald naargelang het rendement. Basisregels worden niet altijd gevolgd, door het verzamelen van gegevens moeten we de GNT’s in de toekomst erop wijzen dat ze dit wel degelijk dienen te doen.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post154

Resultaten van het onderzoek naar cao’ s betreffende de havenarbeid in de verschillende Europese havens: conferentie in Genua op 27 en 28 juni 2013.

Sector HavensPosted by webmaster 04 Sep, 2013 18:39
Naar aanleiding van de sociale dialoog omtrent de hervormingen van de Europese havenarbeid heeft de ETF (Europese transportfederatie) een aantal studies laten uitvoeren naar de inhoud van cao’ s afgesloten in de havens van de verschillende lidstaten in de Europese Unie. Tijdens een conferentie in Genua op 27 en 28 juni 2013 werden de resultaten van dit onderzoek voorgelegd aan verschillende Europese havenvakbonden. ACV-Transcom was erbij.

Vooreerst geeft Prof. Turnbull, specialist arbeidverhoudingen aan de universiteit van Cardiff, een historisch overzicht van de arbeidsstructuren en de gevoerde onderhandelingen binnen de sector van de havenarbeid wereldwijd. In dit overzicht komen volgende zaken aan bod: het statuut van de havenarbeider, de gevolgen van de technologische vooruitgang op de tewerkstelling van havenarbeiders en de invloed van de commercialisering van havendiensten op de havenarbeid.

Prof. Turnbull stelt vast dat de havenarbeid de laatste 80 jaar sterk geëvolueerd is: een verschuiving van het daglonerstatuut naar langdurige arbeidsovereenkomsten, de flexibilisering van de arbeid, de opleidingsprogramma’ s als gevolg van de technologische vooruitgang, de rol van de arbeiderspools, enz. Haven hebben, om aan de vraag van de klanten te kunnen voldoen, deze veranderingen doorgevoerd. Deze veranderingen gingen dikwijls gepaard met heel veel conflicten. Een aantal belangrijke stakingen in de VS en in Europa vanaf de jaren ’30 van de vorige eeuw zijn daar het bewijs van.

Prof. Turnbull besluit met het gegeven dat goed sociaal overleg tussen vakbonden en werkgevers een positieve weerslag heeft op de geldbeugel van de havenarbeider. Conflicten en stakingen worden altijd uitgelokt door werkgevers die geen belang hechten aan werkzekerheid.

In een tweede luik geeft de Heer Fulton van de “Labour Research Department” (d.i. een onafhankelijke organisatie in het VK die info verschaft aan vakbonden) het resultaat weer van een vergelijkende studie over de structuur van het overleg, de algemene trend in loonsvoorwaarden, de arbeidstijd, opleidingen, cao’ s over veiligheid op het werk en cao’ s over rechten van vakbonden binnen de verschillende Europese lidstaten. Deze studie leert ons dat in sommige landen heel wat zaken wettelijk geregeld zijn. Zo zijn bv. opleidingen, veiligheid, havenarbeid,.. in België wettelijk geregeld.

In heel wat lidstaten van de Europese Unie is dit niet wettelijk bepaald en dient dit via overleg geregeld te worden. Toen een Turkse collega het woord nam, was onze verbazing groot toen hij zei dat in Turkije, anno 2013, vakbondsvertegenwoordiger op het overleg opgewacht worden door de oproerpolitie. In Letland moeten kraanmannen, zonder verwarming, 6 uren aan één stuk bij temperaturen van -20° C werken! Hiermee wordt duidelijk dat vakbondswerk en vakbondsleden nog heel wat belangen te verdedigen hebben.

De conferentie kwam tot de volgende conclusies:
- Het debat betreffende het afsluiten van cao’ s (omtrent salarissen, arbeidsvoorwaarden, enz.) op Europees niveau zal gevoerd moeten worden. Hierbij moet men zich de vraag stellen welke instrumenten men hiervoor zal gebruiken. Men mag hierbij de link met de crisis zeker niet uit het oog verliezen.
- Wij moeten waakzaam blijven voor elke aanval vanuit het liberale Europa. Zowel de aanvallen op de havenarbeid in de individuele lidstaten als op de havenarbeid op Europees niveau.
- Het uitwisselen van informatie uit de verschillende lidstaten blijft van groot belang.
- Wij moeten ons de vraag stellen wat prioritair is in dit debat.

Concrete voorstellen worden geformuleerd om dit project verder te zetten. Alle voorstellen en commentaar zijn welkom op de facebook-pagina van ACV-Transcom.

Marc Storms, Steven Verbeek, Michael Voet.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post153

Resultaten van het onderzoek naar cao’ s betreffende de havenarbeid in de verschillende Europese havens

Sector HavensPosted by webmaster 13 Jul, 2013 21:49
Conferentie in Genua op 27 en 28 juni 2013.

Naar aanleiding van de sociale dialoog omtrent de hervormingen van de Europese havenarbeid heeft de ETF (Europese transportwerkers federatie) een aantal studies laten uitvoeren naar de inhoud van cao’ s afgesloten in de havens van de verschillende lidstaten in de Europese Unie. Tijdens een conferentie in Genua op 27 en 28 juni 2013 werden de resultaten van dit onderzoek voorgelegd aan verschillende Europese havenvakbonden. ACV-Transcom was erbij.

Vooreerst geeft Prof. Turnbull, specialist arbeidsverhoudingen aan de universiteit van Cardiff, een historisch overzicht van de arbeidsstructuren en de gevoerde onderhandelingen binnen de sector van de havenarbeid wereldwijd. In dit overzicht komen volgende zaken aan bod: het statuut van de havenarbeider, de gevolgen van de technologische vooruitgang op de tewerkstelling van havenarbeiders en de invloed van de commercialisering van havendiensten op de havenarbeid.

