ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

Ont-HUTS-end Nieuws

AntwerpenPosted by webmaster 17 Sep, 2013 15:41

Als Gemeenschappelijk Vakbondsfront Haven van Antwerpen (GVHA)hebben wij nooit de traditie gehad om de pers te betrekken in een dossier dat ter discussie ligt op de onderhandelingstafel; wij hebben steeds getracht om via overleg een oplossing te zoeken binnen het hiertoe bevoegd Paritair Subcomité.

De uitlatingen van de Heer HUTS van afgelopen week laten ons echter geen enkele keuze. Hij mag dan wel het aureool hebben van een groot zakenman, zijn mediaoptreden van vorige week rond de Wet op de Havenarbeid had alles van een “stand up comedy show” zonder enige zweem van een gefundeerd pleidooi, waarbij hij noch de leugen, noch een grote dosis demagogie schuwde. Hij maakte van de ganse problematiek een populistische karikatuur.

Aanleiding van deze zure oprisping is – zoals reeds uitvoerig beschreven in de pers – het sociaal conflict van eind juni rond het niet respecteren van de Wet op de Havenarbeid bij de firma Logisport, dat na bemiddeling van de voorzitter van het paritair subcomité Haven van Antwerpen, uitmondde in een akkoord om via sociale dialoog vanaf 23 juli, na de terugkeer van de Heer HUTS uit het buitenland en tegen eind oktober, een structurele oplossing te zoeken voor dit dispuut.

De activiteiten ontwikkeld door Logisport situeren zich binnen de territoriale omschrijving van de haven van Antwerpen en de behandeling van goederen beantwoordt aan de definitie van havenarbeid zoals voorzien in de Wet van 8 juni 1972 en het K.B. van 12 januari 1973.

Ingevolge het akkoord dat door de woordvoerders van de Groep Katoennatie – in naam van de Heer Huts – op 1 juli tijdens de verzoeningsvergadering op de zetel van het Paritair Subcomité Haven van Antwerpen werd ondertekend, dient de sociale dialoog te gebeuren op basis van de vaststellingen van de overtredingen op de Wet op de Havenarbeid door de Sociale Inspectiediensten van de bevoegde Federale Overheidsdienst (FOD-WASO).

Omdat de heer HUTS sedert zijn terugkeer sinds 23 juli geen enkel signaal gaf om zich in verbinding te stellen met de sociale partners, werd hij hiertoe op 28 augustus aangetekend aangemaand namens het GVHA, waarna hij in eerste instantie trachtte afzonderlijke gesprekken aan te gaan met de verantwoordelijke secretarissen van 2 van de 3 havenvakbonden, tijdens de afwezigheid van de woordvoerder van BTB.

Na veel e-mail overleg was de heer HUTS uiteindelijk toch bereid om vanaf 18 dezer gesprekken aan te knopen in Gemeenschappelijk Vakbondsfront, bevestigd per e-mail op 3 september laatstleden.

Inmiddels werd de Heer HUTS in kennis gesteld van het P.V. van de bevoegde inspectiediensten van de FOD-WASO en kwam hij tot de ontnuchterende vaststelling dat hij niet alleen in overtreding was met de wet, maar dat hij de dringende opdracht krijgt de nodige stappen te zetten om zich naar de Wet op de Havenarbeid te schikken. Logisport mag dus niet langer werken met bedienden, maar moet zoals zijn collega’s werkgevers voor deze werkzaamheden logistieke havenarbeiders inzetten.

Enkele voorbeelden zijn de firma’s:

YUSEN Logistics, dewelke reeds jaar en dag vergelijkbare werkzaamheden laten uitvoeren, werken dagelijks met 130 logistieke havenarbeiders aan de afgesproken loon- en arbeidsvoorwaarden.

Recent vestigde de firma Dentresangle zich enkele maanden geleden in de Antwerpse haven en stelt vandaag de dag 25 logistieke havenarbeiders en 58 logistieke havenarbeiders Magazijnarbeiders B tewerk.

Ondertussen kennen we in de Antwerpse haven bij de verschillende concurrenten van de Heer HUTS reeds 1.011 erkende logistieke havenarbeiders en wachten er nog 401 arbeiders op hun erkenning.

Nog voor de 1ste stap in de sociale dialoog kon plaatsvinden, voerde de Heer HUTS zijn onemanshow op. Voor de verzamelde pers liet hij verstaan dat de stoere havenarbeiders van het algemeen contingent, die het gewoon zijn om duizenden tonnen staal te laden en te lossen uit schepen, ineens zouden ingezet worden om bij hem dozen met “soutienkes” te vullen, in één adem bewerend dat hierdoor zijn loonkost met 25 % zou stijgen!

NIETS IS MINDER WAAR! Hij verzweeg opzettelijk dat er voor deze activiteiten een afzonderlijk contingent bestaat voor Logistieke havenarbeiders, waarvan het loon 66 % van het loon van havenarbeider algemeen werk bedraagt en hierdoor competitief is met de logistieke arbeid buiten de havens, ressorterend onder het Paritair Comité Wegvervoer en Logistiek.

