ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

Voorstel Collectieve Arbeidsovereenkomst Unie van Reddingsdiensten overgemaakt aan bedrijf

Sector KoopvaardijPosted by webmaster 28 Oct, 2015 14:54

Onderhandelingen beloven moeilijk te worden

De syndicale afvaardigingen van het varend personeel URS België BTB/ABVV en ACV formuleren in gezamenlijk overleg de volgende eisen.

Om te beginnen wenst het personeel dat eerder gemaakte afspraken met URS België in de nieuw te maken cao 2016-2017 worden opgenomen. Concreet:

· werd op het niveau van het bedrijf reeds een effectieve loonsverhoging van 0,79% afgesproken. Het personeel wenst dat deze afspraak in de volgende cao wordt opgenomen en dat er bij eventuele indexering men vertrekt van dit nieuwe basisloon.

· wil ze de afspraken uit het verleden voor zowel dé collectieve als dé individuele werkzekerheid verlengen. (van 68 ploegen + 10% no-boat + nominatieve werkzekerheid op 31/12/2015)

De nieuwe eisen voor de cao besprekingen 2016-2017 dringen zich als volgt op:

· Het personeel verwacht dat URS België de afspraken die in het IPA (oa de loonnorm, 2de pijler) zijn gemaakt correct zal uitvoeren. Indien de sociale partners niet tot een interprofessioneel akkoord zouden komen, verwacht het personeel dat URS België het ministeriële besluit met betrekking tot de stijging van de loonnorm correct zal uitvoeren.

· Het personeel dringt in de eerste plaats aan op het behoud van het huidige werksysteem. De eventuele invoering van een 2de werksysteem kan alleen maar na raadpleging van de werknemers. Als basisvoorwaarde wordt een gelijkaardige vergoeding geëist op basis van een gelijkaardig aantal uren op jaar basis inclusief gelijkaardige vergoedingen voor bijkomende prestaties. (zie dagorde: punt 15 van het verslag OR d.d. 15 september 2015).

· Het personeel dringt aan op een stijging van de werkgeversbijdrage in de tweede pensioenpijler. Ze wil deze optrekken van 4% naar 5%.

· Het personeel wenst dat er 14 uur anciënniteitswachten worden uitbetaald i.p.v. 13 uur (in het huidige systeem). De keuze tussen de uitbetaling ervan of het opnemen van bijkomend verlet willen ze behouden. (of een tussenvorm ervan)

· Het personeel wenst voor alle werknemers een eindejaarspremie aan 100% vanaf één jaar volledige tewerkstelling. (art. 9 cao: eindejaarspremie). Werknemers die minder dan één jaar hebben gewerkt of werknemers die in dat jaar op rust gaan, krijgen een eindejaarspremie pro rata het aantal volledige gewerkte maanden.

· Het personeel verwacht dat de wasvergoeding wordt opgetrokken naar 1 euro per gewerkte dag.

· Het personeel merkt op dat de percentages voor de vaststelling van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen in cao 90 te hoog werden vastgelegd. Het personeel wenst artikel 1 binnen cao 90 op te breken en ofwel te vervangen door verlaagde percentages(vb.: niet-recurrent voordeel van 200 euro bij een bedrijfswinst van meer dan 5%, 250 euro bij 6%, 350 euro bij 7%, 450 euro bij 8%, nadien een verhoging van 100 euro per % opdat de werknemers vlugger kunnen participeren in de winsten van het bedrijf) Ofwel te vervangen door een niet-recurrent voordeel mechanisme op basis van het aantal sleepbewegingen (naar het voorbeeld in de haven van Rotterdam)

Ofwel door het behoud van het artikel maar dan op de geconsolideerde rekening van totale groep

· Het personeel wenst een nieuw barema voor afloskapitein ( 1 jaar na de aanvaarding als afloskapitein eist het personeel dat er een nieuw barema wordt afgesproken tussen stuurman en kapitein)

· Rustblokken
Het varend personeel eist ten allen tijde dat de inhaalrust wordt gecompenseerd. Bij het verspringen van ploeg/sleepboot wil het personeel dat vaar- en rusttijden worden gerespecteerd. (het personeel verwacht dat de afgesproken blok van 8 uren rust niet wordt onderbroken vooraleer iemand opnieuw kan ingezet worden op andere ploeg/sleepboot.

· Schafturen
Om sociale redenen wil het personeel vaste schafturen per ploeg. (max. 4 uren tussen elk schaftuur, te tellen van het einde eerste schaftuur). Varen tijdens de vaste schafturen wordt vergoed als overuren. Het tegoed aan schafturen wil het personeel kunnen verletten en/of in geld kunnen compenseren.

· Mobiliteit
Met betrekking tot het woon-werk verkeer dringt het personeel aan op duidelijke afspraken per sector. Ze wenst het mobiliteitsplan te heronderhandelen. Ze willen dat het sociaal abonnement de werkelijke kosten van thuis tot aan collectieve aflosplaats dekt. Daarbovenop wil ze de kosten voor openbaar vervoer vergoed zien door de werkgever als er buiten de eigen sector gewerkt wordt. Tot slot wilt het personeel dat de compensatie uren beginnen te lopen vanaf het moment dat men verondersteld wordt binnen de eigen sector te starten tot aan het moment dat men in andere sector wordt ingezet.

· No- Boat personeel.
Voor het no boat personeel wil het personeel een betere verdeling van de prestatie-uren over de maand, met een maandelijkse controle ipv de huidige driemaandelijkse.

· Opleiding
Om veiligheidsredenen wil het personeel dat de opleidingscoördinator de individuele begeleiding van de volledige carrière van elke werknemer voor zich neemt. Het personeel betreurt ook de afschaffing van de opleiding met simulator. Ze pleit ervoor om deze vorm van opleiding opnieuw te voorzien voor Stuurman/ Kapitein om ook met andere types van schepen te kunnen oefenen.

· Tijdskrediet
Om te beginnen verwacht het personeel dat het bedrijf een tijdskredietoverleg installeert zoals door de RVA opgelegd. Verder wil in het kader van werkbaar werk het personeel kunnen kiezen in een systeem van dag(en) per werkweek of per volle week.

· Free WIFI
Het personeel verwacht gratis wifi voor alle personeelsleden

· Afscheidspremie.
Het personeel wil het anciënniteitsbedrag bij (burg)pensionering (art. 10 afscheidspremie) optrekken.

· Logies-Maaltijden.
Het budget voor voeding is ontoereikend. Het personeel vraagt om het met 10% op te trekken en dit bedrag jaarlijks te indexeren.

· De duurtijd van deze cao loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017 met de optie vervroegd te onderhandelen indien de loonstopperiode eindigt. De Cao afrekening gebeurt op 31/12/2017 voor het geheel van de samengevoegde uren cao 2015 -2016 -2017. Bij de eindafrekening van deze periode kan de werkgever niet de te weinig uren terugvorderen. Het aantal meer gepresteerde uren worden uitbetaald aan de werknemer met afrekening in de maand januari 2017  • Comments(0)