Prof. Turnbull stelt vast dat de havenarbeid de laatste 80 jaar sterk geëvolueerd is: een verschuiving van het daglonerstatuut naar langdurige arbeidsovereenkomsten, de flexibilisering van de arbeid, de opleidingsprogramma’ s als gevolg van de technologische vooruitgang, de rol van de arbeiderspools, enz. Havens hebben, om aan de vraag van de klanten te kunnen voldoen, deze veranderingen doorgevoerd. Deze veranderingen gingen dikwijls gepaard met heel veel conflicten. Een aantal belangrijke stakingen in de VS en in Europa vanaf de jaren ’30 van de vorige eeuw zijn daar het bewijs van.

Prof. Turnbull besluit met het gegeven dat goed sociaal overleg tussen vakbonden en werkgevers een positieve weerslag heeft op de geldbeugel van de havenarbeider. Conflicten en stakingen worden altijd uitgelokt door werkgevers die geen belang hechten aan werkzekerheid.

In een tweede luik geeft de Heer Fulton van de “Labour Research Department” (d.i. een onafhankelijke organisatie in het VK die info verschaft aan vakbonden) het resultaat weer van een vergelijkende studie over de structuur van het overleg, de algemene trend in loonsvoorwaarden, de arbeidstijd, opleidingen, cao’ s over veiligheid op het werk en cao’ s over rechten van vakbonden binnen de verschillende Europese lidstaten.

Deze studie leert ons dat in sommige landen heel wat zaken wettelijk geregeld zijn. Zo zijn bv. opleidingen, veiligheid, havenarbeid,.. in België wettelijk geregeld. In heel wat lidstaten van de Europese Unie is dit niet wettelijk bepaald en dient dit via overleg geregeld te worden. Toen een Turkse collega het woord nam, was onze verbazing groot toen hij zei dat in Turkije, anno 2013, vakbondsvertegenwoordiger op het overleg opgewacht worden door de oproerpolitie. In Letland moeten kraanmannen, zonder verwarming, 6 uren aan één stuk bij temperaturen van -20° C werken! Hiermee wordt duidelijk dat vakbondswerk en vakbondsleden nog heel wat belangen te verdedigen hebben.

De conferentie kwam tot de volgende conclusies:

-> Het debat betreffende het afsluiten van cao’ s (omtrent salarissen, arbeidsvoorwaarden, enz.) op Europees niveau zal gevoerd moeten worden. Hierbij moet men zich de vraag stellen welke instrumenten men hiervoor zal gebruiken. Men mag hierbij de link met de crisis zeker niet uit het oog verliezen.

-> Wij moeten waakzaam blijven voor elke aanval vanuit het liberale Europa. Zowel de aanvallen op de havenarbeid in de individuele lidstaten als op de havenarbeid op Europees niveau.

-> Het uitwisselen van informatie uit de verschillende lidstaten blijft van groot belang.

-> Wij moeten ons de vraag stellen wat prioritair is in dit debat. Concrete voorstellen worden geformuleerd om dit project verder te zetten. Alle voorstellen en commentaar zijn welkom op de Facebook-pagina van ACV-Transcom Water.

Marc Storms, Steven Verbeek en Michael Voet.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post146

KATOENNATIE BUIGT VOOR OVERLEG

Sector HavensPosted by webmaster 02 Jul, 2013 14:08
De stakingsactie heeft andermaal onderstreept dat havenarbeiders het tij kunnen keren. Elke maand worden de havenvakbonden wel eens uitgedaagd. Nu eens in Antwerpen, dan weer in Gent. Ook in Zeebrugge en Oostende gaan de patroons niet vrijuit.

Deze keer was de respons van de werkgever op de staking een individuele dagvaarding met als dreiging de spaarboek van de werknemers te plunderen. Van het laagste dat er kan bestaan. De pers is ongelooflijk stil gebleven over deze daad, hetgeen ons erg verwonderd. Dit ultiem wapen na 24u inzetten was immers een primeur. De processie van deurwaarders ging ononderbroken door. Daardoor zat het hele proces ook voortdurend muurvast.

De vondst van de sociale inspectie was heel intelligent. De inspectie hou je immers niet tegen. Daarop moest KTN uiteindelijk toegeven aan overleg en het is nu afwachten wat in het verslag staat en wat de onderhandelingen opleveren.

Gisterenavond, na een lange dag onderhandelen, werd een akkoord bereikt in de verzoeningscommissie.

Joris Kerkhofs, ACV Secretaris haven Antwerpen, licht het akkoord toe:

· KTN en ABES trekken alle schadeclaims tegen de havenarbeiders in.

· Zij geven garantie dat er geen represailles zullen volgen

Deze toezeggingen zijn door de 2 ondernemingen nogmaals apart ondertekend en bevestigd.

· Gisteren is sociale inspectie ter plaatse geweest om de vaststellingen te doen welke wij in eerste instantie niet mochten doen. Op basis van deze vaststellingen engageert Fernand Huts de sociale dialoog aan te vatten met de havenvakbonden en deze tegen 31 oktober af te ronden (“aangekaart en opgelost”)

· Ook de voorzitter heeft een aanbeveling gedaan (niet vergeten dat de voorzitter van het PC een hoge ambtenaar is en deze aanbevelingen niet vrijblijvend zijn): KTN moet de wet op de havenarbeid respecteren en hierbij wordt uitdrukkelijk verwezen naar vroegere beslissingen van het FOD ivm Logisport.

Dit akkoord geeft ons als vakbonden een degelijke basis om de wet op de havenarbeid af te dwingen bij alle vestigingen van KTN groep.

Ik dank alle militanten, onze vrijgestelde afgevaardigden, Secretaris en het hele Transcom team welke mee hebben geholpen om dit resultaat te bereiken. Dank ook voor de steun die we van in het begin mochten ervaren vanuit het hele ACV.

Vooral grote waardering voor de havenarbeiders op 1227 welke 6 dagen aan één stuk actie gevoerd hebben: niet omwille van eigen belang maar omwille van de wet op de havenarbeid ten voordele van iedereen.