Deze cao voor logistieke havenarbeiders werd voor de haven van Antwerpen getekend op 27 maart 2001 en geeft de firma’s de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden havenarbeiders Logistiek aan te werven en te ontslaan, zoals wettelijk voorzien voor de algemene arbeidsmarkt in België.

Hierbij werd overeengekomen dat een normale dagprestatie kan gepresteerd worden tussen 06u00 en 22u00 zonder enige shiftvergoeding.

In een bijkomend protocol werd de mogelijkheid gecreëerd om bij vermeerdering van werkzaamheden interimarbeiders tewerk te stellen met een maximum van 15 % van het gehele personeelsbestand.

Voorbeeld minimumlonen:

P.C. 301: Logistieke arbeider: 11,40 €/uur

P.C. 140: Vervoer-Logistiek: 11,37 €/uur

P.C. 226: Bedienden-Internationale handel: 11,52 €/uur (verrekening maandloon naar uurloon).

Als we dan naar de sociale balans van de firma Logisport kijken, valt het ons op dat het minder rooskleurig is dan de Heer HUTS ons wil laten blijken. Zo zien we dat er voor 42 % gebruik wordt gemaakt van interims en dat er een verloop is van personeel van 24 % voor het jaar 2012.

Door zijn uitlatingen – die meer op chantagepraktijken lijken – wou hij duidelijk de publieke opinie, waarvan het merendeel niet eens op de hoogte is van de inhoud van dit dossier, op zijn hand krijgen.

Wij hebben als havenvakbonden altijd het volste vertrouwen gehad in de Belgische wetgeving en de overheidsinstellingen die opgericht zijn om deze wetgeving te doen naleven, zoals de diensten van de FOD.

Vanaf het ontstaan van Logisport hebben we als bevoegde havenvakbonden de firma gewezen op hun foutieve werkwijze door het inzetten van niet erkende havenarbeiders. In deze visie werden we steeds bijgetreden door de FOD, hetgeen blijkt uit de adviezen van de FOD bevoegd voor de Paritaire Comités.

Hierbij verwijzen wij naar het schrijven van 16 februari 2004 gericht aan Logisport waarin blijkt dat uit het onderzoek van de Algemene Directie Toezicht op Sociale Wetten, de activiteiten van de firma Logisport wel degelijk vallen onder de havenarbeid – P.C. 301. Dit advies werd door de bevoegde diensten nogmaals bevestigd op 6 mei 2009.

Hierdoor was de Heer HUTS de ganse tijd op de hoogte dat wat hij aan het ondernemen was in het havengebied in strijd was met de bestaande wetgeving en de afgesproken loon- en arbeidsvoorwaarden geldend binnen het Paritair Comité bevoegd voor de havenarbeid.

Groot is dan ook onze verwondering dat de Heer HUTS, na een inmiddels 3de vaststelling als “grote entrepreneur” nu plots via de pers en via bevriende organisaties zoals VOKA, alsook bevriende politieke partijen, kiest voor de vlucht vooruit en zich tracht te onttrekken uit de bestaande wetten, die ook gelden voor geslaagde grote ondernemers.

Weerom wordt de Wet Major door niemand in vraag gesteld, het gaat nogmaals over de té strikte omschrijving van het havengebied. Bevriende politieke partijen, met name burgemeester Bart DE WEVER, die zich in het programma Terzake aanbood als een zeer goede vriend van de Heer HUTS, en met één zin beweerde dat CODEX van toepassing aan de haven van Antwerpen “arbeidsvernietigend” werkt!

Hierbij wensen wij nogmaals te benadrukken dat onze CODEX enkel een samenbundeling is van de overeengekomen cao’s tussen werknemers- en werkgeversorganisaties.

Via sociaal overleg werden reeds in het verleden tal van codexwijzigingen overeengekomen.

Zo hebben we binnen ons Paritair Subcomité haven van Antwerpen op 9 december 2010 nogmaals een sociaal akkoord getekend i.v.m. ploegensamenstelling-arbeidsorganisatie, waarbij we erkennen dat wanneer bepaalde havenwerkgevers goederen laden en lossen met nieuwe behandelingstechnieken, de ploegensamenstellingen kunnen aangepast worden (zie 5 voorbeelden van 9 december 2010 voor de stukgoedbehandeling).

Eveneens werd op 26 maart 2012 een sociaal akkoord getekend voor de containersector, waarbij alle beroepscategorieën havenarbeiders van het algemeen contingent in vast dienstverband kunnen tewerkgesteld worden op de containerterminals.

Voor meer informatie:

Joris Kerkhofs
Secretaris Haven van Antwerpen
ACV-Transcom
Entrepotplaats 12-14
2000 Antwerpen
GSM: 0475/591173
jkerkhofs.transcom@acv-csc.be
  • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post158