ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

Persbericht Syndicale Acties KTN

AntwerpenPosted by webmaster 01 Jul, 2013 18:04
1 juli 2013

Volgende organisaties: BBTK en BTB (ABVV), LBC en ACV-Transcom (ACV) en ACLVB, ontkennen met klem dat de huidige syndicale acties aan de gang in de Antwerpse haven bij vestigingen van de Katoen Natie Groep het gevolg zouden zijn van een onderling meningsverschil.

Deze acties van het gemeenschappelijk vakbondsfront (ACLVB, ACV-Transcom en BTB) hebben louter als oorsprong de weigering door Logisport, onderdeel van de Katoen Natie Groep, om aan de syndicale afgevaardigden toegang te verlenen teneinde de toepassing van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid (de zogenaamde Wet Major) te kunnen controleren. Volgens adviezen van de Dienst Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, uitgebracht in 2004 en 2009, behoren de werknemers die bij Logisport havenarbeid verrichten tot de bevoegdheid van het Paritair Comité 301 voor het havenbedrijf; de bedienden die geen havenarbeid verrichten ressorteren onder het Paritair Comité 226 voor de internationale handel, het vervoer en de logistiek.

De activiteiten ontwikkeld door Logisport situeren zich binnen de territoriale omschrijving van de haven van Antwerpen en de behandeling van de goederen beantwoordt aan de definitie van havenarbeid zoals voorzien door het KB van 12 januari 1973. De vakbondsafgevaardigden van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen (301.01) zijn gemachtigd de naleving van de arbeidsreglementering vast te stellen. Dit recht wordt uitdrukkelijk erkend in de paritaire akkoorden en niet in vraag gesteld door enig andere havenwerkgever.

Het feit dat voor de werknemers van Logisport cao’s gesloten werden met een bediendenvakbond is niet terzake dienend: de bovengenoemde wet stipuleert dat geen andere werknemers dan erkende havenarbeiders tewerkgesteld mogen worden aan havenarbeid. Bijgevolg richt de controle zich naar het al dan niet bezitten van zulke erkenning om rechtsgeldig havenarbeid te mogen uitvoeren.
  • Comments(0)