PROUD TO BE A DOCKER !

Michel Claes
Algemeens sectorverantwoordelijke Water
ACV Transcom

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post143

Commission refers Spain to Court over rules for the recruitment of port workers

Sector HavensPosted by webmaster 21 Jun, 2013 13:22
The European Commission has decided to refer Spain to the EU Court of Justice over its rules on hiring port labour in several Spanish ports.

Currently, cargo-handling companies in these ports are not allowed to resort to the market to employ their staff.

On the contrary, the rules in place oblige cargo-handling companies to participate financially in the capital of private companies, which in turn provide them with the required workforce.

It is only when the workforce proposed by these private companies is not suitable or not sufficient that cargo-handling companies may freely hire staff from the market.

The Commission considers that cargo-handling providers from other Member States wishing to establish themselves in Spanish ports may be discouraged from doing so because of these restrictive labour practices.

Treaty rules on freedom of establishment fully apply to port activities. In particular, the Treaty precludes any national measure which, even though not discriminatory on grounds of nationality, hinders or renders less attractive the exercise of the freedom of establishment.

Spanish law provides that private companies called SAGEPs (Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios) should be set up in ports of general interest. SAGEPs are in charge of recruiting dockers and putting them at the disposal of cargo-handlers.

These rules are applicable to the largest Spanish ports, including the ports of Barcelona, Algeciras, Valencia and Bilbao.

The same law obliges all companies wishing to provide cargo-handling services to join and financially participate in the capital of a SAGEP.

Cargo-handling companies can be exempted from this obligation only in very marginal cases.

Moreover, the cargo-handling company has to rely on workers recruited and put at its disposal by the SAGEP.

Only if the dockers proposed by the SAGEP are not sufficient or not suitable, may the cargo-handling companies freely recruit workers from the market, but even then only for one working shift.

This causes a forced alteration of the companies' existing employment structures, recruitment policies and ultimately business strategies.

Such changes may entail serious disruption within companies and have significant financial consequences. Cargo-handling companies may consequently be discouraged from establishing themselves in Spanish ports of general interest.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post135

ETF CONCERNED ABOUT EUROPEAN COMMISSION’S PROPOSALS ON PORT POLICY

Sector HavensPosted by webmaster 24 May, 2013 16:58
Yesterday, Thursday 23 May 2013, the European Commission adopted a Regulation and a Communication called “Ports: an engine for growth”. The European Transport Workers’ Federation (ETF) is satisfied with the fact that the Commission decided not to touch upon port labour organisation in the proposals adopted yesterday and that cargo-handling is excluded from market access rules. However, it is extremely concerned about the consequences that the proposals could have on the workers that the Federation represents in technical-nautical services, notably in pilotage, towage and mooring.

The ETF Dockers and Maritime Transport Sections have already started a joint debate on the future EU ports policy and are ready to join forces to make their voice and priorities heard by policy-makers.

Philippe Alfonso, ETF Political Secretary for Maritime Transport stated: “Some ETF maritime affiliates represent also workers in technical-nautical services. Our point of view isthat any attempt to deregulate technical-nautical services should be strictly defined and controlled to avoid marine casualties that would pose a threat to the marine environment and put human lives at risk. Indeed, we should avoid a situation where safety at sea would be sacrificed to competition and profitwith a view to serve specific interests rather than the broader public interest”.

“Even if dock labour is not included in the new regulation it is clear that liberalisation of port labour is still on the Commission’s agenda,” said the ETF Dockers’ Section Chair Terje Samuelsen. “The strategy seems to have changed,” he continued, “as we have passed from comprehensive one-size-fits-all proposals to targeted interventions at national level. Furthermore, in its Communication the Commission clearly indicates its intention to come back on the issue of port labour in 2016. European dockers remain vigilant and are ready to fight back any attempt to deregulate their professions”.

A position paper on the Commission’s proposals will be issued in the near future after an in-depth analysis of the draft Communication and Regulation.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post123

Europa moet zich hier niet mee moeien; de havenarbeid in Vlaanderen is nog altijd heel productief

Sector HavensPosted by webmaster 16 May, 2013 16:36
Vrienden en collega’s,

De havenarbeid ligt weer onder vuur. Een studie zou aantonen dat wij Belgen grote brokkelaars zijn en veel te veel ongevallen hebben.

De vakbond krijgt de zwarte piet toegestuurd. Er wordt in de besluitvorming veel verzwegen en wat erger is, de vakbonden worden aan de kant geschoven.

Met uitsluiting van de cargobehandeling (dokwerk) is er voor vele andere beroepen in de haven een ontwerpverordening in de maak die de “markt” invoert in de havens. Het betreft baggerwerk, sleepwerk, concessies, loodsen…

Dit alles gebeurt in een nimmer gezien tempo. Met dit soort Europa moeten we niets.

En we willen en moeten dit langs alle kanalen ook zeggen.
Handen af van ons werk.

Daarom vragen wij U onderstaande link naar de Lloyd aan te stippen en te reageren op hun “poll” van de week door nummer 2 aan te stippen, “Europa moet zich hier niet mee moeien; de havenarbeid in Vlaanderen is nog altijd heel productief.

http://www.delloyd.be/Default.aspx

Wij danken U voor de medewerking,

Michel Claes

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post120

New Ports Regulation Proposal to Emerge Next Week

Sector HavensPosted by webmaster 16 May, 2013 16:30
If no major hiccups occur, the European Commission will adopt its new port regulation proposal and ports policy communication a week from now.

The regulation proposal would largely leave cargo handling and passenger services untouched.

Senior officials of DG Move confirmed this yesterday during a conference on port labour in the EU, held in Ghent at the initiative of Portius, an international port law centre founded by professor Eric Van Hooydonk.

Dimitrios Theologitis, Head of the Ports Policy Unit at DG Move informed participants that the regulation proposal would essentially seek to establish common rules on market access to port services and financial transparency.

The market access chapter would however not apply to cargo handling and passenger services. These services would be covered by forthcoming legislation on concessions and case law.

The regulation proposal would not deal with dock labour either, this would be left to social partners in the context of the EU social dialogue committee on ports, which is scheduled to start its work on 19 June. “The new legislation would fundamentally affect port authorities and port services other than cargo handling and passengers”, said ESPO Secretary General Patrick Verhoeven at the conference, “I wonder whether this is proportional. We regret that the Commission is not overall opting for a soft law approach, covering all services, as we have consistently advocated. I can at this stage not say how we will formally react to the new proposal, that depends very much on the concrete wording of what comes out next week. It is however clear that our members are worried.”

The General Assembly of ESPO is set to adopt a first formal reaction on 29 May, prior to the ESPO Conference in Varna, where the first discussion on the new proposal will be held, in the presence of Commission Vice-President Siim Kallas.

Yesterday’s port labour conference was organised to present the results of the first major fact-finding study ever made in the EU on the organisation of port labour. Portius undertook this work on behalf of the European Commission, as part of the review process that preceded the new ports policy proposals. The draft final report, which counts over 1400 pages, gives for each of the 22 maritime Member States of the EU a detailed analysis of how the port labour market is organised. It also raises issues on health and safety as well as training and qualifications. One of the main findings of the study is that dock labour is still one of the most dangerous professions in Europe, but also one where most market restrictions occur. The Commission invited social partners and other stakeholders to give factual comments on the draft final report within two months from now, after which the study will become official.

Bron: ESPO

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post119

Letse vakbondsafgevaardigde bezoekt haven van Antwerpen

Sector HavensPosted by webmaster 12 Apr, 2013 13:42

Op maandag 8 april kregen we het bezoek van Viktors Panasjuks. Viktors is in België in het kader van de actualisering van de havenarbeid in Letland. Hij volgde in Brussel een tweedaagse training van het ETF en maakte van de gelegenheid gebruik om een dag eerder naar ons land af te zakken om een bezoek te brengen aan de haven van Antwerpen.

Viktors is afgevaardigde van de Letse vakbond Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība en staat in voor de actualisering van de havenarbeid in zijn land. In Letland zit een speciale commissie van politiek en vakbond samen rond de tafel.

Geen basisopleiding
In de voormiddag brachten we een bezoek aan de containerterminal van PSA op het Deurganckdok. Aansluitend bezochten we het opleidingscentrum OCHA, dat op enorme interesse van onze gast kon rekenen. In Letland bestaat er namelijk geen algemene opleiding tot havenarbeider. Elk bedrijf moet er zelf voor een opleiding zorgen. Afhankelijk van de inspanningen van het bedrijf, gaat dat van een beperkte opleiding tot een heel uitgebreide.

Samenwerking
Tegen de middag passeerden we het aanwervingslokaal en kreeg Viktors de nodige uitleg bij het aanwervingssysteem en het poolsysteem. Na de middag brachten we nog een bezoek aan een stukgoedkaai en gingen we samen eten. Er werd gesproken over hoe ACV-Transcom en Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība in de toekomst kunnen samenwerken.

Jonge vakbond
Vanuit de Baltische staten is er een enorme vraag om samenwerking. De meeste vakbonden zijn daar opgericht na het uiteenvallen van de Sovjet Unie en zijn dus nog zeer jong. Daardoor zien ze als één van de weinige regio’s hun ledenaantal sterk toenemen en zoeken ze dus de hulp van andere vakbonden om zichzelf te verbeteren en te verstevigen. • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post103

Europese commissie laat Europese havenarbeid voorlopig ongemoeid:

Sector HavensPosted by webmaster 05 Feb, 2013 15:34

Op 18 januari werd de consultatie van alle betrokken partijen binnen de Europese havens afgerond. Volgende zaken worden hervormd:

1. Het financieringsbeleid van de Europese havens.
2. De nautische en technische diensten van de havens.

Onder druk van de bij ETF en IDC aangesloten Europese havenvakbonden, ziet de Europese commissie voorlopig af van een hervorming van de havenarbeid in de Europese havens.

Dit betekent dat de conclusies van de Barcelona-conferentie van 11 december 2012 achterhaald zijn. Op deze conferentie werd o.a. beslist om op korte termijn een Europese betoging en acties in de Europese havens te organiseren.

Op een vergadering in Brussel op 1 februari 2013 hebben de Europese vakbonden, die ofwel bij de ETF of de IDC aangesloten zijn, besloten om het dialoog met de Europese Commissie aan te gaan en voorlopig af te zien van Europese acties.

De situatie in Griekenland, Portugal en Spanje worden op de voet gevolgd. Wij blijven waakzaam en staan klaar om elke aanval vanuit Europa op gepaste wijze af te weren.

Volg de ordewoorden van uw vakbond.

Klik hier om het persbericht van ETF & IDC te downloaden.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post92

Havenarbeiders vrezen voor job en veiligheid

Sector HavensPosted by webmaster 14 Jan, 2013 08:56
Te lezen in de Visie van 11 januari 2013. Klik hier om het artikel te downloaden.


Klik op de afbeelding om te vergroten.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post87

Ports Package III ???

Sector HavensPosted by webmaster 12 Dec, 2012 15:45

Op 11 december organiseerden International Dockworkers Council (IDC) en het ETF een conferentie in Barcelona. Tijdens de conferentie werd aandacht besteed aan een mogelijke opvolger van Ports Package I en II.

Het Europese parlement stemde Ports Package I en II weg, maar nu heeft Europa een andere tactiek. Europa bekijkt elk land afzonderlijk en kijkt hoe de havenarbeid daar wordt georganiseerd.

Domino-effect
Portugal paste in een decreet reeds het statuut van de havenarbeiders aan en nu is ook Spanje in het vizier van Europa gekomen. De Europese commissie gaf ook België en Duitsland een lijst met bemerkingen. De vrees bestaat dat Spanje een domino-effect gaat veroorzaken als het zijn statuten van havenarbeiders moet aanpassen.

Port Package III?
Vanuit dit oogpunt werd er een debat opgestart tussen de aanwezigen. Hieruit volgt een eindverklaring van de vakbonden: “Hoewel het geen gemeenschappelijke eisenbundel van Europa is, toch beschouwen we dit als een nieuwe aanval op het statuut van de havenarbeider. Dit kreeg de naam Ports Package III mee. Het is een eerste signaal naar Europa: we zijn alert en organiseren ons tegen deze aanvallen. Met een dodelijk virus schakelt Europa land per land uit, maar wij zijn het antigif. Er komt een werkgroep met leden van IDC en ETF (ondersteund door ITF) om een strategie te bepalen. De eerste stap is een internationale havenarbeidersbetoging in Brussel (eind februari/begin maart) waarbij ook in alle havens in Europa acties plaatsvinden."

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post81

Zeeslag om Vlaamse havens

Sector HavensPosted by webmaster 11 Dec, 2012 12:10

Michel Claes, algemeen sectorverantwoordelijke ACV Transcom water, over het artikel "Zeeslag om Vlaamse havens" van 8 december in de Tijd:

De havenoorlog wordt inderdaad niet meer op TV uitgevochten. In de jaren 70-tig van de vorige eeuw werden heroïsche debatten gevoerd over de zin en de onzin van de verdere uitbouw van de haven van Zeebrugge. "Allemaal weggegooid geld" was een veelgehoord statement van de havenbesturen in Gent en Antwerpen, in handen van de toenmalige CVP dat ook in Zeebrugge de touwtjes stevig in handen had. Men kan er nu bij CD&V maar van dromen. Drie havens onder hetzelfde dak. Het kan echter verkeren.

Vanwaar komt nu opeens weer die bevlieging om de havens te doen samenwerken? Is er een politiek agenda? De naam van Minister Vandelanotte duikt in het artikel op. Mogelijks ligt de nederlaag van Patrick Janssens in de laatste gemeenteraadsverkiezingen en de overwinning van Renaat Landuyt, beide Spa, aan de oorzaak van deze oprisping. Het is vanzelfsprekend dat de koppeling van de Zeebrugse haven aan de Antwerpse maritieme machine Zeebrugge enkel meer marktaandeel kan bezorgen, zeker op gebied van de containers. Voor Antwerpen is het dan mogelijks een aderlating, juist in dat segment dat het vooruitgang boekt. De traditionele sector van het stukgoed, waar Antwerpen ooit onbedreigd marktleider was, kalft af ten voordelen van Vlissingen (waar SPer Daan Schalk meer wil mee samenwerken), een vrijbuitershaven waar God noch gebod enige vat op heeft. De eens royale marges smelten weg als sneeuw voor de zon en zetten het dokwerkersstatuut in de Antwerpse haven onder druk. Het zijn immers niet de containerbehandelaars die de organisatie van de havenarbeid in vraag stellen. PSA en in minder mate DP World hebben alles wat ze wensen immers reeds verworven, het vast dienstverband, kleine ploegen, soepele markage, minieme betalingen aan het Fonds voor Bestaanszekerheid...

Een fusie van de havens is een zaak, de harmonisatie van de havenarbeid is andere koek. Als vice premier Vandelanotte een verregaande samenwerking promoot, hoe doet hij dit dan op gebied van de arbeidsvoorwaarden? De haven van Oostende, waarvan Vandelanotte voorzitter is, is niet meer in staat haar verplichtingen via het fonds voor Bestaanszekerheid aan de havenarbeiders te voldoen omdat de werkgevers niet instaat zijn hun bijdrages te betalen. Daarop werd besloten de haven van Oostende bij Zeebrugge te voegen. De werkgevers in Zeebrugge gingen akkoord, Minister De Coninck drong aan op een "duurzame" oplossing (opdoeken Oostende) doch het feest gaat niet door. De werkgevers in Oostende hebben plotseling weer geld gevonden en blijven onafhankelijk opereren. Vandelanotte heeft tot op dit ogenblik nog niet gereageerd. In de wandelgangen gaat het gerucht dat mevrouw De Coninck nog steeds aandringt op een "duurzame" oplossing, wat dit dan wel mag zijn. Of brengt de federale werkgroep over de modernisering van de havenarbeid soelaas?

De havenarbeid in Oostende is 17% goedkoper dan deze in Zeebrugge en per definitie nog een pak goedkoper dan in Gent en Antwerpen. Toch draait deze kusthaven van geen kanten. De kost van de haven is inderdaad meer dan deze van een havenarbeider. Zoals Professor Allaert het stelt is het de som van alle kosten die bepaald waar de goederen gelost worden. Een haven moet passen in een logistiek geheel. Daarin spelen de verbindingen van de producent tot aan de haven of omgekeerd van de haven naar de consument een doorslaggevende rol. De subsidiemolen zal de komende jaren kwistig geld uitstrooien over de Europese logistiek en op die manier een poging ondernemen de goederenstromen te beïnvloeden. Het Ten-T project is een van de boegbeelden hiervan en zorgt reeds jaren voor heel wat lobbywerk in het Europees Parlement, niet in het minst door de havenbesturen. Bij de huidige stand van zaken zullen voornamelijk de grote havens van deze geldenstroom profiteren en op die manier de mobiliteit (files) in de bepaalde metropolen nog verder onder druk zetten.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post80

Zeeslag om de Vlaamse havens

Sector HavensPosted by webmaster 11 Dec, 2012 11:54

Gelezen in de Tijd op 8 december 2012:

Seoul, Zuid-Korea. In de kantoren van Hanjin, een van de grootste rederijen ter wereld, meldt een delegatie van de Zeebrugse haven zich aan onder leiding van Joachim Coens. In zijn aktetas: promomateriaal om zijn haven aan te prijzen. Hij toont op kaarten de optimale ligging van Zeebrugge aan volle zee, nog centraler in Europa dan Rotterdam. Een week later in hetzelfde kantoor. Opnieuw bezoek uit Vlaanderen. Eddy Bruyninckx dit keer, de baas van de Antwerpse haven. Ook hij probeert de Koreanen ervan te overtuigen dat zijn haven te verkiezen is boven elke andere. Hij wijst op de inlandse ligging en de optimale verbinding met het achterland. En goochelt met cijfers over containertrafiek en distributiecentra. 'Voor de beste uitvalsbasis in Europa: kom bij ons.' Voor de Koreanen is het vreemd opkijken. Twee havens uit hetzelfde land, amper 100 kilometer van elkaar, komen in een week tijd elkaar de loef afsteken. Ook Chinese reders worden geregeld met dat soort bezoekjes vereerd. Wat blijft hangen, is een diffuus verhaal.

Lees hier het volledig artikel.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post79

Demonstration of protest in Lisbon - 29 November 2012

Sector HavensPosted by webmaster 28 Nov, 2012 21:14

Dear Friends,

Tomorrow the Portuguese Parliament votes a Dockworkers reform plan, supported by the Employers, that was proposed by the Portuguese Government last summer.

Portuguese Dockers are already on strike for many weeks. Nine Unions launched an appeal a few weeks ago and invited all European dockers to support their resistance.

This is seconded by the European Transport Federation and its affiliates. ACV Transcom Maritime will participate with 4 members and their General Secretary Michel Claes. Tomorrow they travel to Lisbon and will meet their brothers and sisters at the main Square of Lisbon.

In Solidarity!

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post71

Havenbonden overleggen in Brussel

Sector HavensPosted by webmaster 26 Oct, 2012 13:00
Klik HIER om onderstaande brief te downloaden


De Europese havenvakbonden vergaderden op vrijdag 19 oktober in Brussel.

- Zij maakten de analyse van de havenconferentie in Brussel op 25-26 september 2012.

- Zij stellen vast dat de Europese Commissie zich schaart aan de zijde van de reders.

- De Europese Commissie vindt dat de havens niet efficiënt en betrouwbaar zijn.

- De lidstaten met een poolsysteem voor havenwerkers worden door de Europese Commissie belaagd met vragenlijsten en ingebrekestellingen.

- De Europese Commissie gebruikt haar macht om de wetgeving in de lidstaten te kraken, dit onder het motto van de vrije markt. Dit is het geval in Portugal en Spanje. De EU houdt ook de Belgische havens in het vizier.

- De Europese Commissie schakelt het Europese Parlement uit en focust op de huidige wetgeving die op de EU lidstaten van toepassing is.

- De Europese Commissie misbruikt de studie van “Portius” (Van Hooydonck) om haar visie op de haven door te duwen. Er zijn nog slimme mensen die er andere meningen op na houden.

ACV-Transcom volgt deze dossiers op de voet, samen met de collega’s van het ABVV en het ACLVB.

ACV-Transcom roept haar leden op de ordewoorden van haar vakbond te volgen vooraleer actie te ondernemen.

Onbezonnen acties kunnen immers leiden tot reacties via advocaten die aanleiding geven tot eenzijdige uitspraken van de rechtbanken die nadelig zijn voor de havenarbeiders.


Michel Claes
Algemeen Sectorverantwoordelijke Water

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post64

ACV Transcom solidair met Amsterdamse Havenarbeiders

Sector HavensPosted by webmaster 17 Oct, 2012 11:16
De afgelopen weken waren er meerdere werkonderbrekingen op de terminals van het Amsterdamse Rietlanden. Deze werden door Rietlanden op alle mogelijke manieren tegengegaan. Ze zetten stakingsbrekers in, en dreigden met ontslag. Als reactie daarop ging het personeel in volledige staking. Rietlanden is onderdeel van het Britse EDF Trading, het grootste energiebedrijf ter wereld.

Ruud Wennekes van FNV Bondgenoten: “Dit is een ouderwetse vakbondsstrijd. Werknemers en vakbond probeerden dit op een rustige manier over te brengen bij de werkgever. De directie weigert echter elke vorm van overleg, daarom hebben we langzaam opgebouwd. In ons concept staat wat het personeel precies wil. Rietlanden kan er simpelweg niet langer omheen.”

Ondertussen worden de schepen met lading voor Rietlanden omgeleid naar andere havens. Via ETF kreeg ACV Transcom de informatie dat de Medi Baltimore werd afgeleid naar Antwerpen voor lossing van "besmette" lading en werd er solidariteit met de Amsterdamse collega's gevraagd.

De Medi Baltimore werd gisterenavond door ACV Transcom, samen met de makkers van het Gemeenschappelijk Vakbondsfront, ACV Transcom - BTB en ACLVB, verwelkomd aan kaai 750 te Antwerpen. Daarmee werd de start gezet van een serie van solidariteitsacties ter ondersteuning van de Amsterdamse havenarbeiders.

Joris Kerkhofs, ACV Transcom secretaris voor de haven van Antwerpen: " Voor ACV Transcom is en blijft internationale solidariteit extreem belangerijk. Daarom zetten wij voor 150% onze schouders onder deze solidariteitsactie."

Het personeel biedt haar directie in samenwerking met FNV Bondgenoten morgen om twee uur in de middag een concept-cao aan. In dit concept staan arbeidsvoorwaarden zoals de werknemers die graag in een echte cao ondergebracht zouden zien.

Wordt vervolgd.


 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post44

Europa sleutelt aan havenpolitiek

Sector HavensPosted by webmaster 27 Sep, 2012 08:35

“De consultatie heeft uitgewezen dat de flexibiliteit, die de sector kenmerkt, moet behouden blijven. Maar daar moet een stel duidelijke basisregels bijkomen. De dienstverlening in havens is vaak nog te beperkt. De markttoegang in het algemeen en het klein aantal spelers in bepaalde sectoren moeten aangepakt worden.”

Europa zal daarbij toezien dat er geen sociale dumping geschiedt. Kallas zei ook nog niet te willen zeggen hoe havens hun zaken moeten afhandelen, maar dat moet gebeuren op een transparante en faire manier.

“Ook wij zijn voorstander van een grotere concurrentiekracht van de Europese havens”, zei voorzitter Brian Simpson van het TRAN-comité van het Europees Parlement. “Maar dat mag niet leiden tot een sociaal bloedbad. Ik ben vooral bezorgd over de massale invoer van goedkope dokwerkers van buiten Europa ten koste van ervaren arbeidskrachten. We willen een derde betwistbaar ‘port package’ vermijden.

Lees hier het volledig artikel

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post28

Havenarbeid opnieuw struikelblok

Sector HavensPosted by webmaster 27 Sep, 2012 08:24
Professor Eric Van Hooydonk maakte de voorlopige resultaten bekend van de studie die de Europese Commissie bestelde over de havenarbeid. Uit die studie komt vooral de veelvoud aan verschillende situaties naar voor en de zeer aparte regelingen die in deze materie in heel Europa gelden.

Maar havenarbeid is geen eiland in het Europees rechtsstelsel, ook al zijn de beperkingen die in vele havens gelden, niet noodzakelijk in strijd met de principes die daarin worden gehanteerd, onderstreepte hij.

Van Hooydonk stak niet weg dat het onderwerp voor polemiek blijft zorgen en dat de verwerping van de twee eerste Port Packages, die over het thema ‘havenarbeid’ struikelden, het debat blijft bezwaren. Een oplossing naar voor schuiven, deed Van Hooydonk niet. Hij formuleerde wel een aantal opties die gaan van ‘niets doen’ tot het uitwerken van een specifieke richtlijn over havenarbeid.

Een van de opties is ‘sociale dialoog’. Die term werd onder meer ook door vertegenwoordigers van vakbonden (ETF en IDCE) en havenwerkgevers (Feport en ESPO) ingeroepen.

Lees hier het volledig artikel

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post27

Havenconferentie in Brussel

Sector HavensPosted by webmaster 26 Sep, 2012 00:51
Vandaag, dinsdag 25 september start de aangekondigde havenconferentie in Brussel. Deze gaat door onder het motto “ unlocking the growth potential”.

De aanzet is gegeven op de maritieme dag in Gotenburg eerder dit jaar. De Europese Commissie en met haar de politiek verantwoordelijke van de lidstaten hebben zich voorgenomen een groot aandeel van de Europese groei te verwezenlijken op en onder het zeeoppervlak.

Het thema van de Conferentie loog er niet om: “Duurzame groei uit oceanen, zeeën en kustgebieden: blauwe groei”. Het verder verloop van de conferentie was voor de huidige gebruikers van de wereldzeeën ontluisterend. Noch koopvaardij, noch visserij kwamen op een ernstige manier aan bod. Zij behoren niet tot het kransje economische sectoren dat voor de nodige groei kan en zal zorgen.

De focus ligt volledig op “nieuwe “ economische sectoren. Ontginning van grondstoffen op de bodem van de oceaan, hernieuwbare energie en de ontwikkeling van nieuwe technologieën staan hoog op de Europese agenda. Een efficiënte, goedkope controle hierboven op, alles nog even overgieten met een duurzame saus, afgewerkt met de nodige ecologische specerijen ronden deze menu af.

Ondertussen dendert de EU-trein verder. Na de zeeën komen de havens aan de beurt. Op 26 juni ging in Brussel een follow-up meeting door tussen de EU commissie en de lidstaten. Transcom werd daarover ingelicht, als lid van de Vlaamse Havencommissie op vrijdag 22 juni. Commentaren moesten op maandag 25/06 binnen zijn. Hallo, van enig professionalisme getuigend. Daarna startte een online consultatie van de betrokken partijen (stakeholders) die eind augustus wordt afgerond. Op basis daarvan is de grote EU havenconferentie samengeroepen op 25 en 26 september.

Intussen blijft duidelijk dat de commissie het niet begrepen heeft op de closed shops , in de volksmond de “pool” of kotmannen . Siim Kallas verwoordde dit tijdens een toespraak op 11 mei 2012 op deze manier : Labour : This works well in some ports. But in others, some of the practices are highly restrictive and amount to what is, in direct, a ‘closed shop’ where service providers may not employ personnel of their own choice. So we need to learn from best practices.
Vrij vertaald : Arbeid, dit functioneert goed in bepaalde havens. In andere echter gelden veel beperkende arbeidsvoorwaarden (voor de werkgever) en bestaan vormen van afgeschermde arbeidsmarkten (pools) waardoor de werkgevers geen personeel van hun eigen keuze kunnen tewerkstellen. Uiteindelijk zal de praktijk uitwijzen welke systeem het beste is.

Dit is een draak van een zin. Je kan hiervan allerlei soep koken. Waarom zegt de commissie nu eindelijk niet waarover het gaat. Geen lastige vakbonden, geen sociale akkoorden en een supervrije arbeidsmarkt. De maskers vallen intussen van de gezichten . In Portugal moeten de havenarbeiders alles opofferen voor een beleid dat geen enkel uitzicht geeft op een duurzame toekomst, dit onder leiding van de Europese Troika en het IMF, de hogepriesters van het moderne kapitalisme. De voorgestelde maatregelen lijken verdacht veel op de agenda die de Europese commissie op de havenconferentie verdedigd.

ETF heeft ondertussen haar havensectie bij elkaar geroepen en de conferentie grondig voorbereid. De havenarbeiders spreken morgen bij monde van Livia Spera, politiek secretaris ETF, de conferentie toe. De nadruk wordt gelegd op de belofte van de commissie om de Europese vakorganisatie bij dit debat te betrekken. Dit was de conclusie na de mislukte poging om tweemaal op rij de dokwerkersbonden op de knieën te krijgen. Zij staan immers “andere” groei in de havens in de weg. Deze groei zit er aan te komen in nieuwe sectoren rond alternatieve energie, grondstoffen en alternatieve kweekmethodes van voedingsproducten die zonder massale overheidssteun weinig toekomst hebben. Lastige havenbonden, die de traditionele haveninstallaties stilaan zien verdwijnen in handen van deze bedrijven dienen eerst opgeruimd.

De havenvakbonden hebben echter getoond dat je dit soort zaken niet moet en kan aanvaarden. Ze nodigt de commissie en alle partners in de sociale dialoog dit debat eindelijk aan te gaan en op te houden verstoppertje te spelen. Daarom kwam het gemeenschappelijk vakbondsfront van de Belgische havens tot een akkoord om op 25 september 2012 op het ogenblik dat de havenconferentie doorgaat, de leden in de havens te informeren aan de hand van pamfletten en de nodige toelichting. In de eerste plaats tonen zij zich solidair met hun Portugese collega’s en tonen zij op hetzelfde ogenblik hun bezorgdheid over de valse politiek die op dit ogenblik gevoerd wordt.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post24

SOLIDARITEITSACTIE MET DE PORTUGESE HAVENARBEIDERS

Sector HavensPosted by webmaster 24 Sep, 2012 18:49

GEMEENSCHAPPELIJK VAKBONDSFRONT HAVENS VAN BELGIE

ABVV - BTB - ACV-TRANSCOM - ACLVB

Antwerpen, 25 september 2012.

Aan onze leden Havenarbeiders en Vaklui.

SOLIDARITEITSACTIE MET DE PORTUGESE HAVENARBEIDERS

Beste,

Na de overwinningen in PP I en II worden er sedert geruime tijd opnieuw plannen gesmeed vanuit Europa om de statuten en verworven rechten van de havenarbeiders aan te vallen.

Portugal kan beschouwd worden als een laboratorium voor het toekomstig havenbeleid in Europa: verscheidene van de door de Portugese regering voorgestelde maatregelen komen perfect overeen met de voorstellen die op Europees vlak verwacht kunnen worden. Meer bepaald zou de Portugese tekst leiden tot een deregulering van het statuut van havenarbeider, o.m. door het poolsysteem aan te vallen.

Door het Gemeenschappelijk Front in Portugal werden alle werknemers daarom opgeroepen tot een reeks stakingen, beginnend vanaf 17 september tot het einde van de maand.

Ook in ons Federaal Regeerakkoord werd, onder druk van bepaalde werkgevers en havenbesturen, de “modernisering” van de havenarbeid aangekondigd.

De Europese havenvakbonden hebben beslist om 25 september 2012 uit te roepen tot actie- en informatiedag om alvast een sterk signaal te geven naar de Europese Commissie die op diezelfde dag een Europese Havenconferentie organiseert in Brussel.

Daarom organiseert het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Havens van België in alle Belgische zeehavens stiptheidsacties, waarbij de havenarbeiders worden ingelicht over deze Europese plannen.

VOLG DE ORDEWOORDEN VAN DE VAKBOND

SAMEN ZIJN WE STERK!

Met vriendschappelijke groeten,

Het GEMEENSCHAPPELIJK VAKBONDSFRONT HAVENS VAN BELGIË

Klik hier om het pamflet te downloaden.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post23

Herziening van Europees havenbeleid.

Sector HavensPosted by webmaster 27 Aug, 2012 21:35

Port package 3

In solidarity with European Dockers

Het Nationaal bestuur van ACV Transcom, in vergadering op 30 juni 2012, stelt vast : Zonder enig informatie gaat de Europese commissie over tot een consultatierond van alle betrokken “stakeholders” in de EU. De karakter van deze consultatie is van die aard dat door de brede verspreiding ervan vragen mogen en kunnen gesteld worden bij de efficiëntie ervan.

ACV Transcom roept de EU commissie op om op een ernstige manier de voorstellen voor een vernieuwd Europees havenbeleid voor te leggen aan het Europees Sectorcomité voor de Sociale Dialoog in de havens. Dit comité werd door de EU Commissie nog geen enkele keer bij elkaar gebracht. Het Comité onmiddellijk belasten met een dossier van een volledige havenhervorming wordt een moeilijke, zo niet onmogelijke opdracht voor de sociale partners, de havenbesturen en de commissie.

ACV Transcom verdenkt de commissie ervan dat zij op die wijze de eerdere belofte om het Sectorcomité voor de Sociale Dialoog in de Europese havens bij de hervormingen te betrekken, wil omzeilen. Alle werknemers, werkzaam in de havendiensten van private en publieke aard, aangesloten bij ACV Transcom verwerpen de pogingen van de Europese commissie om onder het mom van transparantie zoveel meningen te verzamelen waardoor een ordelijk debat niet mogelijk wordt en zij op die wijze haar opties kan doordrukken op een grote havenconferentie van 25 en 26 september.

ACV Transcom is ervan overtuigd dat de Europese Transportfederatie deze evolutie samen met de aangesloten leden op de voet volgt en in overleg met alle aangesloten organisaties de nodige strategische keuzes zal maken.

ACV transcom neemt kennis van de besluiten, genomen op de “Dockers Conference” in Antwerpen . Zij stelt vast dat ACV Transcom niet was uitgenodigd op deze conferentie. Zij verwerpt het argument dat een lokaal dispuut gebruikt om organisaties op de internationale fora uit te sluiten en hierdoor de broze internationale solidariteit op de helling wordt gezet.

Michel Claes.

Deze motie werd aangenomen door het Nationaal Bestuur ACV Transcom

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post0
« Previous